#3609_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna "Helios"
och "Kärnan"
samt af egen tillverk-

ning Säljes billigt och på goda vilkor i

l. l. lllllllllll ienaraliunsverislai,

Rådliu sgalan ill . Viisl ervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luttrör samt

delar ständigt på lager.

 

 

reisan 253. C. A. Carlsson.

  

och främst, innan

 

i Snickare

f W-il-hyFraneke

:2 beställningar af :z
BÄTTRE OCH ENKLARE

MlVlC-.DBLER

Lager af Lfllekistm- år Svepnflngar.
Allt till billigaste priser.

Först

Ni köper kläder, vänd Eder till mig,
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
flna. färdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. (70:74

1 K. q P. Holmström,

Rådhusgatan.

 

 

 

 
   
   
  

G. E. WIG
-v Sko- 8:. Läderhandel,
varngat. 19, 71Rekomnnenderas. i

Bästa varor! Billigaste priser! I,
Minit emot Plehls Bryggeri.

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billigaste

v I -s-priser.
Fönster-glas,
Spegelglas, Speglarår
Glasmästarediam anter.
Väggpapp (b Tnlrpapp.

 

 

(tlltlllillilllllltiltitlll ltlltlltlltlltlltllti

L. Molin Eltr:s

 UR- och
får Optiska ajj-"är
lä?

I 337

M.:,

 
    

rekommenderas. .

 

. Ellberg,

Målare.

   
 
  
  
  
  
 
 

 

Utför alla slags Måleri-
clrbeten; Kostimrlsförslay
och skisser uppgår-as på
begäran. Vwifi-12,,e-lett utföres .
Å"- reelt samt med föl-stlrlrls- -
- slgawnclterialler. - v

r- -1 .. v dig.

 

 
 

 

ooooooooooooooo,

 

 öres I
Pappers-satsen

innehåller 15 prima Papper,

- kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas ff i

C. O. EKBLAD dt 0:0

Bokhandel, Västervik.

 

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädningstyger,
Blustygefr, Yllevszrofrf, I
Skinrwaror, Gårdiner,
Borddukar, .Möbeltygen
Vaxmattor, Gångmattor-
Im. fl. andra varor.

N. LAPIDUS.

 

15 prima Kuvert, 10 st. Vy- f

 

 

Stort lager af

DRAGSPEL

I billigast. i
1 1 llllll llllllllllllll.

nu.

 

 

 

 

"lll [a - I

Spännande och intressant indiandrama i många afdelningar.

 

Denna bild framställer åter ett drama från litvet bland indianerna.

Young Deer och Reed Moon spela kort, de blifva oeniga och kom-
ma i slagsmål och Young Deer afgår med seger. Han blir emellertid
beskylld att hafva vspelat falskt, och höfdingen., Reed Moons fader,
dömer honom att bindas vid en vild häst, och befaller så att djuret
skall släppas löst Några cowboys få se den vilda. hästen, då han ga-
lopperar at med sin börda, och de komma honom till hiälp, fångar hä,-
sten och befriar mannen. Senare blir en ung flicka, som visat Young
Deer vänlighet, lfångad af indianerna, hennes häst kommer tillbaka utan
henne och det blir stor sorg i cowboys-lagret, men Young Deer lofvar
att skaffa henne tillbaka till dem. Han spårar det ställe där indianer-
na tagit hennetillfånga och finner där-Wen knif. Han låter den ligga
kvar men gömmer sig själf straxt invid. Snart kommer."1 en indian till-
baka för att leta efter knitven. Young Deer öfverfaller indianen och
slår ihjäl honom och efter att hafva iklädt sig hans kläder går han till
indianlägret för att uppsöka den unga liickan. Det lyckas honom äf-
ven att få latt i henne och fly, men indianerna förfölja dem och på en
klippkant uppstår en mycket spännande strid. I sista ögonblicket, då
det ser mycket1 svårt ut för dem, kommer hans kamrater dem till hjälp
och iördrifver indianerna. i i I. 4

Bilden är mycket spännande och underhållande samt utmärkt spelad.

5. På promenad i Hagenbecks
zoologiska trädgård i HamburgI

l 20 afdelningar.

Ingen bör försumma att se denna synnerligen vällyckade bildse-
rie hvilken just i dagarna alldeles särskilt låtit tala om sig. Bilden
betecknas som en af de intressantaste zoologiska bilder, som blifvit
visade. 1) Sköldpaddor. 2) Flodhästar. 3) Noshörningar. 4) Isbjör-
nar. ö) Sällejon. 6) Tigrar. 7) Lejon. 8)"Elefanter. lgiöTapirer. 10)
Bizar. 11) Giaur. 12) Bufteloxar. 13) Zebror. 14) Giraffer. 15)Kän-
gurer. 16) Lama. 17) Antiloper. 18)Sabelantiloper. 19) Stenbockar.
20) Diverse djursamlingar somltrifvas tillsammans.

7. nu 1

 en. storaeted tilllellutnilng från allmänhtenr
Konungen (it-liy Bates Eugen representeree Ennenehuset
ooh Statsministern. Marinen. Regeringen..

   

Kistan bars af studenter, klädda. i sina hvita. mössor, m. m.

 

J 311" gifves en Stor i,

f BNI-F "ESTLWNG

mel) ett särskilbtf1t6ribarn PL.alt-pclssclbt program.

., voi fy

  

Entré till Denna föreställning: Barn 10 öre, älbm
25 öre.Vw "11 1.., n.,.. , WU 1

 

 

 

 

 

 

 

CWWQWV

se 9 O
99690

 

W inuiiriiln

vasTERvIK

o

gunga o

b

(El

o :O
QQQQQ 00

e

 

A t .te V .
Sääf; KOL
Salongs-Briketter

KO KS

G; HÅAK.

L YStörsta lager,

Guld-, Silfver- år
Nysilfverartiklar,
I Förlofnings- .år
Vigselringar.
.Lägsth priser hos I

eusT. FnANcKE,

Gulrlsluerl

 

 

i.

. ss
:s
Q

 

o Bokhandel, Västervil

bel-ättelsebOk med nära. 100 sidor
Stycllell ogenomskinliga Brefkuvert af

100 ill-k linieradt, verkligen utmärkt

godt P05tpilpper, en treflig Skrifportföli med 8 blad

"fl-krona-Papperssatsen. "m

 

 
   
  
 

1 cm Henninullnni. .-..-
à .ä

å :girl
 år
F-t i q
gås: Hmmmmwmmmm
r: F: Speneri-, lin- :mh
ä Ö Skeppsluuvnenngsallär.

:Jane-qenui

--i-1

niorlrlednqu 1 .
qoo nnuerl pour egensinnig 1 fmroiualqlA ns g 60:1) Hp,

.änolleqspplng 1 fqpuelsgA .tango enramueä I (nerna
-nilpiemv ns (35 tiodrlerlqsod opoå rpm: 92,
5195 3910. 09 SGVlHXEl

743
70
76

 

Ilepuequedd ed 19 oi!an Å-igeg nya 19 peppa, -0 .3

 

 
 
  

, Västervik

Prima Herr-, Da

s sn- amanda

HAMNGATAN 38

Q rekommenderar sitt välsorterade lager af

m- 81 Barnskmlon i stillulla modeller

i 5 och utsökta passlormer. så: Syddn Herrkfmgorfrån 8 kr.

 

I 1t-.inlwinm enormt in

en

en. så: Syddziy och pliggade Storstöflar.

pr par. Sydda IDàmlclmgorfrån 6 kr. pr pmf. Jag Många
nyheter lör säsong

GaloscherI af Helsingborgs välkända fabrzleaf. I

lHvar och en kan genom ell besök i vår alliir göra sig förvissad om
g :1, priser vi siilia vili-a l) ll1 l M A S K 0 ll 0 N.

 

 

 

kllirierfo gå

Stör-.emv laaer- nå, platsen, i

 

Billillllstp, 17748597". 70 (74 74

 

.Rosenhäger och Gravensteiner
alkoholfria Viner.

erl F. Nyman4

Vlis rERVIAi I

TELEFON 49.

ef
f i. i. initialt

Anghageri- &
il; o n d i t ri.
Stora Torget. Västervik.

 
 

 

 

Västervik iQII. C. O. Ekblad 8: 6:0.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages