#3612_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklar-na "Hems"
I och "Kärnan"

i samt af egen tillverk-
ning säljes billigt och på goda vilkor i

[. ll. [lll-LSSTUHS Reparatiunmrksial,

Rådhusgatan 31, Västervik.
1iReparatfllonem utföres omsorgsfullt och billigt.
. Garanterade slitsulor och luftrör samt
, delar ständigt på lager.

 

i reisan 253. C. A. Carlsson.

 

Först och främst, innan

 

 

Snickare

Wllh.l Francke
I i Vemotm-gerochn i i. Vi
:: beställningar ai :z
BÄTTRE OCH ENKLARE

Ni köper kläder. vänd Eder till mig,
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
fina färdigsydda herr-kostymer och
öfverrockar ai modern facon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. :7074:

1K. P. Holmström,

. Rådhusgatan.

 

MÖBLER.

Lager af Ltkkistor å" Svepnflngar.
Allt lill billigaste priser.

Speeerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl 181 Gryn.

Största lager.

 
 
 

 

 
  

n. E."wiENs

 

 
 
 
 
 
 
 

ägg, Billigaste
de Ipriser. I I II
Fönster-glas,
Spegelglas, Speglar &
Glasmästarediam anter.

Väggpapp & Takpapp.

 

   
    

 

Sko- & Läderhandel,

Kvarngat. 19, Rekommenderas. :i ,
Bästa varor! Billigaste priser!
Mldt emot" Plehls Bryggeri.

 

(tilllltlltlållltlllll (lll (lllkillllllllllllllllllllll

 Molin j Elins

 

1 mn

funnet

l., :
 .Q .,
kr . ,. . lVlalare.

 

Utför alla slags Måleri-

ar-beten. Kostamrlsförslag "
. och skisser uppgöras på
i: begäran. Arbetet utföres W
(ä. lreell samt med förstklas- 

 

 

 

M slycl materialfler. -

"answer

Ill
w .. i.

 

i. UR- och
f .in Optiska ajjfär
I i rekommenderas.

lll) ltlltlltlltlltlltl lll) ltlltlllllltlltlltllh

  

 

 

i iöres

N Learn

1 Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädnfingstyger,
. Bluswyer, .JYUGWTOH .
Skinmzaror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
Vawmattor, Gångmattor
m. fl. andra varor. -

w, N. LAPmUs.

 

Papperssatsen
 innehåller 15 prima Papper,
V15 prima Kuvert, 10 st. Vy-

; kort, 1, st. Läskpapper -
rekommenderas än

CZOnEKBLADIöL C10

Bokhandel, Västervik.

 

 

    

 

Stort lager :ifY

DRAGSPEL

billigast i

  
 

 

 

 

att för de båda damerna dölja parasollet, som emellertid glidit ner i
ena byxbenet, iörlänande åt hans gång en viss likhet med en ankas
otympliga sätt att röra sig.

Till råga på olyckan faller Petter omkull, hvarvid det kompro-
metterande parasollet blifver synligt. Svärmodern är ej sen att giiva
honom en Välförtjänt näpst. Under tiden igenkänner en förbigående
det olycksaliga parasollet såsom tillhörande hans egen hustru . . .

Petter utmanas på duell, hvarvid det bestämmas att 12 kulor sko-
la växlas på 4 meters afstånd. På det att en rättvis iörsyn må ensam
fälla utslaget, skiljas de båda motståndarna åt at ett förhänge. Duel-
len äger rum i den förorättade partens salong.

Darrande af fruktan döljer sig Petter bakom en möbel, under det
att hans motståndare, som trots allt tviiiar på den rättvisa iörsynen,
kryper in i ett skåp. De 12 kulor-na växlas sålunda utan resultat.

Till sist uppenbara sig de båda motståndarnes hustrur på valplat-
sen. Petter upptäckas i en garderob och öiverantvardas skami-lat och
darrande åt sin svärmors vrede ai sin LLeröfringu, som fått nog at detta
åtventyr.

 

"i" Aktuell film! It

Singers griftefärd.

Ett liktåg deri öfver 100,000 personer

i deltaga.
I o

Tänbstickfabriken, Ertcriör och Interiör.
Babbuset, Skeppsbron, Storgatan m. rn.

1. WINONA.

Spännunbc Dramatisk bilb i flera afbelningar.

Winona är en mycket vacker hvit flicka, hvilken har blit vit upp
fostrad hos en indianstam, ai hvilken hon blifvit r-öfvad medan hon
ännu var ett barn. På grund at sin skönhet var hon mycket efter-
sträfvad af många tappra indianer, men hon ville icke bestämma sig
för någon. Då anlände en dag en af hennes barndomsvänner, en ung
hvit trapper, till lagret, och Vid hans ankomst vaknade hennes kärlek.
Han öfver-talade henne att iiy med honom tillbaka till clvilisationen.
I-lon följde honom och de många faror genom hvilka de dock lyckligt
passerade äro visade i utförlig och spännande skildring. I I

Skådespelet har en mycket gripande makt, och lyckllg dramatisk
romantik. Hvarje händelse år fotograferad med naturen som bakgrund.

8. åra Iyrinade vänner.

Hundpotpmlrri i 20 afdelningar.

 

   

  

  

Kinematografiska djurbilder äro nästan alltid vanskli-ga,..men dub-
belt vanskligare äro de när det rör sig om odresserade djur 1 bestämda
ställningar. Denna film har kostat en omätlig tid och tålamod, men de
stora svårigheterna ha i detta tall öfvervunnits och visat ett storartat
resultat. Det existerar säkert få iilm, som äro så omväxlande och ori-
ginella i sin enkelhet, hvarken i bilder eller text som denna film.

Om det fina innehållet visar följande småtitlar:
Italienska dvergspetsar. quem kan ligga bäst,u I
Äkta. puder. LLGod apan.

Äkta vfransk bulldogg LLEtt rekordu.

Äkta dansk hund. LLEn med hatt påu.

Finska spetshundar uÄr du så lstor som jagu.
Sibiriska vinthundar.

Några hungriga själar.

Silkesspetsar. Coco och August.

Tysk boxare.

Äkta pudel.

Jag leker inte mera.

Äktenskapslycka.

Engelsk bulldogg, uEn konservativa.

Szt Bernhardshund. LLEn människovän.LL
Hansemands vän.

Fråga icke efter mitt namn Och hemort.

Nu blifver det galet igen.

Mexikansk dverghund. Verldens minsta hund.

 

 

 

 

 

 

 

(sidor-l
I, OQQO I

.QQMQQDO

 

 rjj
wnuGillian 

FÖR - . I (EQ-
vAsTERvik gså

 

Ai 51-" I i
Sääf: KO I.
Salongs-Briketter

koks

crHAAK;

 

Guld-, Silfver- å
I I Nysilfverartjklar,
Förlofnings- år

Vigselringar.

StörstaP lager, Lägsta priser hos

qnusT.FnANcKE,

Guldsmeitl.

 

"i l-krona-Papperssatsen. "Im

  

 s
Q .
cw Hannu Slraml.

.1

ken ogenomskinliga Bröfkllvel-t af

bästa Sort

100 ark linieradt, verkligen utmärkt
C.h OÄEkblad år (3:0 Bokhandel, Västervik. i

en berättelse-bok med nära 100 sidor

god lektyr och 50 Styc

"1. Spenat, Vin- Påzznli

godtA Postpapper, en treflig Skrifportiölj med 8 blad

satsen Immanuel-1
blått Läskpapper,

 

   
   
 
  
 

 

 i Västervik.

i Rekommendera sin välsorterade

:Skappslnurneringsaliär.

:Janfeqeuur

---i-.
i
ä

aioddedqsigq I
1100 miner! pour ningsuueä 1 (NorgelqKA ris 9. cozp [[p,
.äuoqmirspplus [ Cumleisgmloqo uuuuouaä I (melina
Slas-9319119 SGV1 8)IEI

"lapuequadd ed 19 -xis-nw Going 093 19 mama, .G .0
-nqueulv .is gr, flodrlndqsoä :jpoä rpm 135

 

 

 

 nu hvilka enormt in g-

. HAMNGATAN 38
.rekommenderar sitt välsorterade lager af
i Prima Herr-, Dam- 81 BarnskorloI-l i stillulla modeller
 5; och utsökta passformer. så: .Sydda Herfrkdngor från 8 kr.
pr par. 1Syd-ala,Damkémgorffrån 6 kr. pr par. QUE- Många

a

nyheter för säsongen. så; Sydda och pliggade Storstöflar..
Galoschefr af Helsingborfgs välkända fabrikat.

V1.Hvargocli en kan genom ell besök i vår affär göra sig" iörvissnrl om

n. priser vi sälja våra. lj RI M A S li 0 1) 0 N.

 

 

 

. o (VP
Wien sm

Stör-sm4 lager på platsen,

 

Billiaaste priser. .74 Oz, 7.0

 

Rosenhäger och, Qnavensteiuer
alkoholfria Viner.

.i Fixa-l on

 

 H "VÅerzé-ka

TELEFON 49.

  

of Å
Itlnnmn

Änghageri- L(Yi i
lill-on rlitori.

Stora Torget. Västervik.

 

Västervik iQII. C. O. Ekblad & C:o.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages