#3615_1: Pathé_2

.f - i
XT Cyklister.   

q
X

 Cyklarna "Hemse
 och NKär-nann

 1
4i. x Samt af egen tillverkq

ning säljes billigt och på. goda. vilkor i

i. ll. [lllllllllll llllllillillllllilltlllllill,
Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.

Garanterade slitsulor och luttrör samt
delar ständigt på lager.

C. A. Carlsson.

  

Telefon 2-58.

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför i
:: beställningar at z:
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Likkistor å" Svepntngar.
Allz,L till billigaste priser.

 

Först och främst, innan

 

 

Ni köper kläder. vänd Eder till mig,
då. Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
iinalfärdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu-
fakturatfärenrekommenderas. Lager
iaf in- och utländska tyger. 7.074:

K.. P. Holmström,

Rådhusgatan.

 

 

  
  

 
  

G. E. GR
Sko- 8:. Läderhandel,

Kvarngat. 19, Rekommenderas. 4
Bästa varor!

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
1Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-5ng Billigastö
diix i priser. i
Fönsterg las,

Spegel glas, Speglar &
Glasmästarediam anter.
Väggpapp då Takp upp.

 

 

(tittlitlllttlllilltlllill (till (titlmllllllliilllillftll

L. Molin Eitrzs

  
  

  

r .-
Vi

 rekommenderas.

tillitlittllhltlttltt) till) ltlttltlhlllllittlltlth

 

 

iilifillrel

  
   
  
      
 
 
 

Utför alla slags Måleri-

l arbeten. Kost-naclsförslag1 l
och skisser uppgöras på
begäran. Arbetet utföres

71"- reelt samt med förstklas-

W slga materlalfler. - 

 

 

 

 

 

25 öres
Papperssatsen-

innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas f--M

C. O. EKBLAD dt. Czo

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädningstyger,
Blustyger, Yllevaror,
Skärmcaror, Gardiner;
Borddukar, Möbeltyger,
Vawmattor, Gångmattor

m. fl. andra varor.

i N. LAPIDUS.

 

 

 

Stort lag-er af

DRAGsPEL

billig-ast i

 

Illlllll lllllllälllltl. 1

.i i. ., . 

 

 

 

4-11; Wim 
- M itmmiin. i

Denna. bild framställer på ett intressant och medryckande sätt,
hur kolen utsprärigas och transporteras. Sedan få. vi göra ett besök i
järnbruket, där vi komma i tillfälle att följa malmens bearbetning,
tills vi se det rent flytande järnet iitormar, puddlar och valsar,fardigt-
att lämna järnbrukei.

Herr l-Jundströmy har just emottagit Morgonposten. Bland öfriga
bref finner han till sin förtjusning ett bref från sin väninna. Men
hans glädje försvinner hastigt då han finner brefvet vara af föliande
ordalydelse: I i i i "

  

5.

 

Kolnisk.

Min lvän! - -.
Du har 1lofvat mig 5001 francs till min nya klädning. Jag väntar dig.
, 1 v . I , Din väninna, H
Antoinette.

I sin Villrädighet vet herr Lundström ingen annan utväg än att
taga penningarne ur sin hustrus byrälåda, men blifvpr, då. han är i
färd med det, öfverraskad af henne.1 Han mästieidå tänka ut något
annat. Han tager sin hatt rch, går att träffa sin väninna. De gå un-
der lilligt samspråk upptill ett hotell. Där får herr Lundström en
idé. Han låter en af hotellbetjläningen kläda ut sig-till ruskig vaga-
bond och sänder honomftill. sin hustru med ett breflsom lyder sålunda:
Min kära hustru. Jaglihair råkat ut för banditer. "Lämna ut 500 francs
såvida du ei vill att det lskall hända mig något. 1Han får pengarna,
men då han vänder sig får hon syn på. hotellets lmärke, och fattad af
misstankar skyndarhon efter. Hon upptäcker alltsammans och -e nu
Vill nog ingen vara i herr Lundströms kläder.

  

. Konstnlms..

Fängslande Iskådespel i briljanta färger.

.K-Olol-ernd.

i Scenen framställer ett .fattigt hem. där enda barnet, en liten iiicka
ligger illa sjuk. Föräldrarna.äroförtviflade7 där de sitta vid. den lillas
plägoläger. Mannen reser siglslutligen, tager sin bössa från väggen
och går ut att skaffa litet villebråd i skogen. 1Knappt v.har han träHat
en hare med sin 1kulrahdä han öfiverraskas1 atl grefven, lsom rår om mar-
ken och som älven är ute för att jaga. Grefven visar honom anslaget,
där-det står att det- är förbjudet att jaga. Mannen gar sin väg, bitter till
sinnes. Under tiden har grefvens maka och son giortett besök i det.
fattiga hemmet, där de mycket välvilligt hört om familjen. Den lille
gossen visar sig mycket intresserad af den sjuka flickan och ger henne
egenhändigt medicin.. Plötsligt Iöppnas dörren och mannen inträder,
Vid .åsyneuwafwdet greliiga herrskapet flammar hans vrede upp, och han
visar deml pa dörren, men hans hustru fär honom att lugnasig. Graf.-
vens maka och son atlagsna sig och blifva under vägen antastade af ett
par lösdrifvare, som tigga penningar af dem. Då de blifva uekade
uppträda de hotfullt och förföliawgretvicnan och 4den unge grefven.
Dessa hinna dock utdan 1 tid och slå. igen grinden till. slottet midtför
näsan på de båda land-trykarna. Des-sa besluta!4 emellertid att .göra
inbrott u på slottet och .midt i natten se vi dem smyga fram i skogen
och närma. sig slottet.11 Afvenweri annan är. ute 11 den sena timmen, det
ärP den fatt-.ige mannenhsom nuxåtentänker 1försöka sin,,jaktlycka, då
ingenlser honom, 4Hari öfveiraskar de bada.y brottslingarna just, dä de
äroi färd-meritA attfklattrawyupp och bryta sigin xi slottet. Han atlossar
ett skott och väcker därigenomuslottets folk17 som utrusa och fasttaga
inbrottstjufvarna. Dagen .hetteriMk-onimernan betjänt medien skrifvelse
till mannen hvarilhann utnämner denne till skogvaktare. Mannenv tän-
ker först att afvisa betiänten, men öfvertalas al hustrun 1att emottaga
utnämningen.

 

b

:få
i

  
 
  
 

 

 

lf

.X

5. .-.Nunn-.ulllhn-i

fräs-Väl

  

 

 

Pinniiiiiii

Bön

VÄSTERVIK

ggco

Jl

(än

oojboo ha "I
OQO

 

Antracit- i I I"
smides- l..
Salongs-Briketter

KCR. KS!

(Hilal0:-;51"(IfifeTYfi=

Nysilfverartiklar,
Förlofnings-AcS-t I
Vigselringar.

Största lager, Lägsta priser hos

Gusr. FnANcKE,

1 Guld-smed.

 

 

100 ark linieradt7 verkligen utmärkt
bästa. sort

go(it-:Postpapper7 en treflig Skritportfölj med 8 blad

rekommenderas.
Styckell ogenoinskinliga B1"6ka1Vel"t af

en berättelsebok med nära 100 sidor

 1-krnna-Papperssatsen. "m

s .rs
.3. .Q ..
age 91.21
g Git.)
aa f 0
s .se
"D 
. Pig
 4.-1
.få :års
G3 .-i O
Vi iQ till

  

 s

äs
Q .
w llemimu llnii
-J i.

 

Speneri-, Vin: mh

 

   
 
  
 
 
 

 astervik.

i Rekommenderar sin välsorterade

- Skeppsinurneringsailär.

:ienigqeuui

---i-1

ll.

. -Jeddnflnsigq I
qoo ninied pour qguqsnueä [fmtoiueiqut ns g 6ozp [[11
attemtnqspplifg I fniuelsiuaeiigg animering [ 61melina 4
3195 991!! 09 SUV-IHM

-nqpieiiiVj-ls gg åteddndiscä qpoä rpm 95

"niwvlimdd 2.1 n .iiisnw (-ioa 020 19 twiqu .0 .0.

 

 

 

 

 
 

ml

 Västervik

s Sku- &, Läderallär

HAMNGATAN 38

rekommenderar sitt välsorterade lager af
x Prima Herr-, Dam- 81 Barnrskodony i stiltulla modeller

1, och utsökta passformer. så: Sydda Herrkängor från 8 kr.

nyheter för säsong

Älljivar .och en1 kan gen
till hvilka enormt. lfi

Wilmer.. Digg

Största lager på platsen.

 

Billiaaste priser. 174 (za (7.0

 

Rosenhäger och Gravensteiner
alkoholfria Viner.

I 1 Pixel

 Nyman

iålerlerAi

so
nn

en. :åt Sydda och pliggade Storstöfläll".

i pr par. Sydda.Damklmgorjtfdn 6 kr. pr par. We Många

GaloscherV af Helsingborgs oilllzaäarlafabrzlmt. 

om ett besök i var. til-tili" göra sig förvissnrl om
g a priser vi stilla våra PRIM A SK 0 l) 0 N.

    

f:

TELEFON 49.

l. l. lilliililili

Angliager- årW
lt c n ri i to ri.
Stora Torget. Västervik.

 

 

 

 vaårévfhiåfiiignf C. oli-Ektiaams c..er Vi h

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages