#3566: Biografen Bio

Biografen Bio

vid Grindstugan..

Förevisningar:
Fredagar Kl. 8-10 e. m.
Lördagar kl. 7-10 e. m.
söndagar in. 2-5, 6-10 e. m,

 

 

Program.

F AUST. i

Efter Goethes mästerverk.
Bearbetning och iscensättning af GEORGES FAGOT och ANDREANI.

M- Kinematografi i färger. W

Denna scen, som på det lyckligaste sätt ansluter sig till Goethes mästerverk,
framställer för oss den lärde doktor Faust, som i sig förkroppsligar Kunskapstörsten,
njutningslystnaden och ett oaflåtligt behof efter verksamhet.

Scenen  en gammal tysk stad, satet för den högskola, hvars prydnad

Faust är. -- Det lider mot natten. Mörkret lagrar sig öfver staden och månens
strålar framkalla underliga skuggor. - l sin studerkamrnare sitter doktor Faust,

forskande efter lifvets urkraft. Han Vill tro pa en idevärld, men han finner intet
och lifvet tycks honom för tomt för att lefva langre och han vill söka svaret på
sina fragor på andra sidan grafven. fl begrepp att dricka ett dödande gift, hör
han utifrån staden, i varniorgonens gryning, kiiirsanger till Guds lof. Ack, denne
Gud ar .intet för honom.- Kan han atergifva honom tro eller ungdom eller kar-
lek? Nej, allt ar var-dt förbannelse! Trad fram satan! Mefisto uppenbarar sig
i den lar-des tränga boning, dar det flämtar-ide lampljuset sprider ett mystiskt
skon öfver böcker, benrangel och alkemistiskt redskap. Afgrundens herre erbju-
der Faust sina tjänster. Han. skall atergifva honom ungdom. och .fagrng ooh

lifvet skall visa sig i gladzlire fair-ger -s till gengäld fordras endast en obetydlig-
het. - Faust ryggar tillöaknu "För dig, du flammbild, jag ej  YVV  - i;
Faust! Jag ar din likel" - mf - men Vbodaras af den bild af Margaretha,
som Mefisto framlookar - och saljer sin sjal. - Töimnande en trolldryck loefaller

nu Faust Mefisto föra sig till den sköna han nyss sett.

 

Panterjakt.

Som bekant jagas olika djur på mycket olika satt. Har få vi vara med
pa en panterjakt. Djuret fångas medelst en i marken omarkligt anbragt sax,
och dödas sedan.

Fran Östeuropa.

l Bosnien. (Sarajevo).
Biografbild i färger af firman Pathé Freres.

Bosniens hufvudstad, Sarajevo,  belägen i grannskapet af rika jarngruf-
vor, hvilka gifvit upphof at-on blomstrande vapenindustri. o I n

Fyra fomtedelar af invanarne are turkar. I Trots den laga stundpunkt, pa
hvilken folkhildningen i detta land befinner sig, patr-affar man hos invanarne
högst .förvanansvärda anlag för poesi och skön konst. i

Kroppsöfningarne are, liksom musiken och dansen, mycket omtyckta af
landets inbyggare. I I -   0 o

Bönderna hafva bevarat en inangd vidskepliga gamla forestallmngar; sa
t.  tro de blindt pa ainuletternas underbara förmåga. q

Vid affarden fran 4Bosnien passerar var bat inom synhåll för ön Korfu,
hvars intressanta konturer stiga upp ur hafvet ej langt fran kusten, i närheten
af den genom Böcklins tafla lfiekanta wllodteninsel".

än öebut på en musik-hall.
Komisk scen, spelaö af Prince.

-a- i Ä 

Nytt program hvarje fredag.

 

Uppsala 1011. K, W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain