#3573: Biografen Bio

vid GRINDSTUGAN.

I Kl. 6-10 e. m.

 

 

 

 

i Jätteprogram.

Tisdag, Gnsdag och Torsdag den 17-19 Oktober.
035.! Endast 8 dagar. OBSJ

  

Grand prix! Grand prix!

w Heltimmesskådespelet

 

 

  

Dryckenskapens förbannelse.

m

Sensations-samhälls-sliådespel.

 

Detta mäktiga drama utgör den Inest energiska nen
öfventygande protest met alkehelniisshnnket,,sen1 än
III skuld till så mångas undergång. :i

 

 

 

Denna bild är en social lärdom, är beundransvärdt väl iscen-
satt och mästerligt inspelad af följande framstående aktörer:

f

  

Alkoholisten Joan . . . . .. Herr Jacques Normand

Jeans bror . . . . . . . . . Herr Hauterive

Jacques . . . . . .i . . . . . Lille Lascoinho o. Herr i). Laurent
Den lilla Marie . . . . . . .Lilla Lilly

Handlingen är denna:

Jean en hederlig och dugande kon-
torist, .har sin chefs fulla förtroende och
sina lie-.inraters aktning. I familjen råder
Valstànd och lycka. Begaret efter sprit
tager dock så småningom öfverhand och
alkoholmisshrukets olyckliga följder in-
stalla sig. Jean blir afskodad fran sin
plats, försummar sin familj samt sjunker
allt djupare och djupare.

Hans hustru, Louise, strafvar modigt
.med VattIf?örsönja. uppfostra, sina .hide i I I
barn, Jacques och Mario, men otillräck-
ligt narda och utan faderlig ledning falla
de snart offer för faderns last. Jacques
kommer i dåligt sällskap och lilla Marie
angripes af alkoholismons lnindsförvant,

 

tuberkulosen.
I 1 . Jeans bror, hvilken är en nyttig och
ä Jean aifglxef aJS- flitig arbetare, försöker förgafvos att rycka

de olyckliga undan det förskräcklig-a Öde,
som vantar (lem. Besegrad i sin hopp-
lösa kamp mot lasten fattar Louise ett
förtvifladt beslut.

Akoholistens öde blir det most sorg-
liga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   
  

EEE!

Första ufrlelninyen.
1. Ett lyckligt hem.
2. Brefvet från brodern:
Mottager med nöje inbjudningen att fira års-
dagen af edert bröllop. Paul.
 En vacker familjeinteriör.
4. Kontoristen vid sitt arbete.
 Smak för restaurantbesöken.
G. Det första glaset absint.
l vänners glada lag.
8, Vin och spel.
9. På det sluttande planet.
10. Jean blir slapp och slö vid sitt arbete.
11. Hustru och barn få förgäfves vänta hus=
fadern till middagen.
12. En förfärande upptäckt.
13. Sex månader senare.
14. Absinten får ännu en olycklig till sitt långa
register.
15. Supbröder.
16. Lyckan i familjen har flytt.
17. Paul, Jeans broder, som är en duktig och
skötsam arbetare, kommer på besök.
in. Böner och tårar hjälpa ej. "
19. Efter en utfestad natt.
20. Alkoholbegäret blir honom öfvermäktigt.
21. Endast en absint. Ä
22. Öfverraskad af kontorschefen. I
23. Rapporterad.
24. Jean blir afskedad från sin plats.
25. Familjen får del af den sorgliga händelsen.
26. En drinkares ed.
27. Första steget utför.
 l brodern Pauls hem.
29. Bjärta kontraster.
30. Brodern måste förskottera hyran,
31. Slaf under lasten.
 På krogen.
32:. Ett sista försök.
:34. Vräkningen.
35. Utan hem och bröd.

 

 

Fann iljo n vil-akes.

 

Ande-u, (tfdcminyen.

ae. Åtta år efteråt.

:37. l kyffet.

38. Beröfvad faderlig uppsikt råkar sonen Jac-
ques i allt sämre .och sämre sällskap.

39. Sista resursen att på ett hederligt sätt för=
tjäna en slant.

40. Tuberkulosen har angripit den lilla Marie.

41. Doktorns ordination.

42. Jeans broder, som genom sitt trägna arbete
kommit i välstånd, måste komma sin svä=
gerska till hjälp.

43. Vid den lillas sjukläger.

44. [En-moraliskt fördärfvad son.

45. Uppsliten under lastens följder fattar Jeans
hustru ett förtvifladt beslut.

46. Drinkaren vandrar hemåt.

47. Jean finner dörren till sitt vindskyffe låst.

48. Alkoholisten berättar för sina supbröder
om sin olycka.

49. Det sista glaset.

50. Slutet.

 

 
 

 

Förtviflans följder.

 

Tisdag, Onsdag och Torsdag den 24, 25 och 26 Okt. förevisas
det gripande heltimmesskådespelet

assösens offer.

 

M Lokalen undergår desinfektion två gånger i veckan! w

Uppsala lOIl. K. W. Appclbcrgs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain