#3610_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna uHcroSu

och "Kärnan"
samt af egen tillverk-
ning säljes billigt och på goda vilkor i

l. ll. llllllllllll lllllölälllllllvllllslall,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt

delar ständigt på lager.

  


is

 

Telefon 253. C. A. Carlsson.

 

Snickare

wilh. Franle

emottager och utför
:3 beställningar af ::

 

Först och främst, innan

Ni köper kläderivänd Eder till mig,
då Nierhäller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
iina färdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu-
! fakturaffären iiekominenderaFLäff-
af in- och utländska tyger. 74x74

K. P. Holmström,

Iiådlmsgamn.

mmm

 

BÄTTRE OCH ENKLARE

ldÖBLER.

Lager af Lfikktstor &" Svepnfingafr.
AlltL till billigaste priser.

 

   

Van

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
 
 
  
  
 

älg Billigaste 1
dill" priser.
Fönstery las,

Spegel glas, Speglar &
Glasmästarediam anter.
Väggpapp cb" Takpapp.

 

 

Sko- & Läderhandel,

Kvarngat. 19, Rekommenderas. .
Bästa varor! Billigaste priser! .f
Midi emot Plehls Bryggeri. 

 

   
   
  
 
 

   

 

annnnnnnnnnnnnd

i L. Molin Eftr:s

 

M. Ellung, 4

Målare.

  

Utför alla slags Måleri-
arbeten. Kostnrtclsförslag
och skisser uppgöras på
begäran. Arbetet utföres
reelt samt med förstklas-
- säga rncttertalter. -

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
  
 

mn

 

 

1 UR- och
 Optiska ajjfär
i? i rekommenderas.

lll) llhlllhllhllhllhlll) lll) lllllllllllllhillilhllh

  

 

25 öres
Papperssatsen

N. LAPInnS,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädningstyger,
Blustyger, Yllevaror,
Skinnvaror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
Vaacmattor, Gångmattor

m. fl. andra varor.

N. iLAPIDUS.

 

 innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1 St. Läskpapper -
rekommenderas ih

C. OÅEKBLAD dt Czo

Bokhandel, Västervik.

 

 

 

 

 

 
 

1 Stort lag-er al"
D R A GS P E L

billigasti
1ihlails Bilhandel. i

   

 

 

Årets kinematografiska. storverk.

4. Skam: åtta".- ms son.,

Madomrlabildensl dom.
Drama i 4 akter och 2 tablåer.

Personerna:
.Skarprättaren .......... .. Herr Carl Alstrup.
Hans son.... ............. .. Herr Alvin Neuss (Ncues Theater Berlin).
Kungen ................... .. Herr Lagoni.
Drottningen ..... .. Fru Holger Rasmussen.
Riddaren .................. .. Herr Arvid Ringheim.

Riddarens dotter.... Fröken Sannom.

5l En färd med torpedbåt i
Nordsjön.

En storslagen marinfilm. En hvar som något intresserar sig för
Våra unga blåjaokor skall med glädje följa deras raska manövrar ombord
på en modernt konstruerad torpedbåt.

s. Genom kamp Ilill seger.

Den ädla grefven af Amboise har anhållit om den sköna Margareta
af Bruliens hand och af såväl henne som af den gamle fadern erhållit ja.
Strålande af lycka vandra de båda unga i trädgården ej anande någon
ol cka.

y Jean af Amboise har emellertid en farlig rival i hertigen af Min-
cart och svär denne att omlntetgöra förlofningen och att Margareta
skall blifva hans till hvad pris som helst. Han öfvertaller det intet
ondt anande paret och låter bortföra dem till sitt slott. Margareta mot-
tages på det bästa under det att Joan. kastas i fängelse.

Margareta skall nu tvingas att blifva hertigens maka, men vägrar
på det bestämdaste. Dä låter den lömske hertigen föra henne framför
fängelset och åse hur knektarne göra sig beredda att på minsta tecken
döda hennes älskade. För att rädda honom ger hon nu efter för herti-
gens fordran. Jean kvarhålles dock det oaktadt fortfarande fängslad.
Triumferande öfver sin framgång låter hertigen tillställa ett storslaget
gästabud, hvarunder knektarnas vaksamhet slappas, så. att Jean lyckas
iiy. Flykten upptäckes dock omedelbart och en hetsig jakt upptages,
det lyckas dock Ilyktingen uppnå ett kloster, där han söker och finner
skydd mot förföljarna, hvilka måste tomhändta anträda återtåget.

Margareta har heller ej varit overksam, hon har lyckats kasta ifrån
sig ett bref till sin fader, hvari hon omtalar sin belägenhet.

Hertigen beslutar hastigast möjligt tillförsäkra sig kyrkans välsig-
nelse af förbundet och sänder bud till klostret efter en munk för ända-
målet. Jean, som åhör hertigens bud öfvertalar munkarna att hjälpa
sig. Jean beger sig nu för-klädd till munk först till Margaretas fader
för att rådgöra med denne om utförandet af hennes befrielse.

Margareta är nåra förtviflans brant, ingen synes komma till hennes
hjälp och nu närmar sig munken som med kyrkans band skall fångsla
henne för lifvet med den förhatlige hertigen, som knäfaller inväntande
ceremoniens påbörjande.

Då kastar munken kåpan al sig, det är Jean af Amboise, som svin-
gar en blottad dolk öfver hertigen, fordrande sin brud, samtidigt som
Margaretas fader intränger i kapellet, hvarpä missdådaren fängslas och
de älskade återskänkas hvar-andra.

1- -S-ARPSBORG.

 

Bedårande uaturscenerier med vattenfall i naturtrogna
färger.

8. Selina-cm går :på lakt.

Lehmann inbjudes af en vän att deltaga i ett jaktparti, hvilken in-
bjudan han så mycket hellre antagor, då det lör honom har nyhetens
behag enär han hittills aldrig haft ens ett gevär i sin hand, men hvad
gör det? Vår vän Lehmann har som vi Vet klarat skifvan då det gällt
svårare saker. Emellertid på hvad sätt han nu reder sig är så komiskt
att det väl kan ses, men ej beskrifvas.

v in

 

 

 

 

 

 

Å
. Piusrnnin

O
0
O

On

o A i

Q

Q
.valg

Ssang;

 S T E R v i K
GO f x Os

den

 

O
Aniranii- i Gula, .sizfvef- a
Smidlfis" L Nysilfverartiklar,
Salongs:-Brlketter

 v Förlofnings- år
KO KS
hos M i

lfjgselringar.

Lägsta priser hos

.Gusr mycke,

Guld-inne

Största lager,

 

 

wlfkrona-Papperssatsen. W

 

:aerpgqeuni

  

.s
bb
Q . [fm
cw Henning Strand. lä
.- n...-

 
 
 
 

 

V ästervik.

Iz, 

bästa sort

100 ark linieradt, verkligen utmärkt
0,.làjEiixblarl & (1:0 Bokhandel, Västervik.

rekommenderas.
xreddedxrsgq I
qoo armad pain agensuuaä I (amigaiqlA ns g cozp [m

  

Rekommenderaråsm välsorterade
i Sputnik, llini fnulif
Sikàppsiuurneringsaiiär.

 

godllektylr och 50 Styckell ogenomskinliga Brefkllvert af
Slas-3319119 SU V-IHXH

.äuoimirspphls I fanimng .19149 nrunJounJ I (ilskna

blått IläSkpappGr, en berättelSebOk med nära 100 sidor "
min.me "is gg iioddndasoä :lpofä :[.Ie 95

godtgPostpapper, en trasig Skrifportfölj med 8 blad

SatsenI innehåller:

i
f-

 

lapueqsladded 19 -iusnw 2);09 mo 19 pewa, .0 .9

C70
m
70

 

 

O. I 0.- . O.
lasternks Sliu-Y & Laderallar
LIIAMNGATAN 38 1
rekommenderar sitt välsorterade lager af
Prima Herr-, Dalm- 81 Barllskodonyi stillulla modeller
 och utsöktajupassformer. så: Syddrz Herrkmfzgorfrfän 8 kr.
w paf par. SyddaiDamktz-tzgorffrdn 6 kr. jnf par. 92032 Många
nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Storstöflm-,
WGaloscher af Helsingborgs välkända fdbmkat. U

 

Hvar och en kan genom ett besök i vår affär gill-n sig förvisle om
till hvilka enormt låg :l priser vi sälja våra Plll MA SK 0190 N.

 

  
 

. ffs ä TELEFON 49.
Wlner. ss 

Största lager på platsen.

I P. l. llillrliml

Ängbageri- &

liondito ri..
Stora Torget. Västervik.

 

Billigaste IYPT-867". :70 74: 74

 

Bosenhäger och "Gravensteiuer
alkoholfria Viner.

.[leel i F; .Nyman

I I VÅszjjilerki

 

 

 

 

Västervik IQl-II. C. O. Ekblad & (12:01.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages