#3611_1: Pathé_2

I. v
nya. Cyklister.

 Cyklarna UHePOS"

 och "Kärnan"
samt af egen tillverk-
ning sal-[es billigt och på goda vilkor i
t. l. [l ll l l S ll lll llnaranunnrlstal,
Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.

Garanterade slitsulor och luttrör samt
delar ständigt på lager.

C. A. Carlsson.

  

Telefon 253..

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
:: beställningar ai z:

Först och främst, I

 

 

 

Ni köper kläderfiavand Eder till mig7
då. Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
lina färdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Mann-
fakturaffären rekommenderasllLv-a-:ezr

af in- och utländska tyger.

K. P. Holmström,

.Rå (I. h usgatagg.,

7676

 

BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Likktstor ett Svepmingar.
Allt till billigaste priser.

Specerier, Konserver,

 

 
  

arw

 
 
  
  
  
 

Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager. -

àgfe Billigaste P
JP priser.
Fönster-9 las,

Spegelglas. Speglar &
Glasmästarediam anter.
Väggpapp ct" Ta lep upp.

 

  
 

Skc- 8:. Läderhandel,

Kvarngat. 197 Rekommenderas. 11 .
Bästa varor! Billigaste priser! i lf;
Midi emot Priehls Bryggeri. i

    
 

  

 

(Qtlllllklllllllltlkllltl (lll (tlllllllllllllllllktlllll

L. Molin Eftr:s

UR- och

 

  
 
 

se

  
   

. . H i
 Optiska aiaf

 
 

.I fl lvl!! I),
  rekommenderas.

ltlltlltlltlltlltllt) till ltlltllltlltlltlltllö

 

hamna

Målare.

   

Utför alla slags Måleri-
arbeten. Kostnadsförslag
och skisser uppgöras på
begäran. Arbetet utföres r .
.IW reelt samt med förstklas- i
- säga matertalier. - e

 

.1" .av-.ages

  
  
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

25 öres

Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas "

c. o. EKBLAD a oo

 

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Mansklader, Damkappor,

Kapptyger, Klädningstyger,
Blustyger, Yllevaror,
Skinnoaror, Gardiner,
Bordduloar, Möbeltyger,

Vaoomattor, Gångmattor

m. fl. andra varor.

 

 

1 Bokhandel, Västervik.

N. LAPIDUS.

 

Stort lager af

DRAGSPEL

billigasti -
llllllll llllllllmlul. v

. nu, . fw.,

 

 

 

 

 

sig7 som ljuta en ögonblieklig död.

 

dem.

-0 11751111? WWRW? ll?VNNNÄWNNI illNill-NN? littltlllilillitlitl

 

Heltimmas-Skådespel.

6- lill [lll llllll il I

eller

i cndfångarklor.
- (Indelad i 2 afdelningar.)

Storslagna bilder från Köpenhamn om natten.

hamns rörnämsta skådespelare.

  

snaranrrwmammanrrnmwmrwnnmwnlnvwg
i EXpressnyhet! "

Har genom stora kostnader lyckats .köpa ensamrätten för
Sverige för

Åviatikerna Lalont och
IVlarict Paula tragiska död.

i lssy-les-Maulineaux den 28 Decelnber 1910.

Man följer här med andlös spänning då. aeroplanet är
uppe på ötver 1,000 meters böjd och så småningom sänker
rig tills det s ntligen från 20 meters höjd störtar till marken
och blir krossadt till spillror, begrafvande aviatikerna under

1.
 Moulineaux, där aviatikern
Laffont ooh hans passage-
rare Mariot Paula på. en
1 .i böjd af 20 meter neistöri
få nade och funno sin död. 2.
 Förberedelser- lill olycks-
f-.- flykten. -
i Mariot Paula en minut fö-

TE!

dö

 - i" Y likens framdragande. 4. Et-
ter katastrofen. - Finktlösa bemödanden att rädda liivet åt

Ät
7
24)
å
å
a
a
f;
"2
i
S

. . . . .llllllllllllllllllllllw

IKnall-Succes.

Med inköpt ensamrätt.

iscensatt och arrangerad af den po-
puläre skådespelaren Carl Alstrup, som förklädd studerat nattlifvet i

ll

 

Flygplatsen vid lssy-les-

Laflont och

olycksoändelsen. 3. Det
dsbringande fallet ooh

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(NMSlllllllllllllllllllll

I

 

 

 

Utfördtgzaf Köpen-

 

 

 

 

Köpenhamn.

i PERSONERNA:
Landtmannen .......................................................................................... .. Herr - - -
Hans hustru .......... .. Fru Sigrid Oreutz Hindborg.
Bondfàngaren .................. .. . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Carl Alstrup.
Carla, hans väninna ............................................................... ......... .. Fröken Emile Sannom.
Polisassistenten .................................................................................... .. Herr Carl Petersen.
Upptäckaren ............................................................................... .. Herr Arvid Ringheim.
Värdshusvarden.. .. ......... .. Herr Görgen Lund.
Hans hustru ........................................................................................ .. Fru Kata Fabian.

Gäster, Ohaufförer7 Polisbetjämter7 Bondfångare, Spelare, Damer7 Aviatiker7 Slaktare
och Kreaturshandlare.

Afdelningar :

1. Afskedet från hemmet. - 2. Kreaturstorget. - 8. Kreaturen säljas. - 4. En pro-
menad genom staden. - 5. Olyckligt möte. - 6. Carla tillkallar Charles. - 7. Utanför

stamkneipen UDet lilla apoteketi. - 8. Vid telefonen. - 9. Möte i Zoologiska träd-
gården. - 10. Presentationen. - ll. Vid frukosten. - 12. På. flygplatsen. w 13. Dans-
salongen "Nordpolenth - 14. Slagsmålet. - 15. I "Det lilla apoteket". - 10. Högt lif.
- 17. I Carlas hem. - 18. En falsk väninna - 19. På. utkik. - 20. En hjälpsam her-
re. - 21. Anmälan till polisen. -- 22. På nattbalen. - 23. Polisen finner spår. - 24.
Bytet skall gömmas. - 25. Flykten. - 26. På balen efter slaget. - 27. Carla arreste-
ras. - 28. På. jakt efter banditen. - 29. I automobiler. - 30. Resande fart. à 31. En
hård kamp. - 32. Ofvermannad. - 33. I rättvisans klor. - 84. Det sista motståndet.
- 25. Pänningarna finnes i behåll. - 36. Hemresan. -

Barn, som ej Yåtföljas afräldre personer, äga ej innevarande vecka tillträde.
OBSJ Denna bildserie har gifvits för utsålda hus. -

 

 

l

FX

 

:I I.qmlun-uummH.

wa

   
 

 

 
  

 

 

 

PH .I

se

o
o
O

(å)
C96 se O
GQ:

Glitnir

PXHIXSTERVIK
oo I 1

C90

Qb

03

(9092000

.5.1

...Og
Q

 

Antraoit- "
Smitoles- L.
Salongs-"Briketter

KQKS

 

Guld-, Silfver- år
Nysilfverartiklar,
Förlofnings- år

Vigselringer.

Största lager, Lägsta priser hos-

GUST. FRÅNGKE,

Guldsmed.

 

"- 1-krcna-Papperssatscn. fm

  

. QX
Q .

m lllllllllllll Sllillll.
-w

100 ark linieradt, verkligen utmärkt
en trefligA SkrifIJOPtfölj med 8 blad
en berättelselwk med nära 100 sidor

ken ogenomskinliga Brefknvert af

 

 

 

är
 leknmmnhnråsln rälnrhrade
,. Sparar, Vln- null:
 Skeppsinurneringsaiiär.

 

:ieueqeunr

  

----r-x
f-r-

arerldedxrsgq I M
qoo armad pour nensmreä I 5110539qu A ns g iozp [m

sluss-sanna sovit!le

.änmmeqspplqs I fnplleqspA .rek-.tg animering I 61.19.1111
-cqpleinv ris gg åreddcdrsed ipoä rpm 97,

OZ)
m
74)

 

-lepueqsaedd ed 19 ogran t-iåog 0:3 19 pmm-:1:10 -9

 

 
 

i pr par.

HAMNGATAN 38
rekommenderar sitt välsorterade lager af
Prima Hel-ry, Dam- &.Barnskodon i stiliulla modeller
 och utsökta passiormer. så:

Västerviks Slro-y & Lädcrailär

Sydda Damkärzgorfrdn 6 kr. pr par. än
nyheter för säsongen. så:
Galoscher af Helsingborgs välkända fabrikat.

i iHvar-inch en kan Xgenom ett besök i vår alliir gill-n .sig förvissml om ,.
till hvilka enormt g-

Sydda Herrktmgor från 8 kr.
Många
Sydda och pliggade Storstöilar. .Y

n priser vi sälja vara rm Mm skono N. 

 

o få?
lumen så
Stör-sm1 laaer på platsen.

Bibliallste IVF-1.867". 74) :74 VA

 

Rosenhägerl och Graven steiner
alkoholfria .Vinelu

.Hm Hymen

1 Vinäs[13191019H

 

 

  

TELEFON 49.

i

sq W
lllhnnh

Ånghageri- ä
konditor.

Stora Torget. i Västervik. I

 

 

 

vasa-mik 19111. c. o. Ekblad a 6:0.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages