#3558: Rullans Biograf-Teater

w PROGRAM 5 ÖI-ilE.l
, FT i agilt
ans rä

- Rullane

Biograf-(Inter

Förwieningar under Oktober

 

  

 

Hlla dagar från kl. 7 till io e. m.
Söndagar från hl. 3 till 5 e. m. Å 6 till lo e. m.

 PROGRAM 
Första Fflfdelningen.

 

     

symboliskt skådespel.

 

Den okände vandringsmannen. b I Saktmodets lära.

Ett splitets hem. Exemplets makt.

Den okände får härbärge. Den andra lördagsaftonen.

Hvem ärldu, Vandrare. Det lyser upp.

En gammal man som verlden pröf- Lisbeth i fara. -
vat och gerna vill göra nytta. Visad rätta vägen.

Den första lördagsaftonen idet nya Den okändes sista uppgift.
hemmet. Det Vär fnllbordat. i -

Där rnsdryckerna häl-ska. Vandringsmannen drager vidarev

Flnclra Fifclelningen.

.spe arens son. r

En fattig fiolist ligger nära döden. Före sin död skänker han sinlil-
le son sin fiol, som han omfattat med rent mänsklig kärlek,iförhoppning
att denna skall blifva medlet för sonens framgång som en berömd konst-
när en gång i framtiden. i i

Fadern dör och inom kort härska nöd. och fattigdomiudeilwlilla 
miljen. Allt hvad som kunnat omsättas i pänningar är borta och upp"- 
ätet, endast den dödes fiol återstår och vill nu modern i sinförtvifanlå-
ta den omsättas i bröd. Delta motsätter sig den lille som håller faderns
arvedel som en helgedom, men i hans lilla hjärna rinner en idé upp.
Mamma kan ju sjunga så vackert och han kan ju spela fiol, hvarför ej
ge sig ut på gårdarna och söka sin lycka. .

Genom omfamningnr och öfvertahiingar förmår han modern att med-
följa. I

Dock, det synes som om ingen af de förbipasserande skulle bry sig
om att ens skänka ett öre till deitoi-ftigt klädda människorna och till sist
vill modern, till ytterlighet nedslagen, att de skola återvända till hem-
met, men den lille förmår henne att göra ännu ett försök och uppstäm-
mer hon accompagnerad af sonen ännu en sång, denna gång framför ett
stort vackert lins. -

Därnppe är en lysande skara församlad, åhörande en berömd fiol-
konstnärs prestationer. Denne afbryter sitt spel och åhör förundrad den
från gatan upptråingande sången och musiken. Förargad öfver afbrottet
sänder värden en tjänare för att bortjaga de båda gatumusikanterna.
Emellertid har konstnären uppfångat en, bliäande förmågas toner och
insamlar nn medel till förmån för de arma som han genom fönstret öf-
verlämnar till modern, bifogande sitt visitkort, hvarå han ber den lille
fiolisten uppsöka sig, då han vill göra något för honom.

Glada ila de båda mot hemmetoch försumma et att påföljande dag
besöka den berömde mästaren, som efter att ha ytterligare pröfvat den
lille lofvar, i förvissning om att han en gång skall göra honom glädje,
sörja för hans utbildning till konstnär.

i ---- r
Å Armstrongs Siluetter.

sKÄMT.

 

Tredje Flidelningen.
MAX FÅR EN PÄSTMÖ.

Kemisk.

 

I 0anseende till lokalens reparation hållas Bio-
grafen stängd nästk. Månd. Tisd. Onsd. voch Torsd.

805.! Barn hafva tillträde till Biografen endast emel-
lan 3-5 Söndagar, sarnjt emellan 7-8 hvardagar, såvida

de ej äro àtfölida af foraldrar eller äldre personer, Som
.hafva tillsyn öfver dem.

BILJETTPRISER:

 

 

 

 

Första plats 50 öre.

Andra ,, 35- ,,

Större barn under 14 år 25 ,, n R
Mindre ,, 15 ,,

Rätt att ändra programmet förbehålles. o

 

 

i Fredagen den 27 Oktober JE Il
Upsala 19ll, j. Aug. Petterssons tr.

Information

Title:
Rullans Biograf-Teater
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain