#3611_2: Pathé_2

Uff- och
Optiska affär

 

 

 

 

 

 

Fr. Anderberg,

Byggnads-lngeniör,
utför alla slags ritningar till såväl Sten-
Trähus, Villor, Paviljonger in. m.
Uppgör Kostnadsberäkningar & Entre-
prenadkontrakt rn. m.
Representant för Nordiska Varme- och
Ventilationsbolaget, Göteborg.

Kontor: Strömsgatan 3, Västervik.

 
  
    

 

HATTAR

köpes bäst och billigast t

 uno HULTMANS ,
"j H Hatt-, Möss- & Pelsvarnaffiir ...if i 
 .. Västervik. i

 

 

Sko-, Speceri- och i
Diversehandel

Rekommenderas.

 

innni i niliii

Specialaffär för

Gara, .Vajaader-W,
wederélaaler,
Mattor, Gardiner,
Sängar, Sangéjader
ock Baragartieroo,

rekommenderas.

 

 

il lillilnl l ln

gå jern-, Redskapshandel
älg" och Velocipedaffär gå
ää

rekommenderas. ää
itä Billigaste platspriser. få
-Å e- Reel behandling.

äiä

- gå

gå Riks-telefon 300. ä
ää

 

 

 

 

a

i
Q åläääääåååääääåää

.a

[lll llllllllllllllllll
inninnni

Rekommenderas.

 
 
 

J
Etablerad 1846.

 

 

(. lf? UM Haara?
l i) x j 
5:3:4 

Slora Torget, Västervik,
rekommenderas vid behoi af KRANSAR
och BUKETTER.
KRANSBAND på lager.
Smakfulla arbeten till moderata priser.

IIR UK VÄXTER samt årstidens blommor finnes
alltid till salu.

Obs! Order till landsorten expedieras omsorgsfullt.
Rikstelefon 328.

 

eaeeeea

Unn Mårtenssons
Rak- X: Prisersalon

Storgatan

Rekommenderas.

 

aaaaaae

 

 

 

=:-.I-IIIIIIIIIII-...IIIIIIIIIIII-II U--- III-IIIII-IIIIIII

å n . o B. l I p h,

 , llllllllllll llilllllll llllll - lllll ll l.

å Fredagen den 10 kl. 7 och 8,45 e. m. samt Lördagen den 11 kl.7ocli
i 8,45 e. m. saint Söndagen den 12 Febr. kl. 6 och 8 e. m.

5:22:IIIIIIIIIIIIIIIII:12:22:22 EEG

PROGRAM;

I1. Gemsjakt i Alperna.

En bild som gör oss bekant med hufvudhemindustrien i Schweitz.
Med järnväg genom sporttrakter. - Hockeyspel pä is.

Konstfilm, Kon stfilm.

2. Millionärens boriröj-
rade dollar.

Dramatiskt skådespel ft manga afdelntngar.

Grosshandlare Bang 0ch hans unga fru har endast ett barn, en
liten dotter pä 4 är, som de älska högst i världen. Man förstår där-
för den sorg, som gripa dem, då barnjungfrun en dag kommer hem
från en spatsertur och berättar att lilla Tulli blifvit bortstulen. - Allt
försökes, här utlolvas belöning och annonseras och sökes bade här och
där, men intet hjälper. Lilla Tulli har nämligen blifvit uppsnappad af
en gammal tiggerska, som nu tänkt sig få. en präktig hjälp vid sitt
tiggerl; men först måste bainet göras oigenkänlig. Hon atklipper de
långa, gula lockarna och iför henne en trasig pojkdräkt. Sålunda för-
vandlad blir Tulli ulsänd på gatan för att be om hjälp till LLsin stac-
kars, sjuka moder). Bortkommen och olycklig iiackar hon rundt, hon
förstår alls icke detta, hvarför skall hon sträcka fram handen till alla
dessa främmande herrar och damer?

Tulli är trött och sömnig, det gör så. ondt i de små. fötterna, hvar-
för får hon inte, som eljest, lagga sig i en varm säng? Hon vecklar
in i en port och utmattad af svalt och köld somnar bon straxt.

Kristians fader är arbetslös och hans moder sysselsätter sig med
sömnad för att .skaffa bröd till de många munnar. Nu skall Kristian
till staden med arbete, på vägen ser han en liten pojke som sitter och
gråter så jämmerligt, Kristian betänker sig ej länge, han tager den
lille kamraten med sig hem med den tanken, att en mun mer till de
öfriga, hvarken gör till eller från,

Fadern sitter med en tidning och ser bl, a. grosshandlare Bangs
annons - ja, hade det blott varit hans barn, de hade funnit! LLJamen,
det maste likväl vara något med det här", säger modern, som nu gjort
lilla Tulli i ordning, LLhon är ju en liten iiicka, skulle det månne -?"

Hos grosshandlare Bang är det fruns födelsedag, men intet hvad
hon får kan ersätta henne lörlusten al Tulli. - Då ringer det - och
det är en present till frun - den bästa hon kan få -- hennes egen lilla
Tulli. Och så. blifver allt idel glädje hos bade den rike grosshandla-
ren och den fattige arbetaren. 1

3- ll llll lll lll lllllilll.

En gammal historia orn en ännu äldre kruka, som legat i jorden
i hundratusen år och vållar sin upphittare många obehag genom sin
förmåga att kunna mångdubbla litet af hvarje.

4. Broder LEHNIAN

tokig i ungdomlig kärleksyra
eller som svart och hvit.

Hvad den vilde mannen i sitt iria tillstånd hittar på. för befängd-
heter ooh galenskaper är omöjligt att beskrifva sä urkorniska och ge-

nomroliga äro de.
lll llllllll ll lllllllilll l llällllllällllllllll lllllllllläll lllllllllllllll.
Vänd!

J
:II-IIIII-IIIIIIII.III-III...II.NI-lll.-I.IIII-IIII-IIII.I...IIII.I...III-.III-III-II-IIII

Å.
III-...IlI......IS-IIIIIIIIIIIIIIIIII.II
I
IIIIIIIII-II.III-III...III-IIIIIIIIIIIE:

 

F. Lindgren & 0:0

 

s Möbeiajräf.

Slinln lauii ii malin.

B-ESTÄLLNINGAR UTFÖRES
OMSORGSFULLT OCH BILLIGT.

 

En samförsälj are för B ODA FOR S

 

lzsta klass
Herrskräddderi

 

 

 

 Neovaisi, i
Färg- & Kemikalieaffär.

Basta inköpskalla ai Färger, Oljor,
Fernissor och Penslar.
Alla brukliga Pappsorter, höga rabatter.
Stort valsorteradt Tapetlager
t" alla prislagen.

RAMLISTER hundratals olika sorter.
W" Inramningar verkställes mycket billigt.

Tull, Parfym år Eau de Cologne.

 

 

A. C Engström

Rekommenderar sitt
välsorterade lager i

Sfeeerz-er, [foaserverg
Delikatesser, Frakter, Viner.

Utsökt goda Kaffeblandntngar.
Finaste märken Sill.
Papp, Tapeter, Oljor, Färger och
Ferntssor.
Jagt och Ftskredskap.
Krut och Dynamtt.

Rikstelef. 52. VÄSTERVIK. Rikstelef. 52.

  
 

0. LJUNGKVIST,
vÄsTERvIK

Stol-gat. 54. Rådhusgat. 38.

Telefon 217.
Försäljer till platsens billigaste
pris Färdigsydda Manskläder,
Trieot- och Ylle-iinderkläder,
Herrekipering & Korta varor

l m. m., m. In.

 

 

 

  

eelernills iii

(midt emot Bokliandeln)

Kafé Ei Konditori

A. P. Jonsson & Clo

 

 

"O-w I I..-
att: .Iern-, Maskin-, 
92.215 . 41345
4.0.6 .ev-Q.
ae,- Redskaps- ooh 5.:-
5202204: 
 II I ll 
se. Bosattmngsaffar .-...-.
vävd! 120.0!!
mig! i www
4.4; .. . ÖAOAÖ
:m lf Vastervi k. f- wa
19.0!! jga-n!
WW! yxa-75
43:14 4,329

-,.. .wa -... ...- ..,- .4- -..,
Igen :han row; inom what .Inst yngg
99,0!! guys! gg. I! 19,9! 150,9! 150 a! 19.9!

.0
tia? tia? 4352? tia? 35:e" till? fine"

 

 

 

rekommenderas.

Carl i... Backe
Bosänningsalläi.

Etablerad 1889.

GLAS, PORSLIN,
NYSILFVER, NICKEL,
KRISTALLER, LAMPOR,
KÖKS- och
PRYDNADSARTIKLAR.

Lägsta priser.

 

 

Största lager.

H. W Lundbergs
2-2) Uraffär

är för dem som önska fördelaktiga
- inköp ai -
VÄGGUR, FICKUR, KEDJOR,
GLAsoGoN, PENSENEZ, -

GRAMM OF ONER, SKIF VOR,
STIFT, DRAGSPEL, M. M W

Vördsamt

H. W. LUNDBERG.

 

 

  
  
  
  

.l...Il1lIllll-Slllll8I 
liiiinlln  ,

i

4.
ak f

lllllllllllllllllllllill.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages