#3572: Biografen Bio

BIOGRAFEN BIO

vid GRINDSTUGAN.

Förevisningar:

Söckendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m.

 

iNytt program Tisdagar och Fredagar.

 
    

 

 

 

Program

Tisdagen, Onsdagen och Torsdagen den 14, 15 och 16 Nov.

Ruen i dess emifningar.

ltouon, som en af Frankrikes lifligaste och elegantaste platser vid Atlantiska hafvet, utbreder
sina solbelysta, af den blå oceanen badade stränder under en klar himmel.

Dess förtjusande oingifningar upprulla sig för våra ögon. Den stora bergsluttningen med sina af
. .U . I - r .w . I . - . . I. H
vinden forvridna tallar, lfallieres med sina vilda klippor, Meehers med sin kvarn ooh sevarda Hugenottgrottor.

Petter är illa ute.

Komisk scen af Muffat, spelad af Prince.

 

 

  

 

Ingen bör Iförsumma att se det storslagna

Heltimmesshådespelet

  

Ur sagocylteln om riddaren af runda bordet år 516 e. Kr.

Den moderna kinematografiens mästerverk!

Italiensk konstfilm!

 lf -l-Tt-slfseghe; 1 e .Ma- 1..)th I r!

 

i ö  irl igà. färga r i i

  

 

Tristan oohv Isolde, denna underbara medeltidslegend, som gifvit upp-
liof till poenier oeli romaner pa sä manga olika sprak, har nn äfven blifvit
iscensatt för att kinematografiskt atergifvas, och att denna bildserie, pa
hvilken stora omkostnader nedlagts, torde få räknas till det yppersta som
hittills gatt öfver den hvita duken, skall en hvar med nöje erkänna.

 

 

Tristan enligt sagan son af riddaren Rivalin i dennes kårleksföirhållande med. Bla,nc-,lieflour,
syster till konung Marke af (lornwall, hvilken vasall under Irlands hjälte Morold. tivalin stupar i en.
tvekamp oeh Blaneheflour flyr, för att dölja följderna af sitt förhållande, till Bretagne, där hon döende
föder Tristan. Gossen växer under den trogne Kurvvenals skydd och återvänder som yngling till Cornvvall,
där hans morl.)roder mottager honom med stor hjärtlighet. Tristan utför nu en rad bedrifter och dödar
Morold. Tristan får i striden själf ett svårt sår, för hvilket intet läkemedel synes finnas. Den stupade
Morolds trolofvade, den irländska konungadottern Isolde är emellertid. känd för sin undergörzitnde läkekonst.
Under det antagna. mtmnet Tantris seglar Tristan öfver till den irländska kusten och lyckas väcka Isoldes I
medlidande. Omsider får Isolde dock veta hvem Tristan är, ooh utom sig af harm Vill hon nu utkräfva
hämnd på sin trolofvades bairieinan genoin att döda honom med hans eget svärd. Men då Tristan ur sin
feberdvala ser upp på henne, röres hon djupt af hans elände - och svärdet faller ur hennes hand. Med
helande salfvor lyekas hon så läka hans sår, att han tillfrisknar. Tristan svär henne-evig tack och trohet,
Och Isolde låter honom fara hem till sitt land igen.

Snart kommer han likväl åter - denna gång på ett präktigt skepp för att åt CornWalls gamle
konung Marke kräfva Isolde till brud. Trots det djärfva i att den skattskyldige Coii-nwallsfursten vågar
begära. Irlands konungadotters hand, mottager hon dock anbudet att blifva vasallens brud och medföljer
Tristan till. Cornwall ooh därmed börjar draiinats handling.

 

 

Några rubriker, bref m. m. till förtydligande
af bildens innehåll:

Första afdelningen.

Marke, konung af Cornvvall gifver riddaren Tristan i uppdrag att för hans räkning anhålla om
den irländska prinsessan Isoldes hand.

 

Herr Konung!

Landet ser med sorg att Eders Majestät ännu, ej gift sig ooh an-
håller vördsamt att Ni Herr Konung ville trygga tronföljden genom att
gifta Eder med prinsessan Isolde.

  

Atföljd af Rosen, hans favoritslafvinna, begifver sig Tristan åstad för att uppsöka den blonda Isolde.
Isolde ser från sin slottsterrass Tristans skepp nalkas. A

.-

5.

  

 

O
o

 

Hofvet i (lornWall önskar en drottning. Konung Marke skulle
ej kunna finna en älskvärdare härskarinna öfver sitt land. än den
näpna Isolde.

Tristan, som är förälskad i Isolde, är nära att falla offer för sin slafvinna, som är svartsjuk
på honom.

IFeen Morgana förvandlar till en kärleksdryek innehållet i den giftbägare, som öfverräekes till de
båda älskande af slafvinnan Rosen.

Sorgsen och nedstämd kommer Isolde till konung Markes liof.

Andra afdelningen.

 

Konung Marke gifver en präktig fest för att fira sin förlofning med Isolde.
Kårleksdryeken, som han druckit förmår Tristan att bortröfva Isolde.

Slafvinnan Rosen berättar för konung Marke om hans trolofvades flykt. L
Hörd öfver de båda älskandes stora ungdom, benadar konung Marke Tristan och Isolde. f

Gripna af fasa öfver den kärleksyrz-i., som fatt makt med dem söka Tristan och Isolde döden.
tillsammans. i
()eli sålunda dogo riddar Tristan ooh Isolde "tiden blondat" en död i kärlek.

Monopolfilm 4för Biografen Bio vid Grindstugan

Uppsalas förnämsta biograf.

wmmw

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

M" Lokalen undergår desinfektion två gånger i veckan! W

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain