#3610_2: Pathé_2

llllll lllllillllllllll
Ufr- och
Optiska affär

  

 

 

 

 

 

Fr. Anderberg,

Byggnads-lngeniör,
utför alla slags ritningar till såväl Sten-
Trähus, Villor, Paviljonger m. m.
Uppgör Kostnadsberåkningar & Entre-
prenadkontralxt m. m.

Representant för Nordiska Vdrme- och
Ventilalzonsbolaget, Göteborg.

Kontor: Strömsgatan 3. Västervik.

 

köpes bäst och billigast i

U NO H u LT MANs
Hatt-, Möss- & Pelsvaruaffäl.J v.
v Västervik. 1 f

 
    

 

 

  
 

 
  
 

 G. Löfgrens

q Sko-, Speceri- och
Diversehandel

Rekommenderas.

Rikstel. 9.

 
  
   
 

lllllllllll l lllllllllll

Specialaffär för

Game, Valfleaclerf-,
wedeffélddef,
Mallar, Gardiner,
Stinger, Sängkläder
och Baffngmfderfoö,

rekommenderas.

 

 

lill. lnlirlrri l [i

jern-, Redskapshandel gå

ät
ät och velocipedaffär se
gå rekommenderas. ä
ät"
äåä

 

 

Billigaste platspriser. H:-
neei behandling.

ät

. ää

ägä Ellas-telefon 300. ågä
ätäääååäääääåääääåäääåäåää

 
 

[lll lllllllllflllllllllll
Kriminal

Rekommenderas.

Etablerad 1846.

 

 

Q , (J (1111629712,leer

V X - - . .
9325:; 

510m Torget, Västervik,
rekommenderas vid behof af KRANSAR
och BUKETTER.
KRANSBAND på lager.

Smakfulla arbetenI till moderata priser.

IIR UK VÄXTER samt årstidens blommor finne
alltid till salu. -

Obs! Order till landsorten expedieras omsorgsfullt.
Rikstelefon 328.

9999999

llno Mårtenssons
Rak- X: Priseisalon

: Storgata n f;

 

Rekommenderas.

 

 

9999999

 

 

2:22:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2222:25 EH

III-III...III-ElliIIIIII...IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIII.IIIII-IIII-IIIIIIIIIIINIIIIII-III

:IIll-III-l-.IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII- I

 

llsllilill sllilli liliil-lnlil lilll.

Fredagen den 10 och Lördagen den ll kl. 8 e. m. samt
Söndagen den 12 Mars kl. (i och 8 e. m.

PROQBAIVI :
1. Kninncrcfvet.

En enleveringsliistoria från tiden under 30-riga kriget.

Den gamle grefve Wehrer har en ung vacker dotter Margareta, som
hos säväl ung och gammal, fattig och rik, genom sin hjärtegodhet och
mildljet stär älskad och ärad.

Afven i dag går Margareta ledsagad af en tjänarinna omkring till
byns fattiga. På vägen träffar hon en gammal bonde, hvars sista höna.
röfvats i samma ögonblick af en rå krigsman som till på köpet undfäg-
nar sin vederdeloman med prygel. Margareta träder nu emellan och
förmår röfvaren ej allenast upphöra med misshandeln utan äfven att
återlämna hönan. Inom sig beslutar han dock att hämnas.

I de på det 80-åriga krigets tid oroliga och osäkra tiderna genom-
ströfvades hela Tyskland af marodörband, som genom sina laglösa be-
drifter Voro en riktig landsplåga. I närheten af det greliiga slottet
hade ett dylikt band nedslagit sina tillfälliga bopälar, i hvilket förut
omnämnde röfvare var en verksam medlem. Han väcker nu förslag att
bortföra den unga grefvedottern och affordra grefven en större löse-
penning. Helt naturligt väcker förslaget allmänt bifall och sättas pla-
nen omedelbart i scen.

På. hemvägen öfverraskas Margareta och bortföres till deras göm-
ställe dock tillfogas henne ingen skada.

På slottet börjar stor oro härska öfver grefvinnans uteblifvande och
grefven är öfver sig af förtviflan. Dä bringas grefven genom en bud-
härare kunskap om sin dotters öde och att en lösepenning på tusen
dukater fordras för hennes frigifvande och med besked att grelven en-
sam måste försedd med penningarna bege sig till marodörernas näste
och där utlösa sin dotter. Faderskärleken segrar öfver förslagets be-
tänkligheter och den gamle medföljer uppräknande den fordrade löse-
summan vid framkomsten samt fordrar nu sin dotter åter.

Man för nu ett beslöjat väsen till honom sägande honom att detta
är det fruntimmer för hvilket han betalt och visar det sig nu vara en
gammal ful häxa.

Vanmäktig af ångest öfver Sin älskade dotters öde beger sig den
förhänade grefven mot slottet.

I grefvens tjänst befinner sig en ung adelsman som itysthet sedan
länge älskat Magareta och svär denne nu att befria den älskade.

Förklädd till simpel soldat lyckas det honom att intränga i nästet
föregifvande att han är en man för dem. Han tillsmyger Margareta en
sömndryck och ger henne ett tecken att. blanda den i vinet. Detta
lyckas henne och verkningarna ge sig snart tillkänna.

Efter det att hela bandet är insomnat fängslas anföraren och med-
tages af befriaren, hvarpä de unga med sin fånge bege sig mot hem-
met; på vägen möta de grefven med följe och glad slutes honi sin faders
armar.

Röfvareanföraren dömes till döden, men räddas han i sista stund
genom Margaretas bemedling och glad öfver att så. lätt undslippa med
lifvet smyger han sig in bland buskarna.

Den unge adelsmannen erhåller nu Margarethas hand som belöning
för sin raska handling.

2. NYMÅLAT.

Herr Lehman tror att hans fru bedrager honom och har räknat ut
att om de båda älskande sätta sig på en nymålad bänk skall han ovill-
korligen få tag i hennes älskare, genom att målarfärgen fastnat på den-
nes kläder.

Han ger en detektiv hand om uppdraget, denne får syn pä en gam-
mal professor som just setat på bänken och är alldeles nedsmutsad med
färg, anhåller honom och för honom till Lehman; dä Lehman märker
piisstaget blir han ursinnig på detektiven och slungar honom ut genom
önstret.

e. ålajvefs poesi.

Storslagna vackra liaturseenerier.

En underbar känsla erfara människorna då de betrakta hafvets
Omätliga skönhet. Skalderna besjunga. hafvet och många andra betrakta
det i tyst beundran. Men det finnes många som ej sett detta storar-
tade skådespel, emedan de ej hafva tid eller råd att resa. Dem kom-
mer kinematografen till hjälp, hvarför vi nu sitta i Bio i lugn och ro
och se detta härliga naturfenomen.
i Vänd!

L " A
.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIII..I...III.lll..I...I..Il.II...IIIIll-IIIIIIIIII-IIIIIIIII

III-IIIIIIIIIIIIIII:

Al
:II-II-Ill-...IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-II...
I....III-...IIIII--IIIIII.III-.IIIIIII=:

F. Lindgren & 0:0

s Möbela är e

Sliirsla lager på maliin.

BESTÄLLNINGAR UTFÖRES
OMSORGSFULLT OCH BILLIGT.

 

 

Ensamföfrsäliare för BODA FORS

 

 

  1:sta klass
Herrskräddder-

  
 

 

 

A. ENlelvisT,
Färg- & Kemikalieaffär.

Basta inköpskalla af Färger, Oljor,
Fernissor och Penslar.
Alla brukliga Pappsorter, höga rabatter.
Stort valsorteradt Tapetlager
i" alla prislägen.

RAMLISTER hundratals olika sorter.
W" Inramningar verkställes mycket billigt.

Tvål, Parfym (åJ Eau de Cologne.

 

 

A. C. Engslföm

Rekommenderar .sill
välsorterade lager i

Sparkz-er, Konserver,
Dell-kalasar, Frfzzlelerf, mef.

Utsökt goda Kafcblandningar.
Finaste märken Sill.
Papp, Tapeter, Oljor, Färger och
Fer-nissar.
Jagt och Fiskredskap.
Krut och Dynamit.

Rikstelef. 52. VÄSTERVIK. Rikstelef. 52.

   
  

ni

. 

  

i 1 vÄsTERvIK
Storgat. 54. Rådhusgat. 38.
Telefon 217.
Försäljer till platsens billigaste .W
pris Färdig-sydda Manskläder,
Tricot- och Ylle-underkläder,
Herrekipering & Korta varor
In. rn., m. m.

 

 

 

   

l",

elerdls illa
.l .l
(midt- emot Bokhandeln)

Kafé EI Konditori

rekommenderas.
Telefon 230.

A. P Jonsson & Clo

 

 

 

:en J M k I :0:a
153.3; e rn ", a S I n", vägg!
42234 43;th
-,, -,-
m; Redska ps- och m;
www fvt-rv
4.04; I I I f I I 
 Bosattnlngsaf ar 
får; 52:2er
MM u . Uh
.nga -v--V Vastervik.- är,
gåva! 19.0!!
1"." Q 4" åk
49:e :234
-.- -.- -.- -.- ...- -... -...
IQ!! Sånt 3.01 IOQÅ IOQI IOCÅ ,Q.1
nya! 120.9! gwen! 1:22.on yhzny ygzzosy ina!

0.0 . 0,0 . 4 .o . o .
flat" 41346 "sin" 43356 432sz 43:31? 82:56

 

 

 

 

 

 

Carl E. Backe
Bosättningsalfär.

Etnblerad l889.

GLAS, PORSLIN,
NYSILFVER, NlCKEL,
KRISTALLER, LAMPOR,
KÖKS- och
PRYDNADSARTIKLAR.

Största lager. Lägsta priser.

H. W Lundbergs
22? Uraffär

är för dem som önska fördelaktiga
- inköp af -
VÄGGUR, FICKUR, KnojoR,
GLASÖGON, PENSENEZ, -
GRAMMOFONER, SKIFVOR,
STIFT, DRAGSPEL, M. M. -

Vördsamt

H. W. LUNDBERG.

 

 

 
   
 
  

[iiirnlllr 

llllllllllllllllllltlil.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages