#3556:

1.

Döljande sig för obehöriga blickar bakom sin kärastes parasoll ser
Petter plötsligt. icke utan oro sin hustru och svärmor nalkas medan7han
som bäst drömmer om ett litet kärleksäfventyr . . . r

I Hans följeslagerska gör sig hastigt och lustigt osynlig, lämnande i
sticket den lättfärdige äkta mannen med parasollet i handen. Medj en
snabb rörelse stoppar Petter den förargliga tingesteii bakoInl sin Väst. hvar-
pä Ihan tager vägen heniät, med hustrun och svärmodern på Var sin sida
alltjämt-bemödande sig att för de bada damerna döljaV parasollet soni
emellertid glidit ner i ena byxbenet, förlänande åt hansl gång en viss lik-
het med en ankas otympliga sätt att röra sig.

Till räga pä olyckan faller Petter omkull, hvarvid parasollet blir syn-

 

.1:sta afdelningen.

med sin hustru och deras smä barn.
lycka, ty Shelbye är en god herre.

lille son Harry är allas älskling. -

att han för intet pris Vill sälja dem.

Harrys moder Elisa har hört handeln.
och flyr med honom till Onkel Tom, som hon berättar allt.

nekar, dä det strider mot hans religion.
herre dennes egendom.
Elisa dyr med sin lille gosse.

komma öfver.
med rasande fart med de forsande vattenmassorna.
hundarnas skall och skymtar i fjerran förföljarna.

tryggad fristad hos sig. t
Resande öfver den lyckade

hvarefter Haley drager bort med sin nye, slaf.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

lljuruppvisningi

Intressant djurbild i olika grupper.

n l. Stallarna. .Argentinska Lincoln-fär framför prisbedömningskommittén. - 2. Argentinska Merinos-
far. H 3. Argentinsk hornboskap, Herford, Polled Angus, Flandrisk och Holländsk boskap. é 4. Kort-
fhornlsraser och. Durkhainnboskap. - 5. Prisbelönade argentinska liästraser. - G. Pa utställningens kapp-
:lköpningsbanm Framföring-af argentinska kapplöpningshästar med officerare. "

 

Paraso

Kemisk scen af Frederice Mausens.

 
  

På familjen Slielbyesvfarm lefver den gamle negern Onkel Tom
Pä farmen härskar glädje och

Negeriiickan Elisa är .fru Shelbyes kammarjungfru och hennes

Shelbye räkar i ekonomiska svårigheter, och dä slafhandlaren
Haley kommer pä besök hos honom erbjuder han sig köpa Onkel
Tom och den lille Harry, men Shelbye afslär anbudet och förklarar

Haley ökar köpesumman, och till sist gifver Shelbye efter, då i..
han frestas af den stora penningsnmman, som han sä härdt behöfver.
Hon griper sin lille son V

Hon föreslår Onkel Tom att de skola fly tillsammans, men denne
Han Vill ej beröfva sin

Slafhandlaren förföljer henne.
Blodhundarna släppas lösa, och förtvifiad ilar hon ästad med sitt
barn. Hennes flykt hejdas af Ohiofloden, hvilken det är omöjligt att
Det är en Våldsam snöstorm och isstyckena drifva
Hon hör blod-
Det är intet val.
Hon anbefaller sig i Guds beskydd och med sin lille gosse tryckt
till sitt bröst springer hon ut pä de sviktande isstyckena. Hon hop-
par frän stycke tillfstycke och som om ett högre väsen vakade öfver
hennes lif, lyckas det henne komma öfver floden till andra stranden,
hvarest en kväkare -anträffar henne och gifver henne och barnet en

flykten återvänder slafhandlaren till
Shelbyes farm. Han läter slä Onkel Tom i järn. Hela farmen är
försänkt i sorg öfver skiljsmässan frän den gamle negern och Shelbye
lofvar att sä fort hans förhållande tilläta det skall han äterköpa Tom,

 

let===-.

Spelad af Prince.

ligt. Svärniodern är ej sen att ge: honom en Välförtjänt" näpst. Under
tiden igenkännes parasollet af egannnans man . . . och Petter utmanas
pa duell. Det bestämmes att växla 12 kulor pä 4 meters afständ och pä
det forsynen mä fälla utslaget, skiljas de af ett förhänge. Duellen eger
rum i den förorättade partens salong.

Dam-ande af fruktan döljer Petter bakom en möbel under det
att motparten, som trots allt tviilar på. den rättvisa försynen7 kryper in
i ett skåp.- DeP 12 kulorna växlas sålunda utan resultat. i
I Till sist infinna sig de bäda motståndarnes hustrur. Petter npptäckes
i en garderob och öfverantvardas skamfiat Och dar-rande ät sin svärmors
vrede af sin "ei-öfringf, som fätt nog af detta äfventyr.

 

1 

Efter Harriet Heather-Sto jrs .världsberömda roman
 oc twin-W

iscensatt i lefvange under I" viiagrapii ru. i Newyork.
 Storslag drama. i

 
  
 

 

n- ia... .

 

szra fildelningen.

För att komma till slafmarknaden mäste han resa med ängbät
uppför Missisippiiioden. Ombord pä ängbäten träffar Onkel Tom en
.liten iiicka - Ewa - hvilken tillsammans med sin guvernant miss
Ophelia och sin fader S:t Olair, en rik plantageägare, skall resa till
dennes praktfulla gods.

En dag räkarqlilla Ewa under lek falla öfver bord. Onkel Toni
som ser detta, störtar sig i flodenmoch räddar henne. Detta blir or,à
saken till en närmare bekantskap1 mellan lilla Ewa och den gamle
godhjärtade negern, till hvilken V:hon fattar sä stor kärlek, att hon
lyckas öfvertala sin fader att köpa1 honom. Onkel Tom har nu fått
en ny herre och de tvä är han tillbringar hos Szt Olair äro nästan
de lyckligaste i hans lif. Han är herrskapets betrodde privattjänare
och lilla Ewas bäste lekkamrat, men alltför fort äro de lyckliga da-
garna förbi. Lilla Ewa blir sjuk och dör, kort efter följer S:t Olair
sitt barn i grafven. Hans egendom säljes och stackars Tom sändes

 

 

med öfriga slafvarna till en slafatiktion.

  
 

kr.
:é

Lördagen den 2
5 I kr. s e. m

 

 

1911-. lTurin-.ige Tryckeri.

.dem, men mäste uppgifva det lönlösjå-sok

rån llamhurg
till Blankenesee.

Vi företaga nu en ängbätsfärd pä den vackra Elbe frän
Fort Hamburg mät Tyskland. Den storartade effekt och in-
trycket af en dylik resa med sina otaligt Växlande by- och
skogslandskap göra resan särdeles angenäm och mälerisk.

än

EQ

EEE

El: ååäågEEi-QEEEBL EEEEÄEQEEEEEEEJ

ri
rd
a
a

L

Eääääliiåiäääåägiä dålågiääåää-ÄEEIEEE

 

 

.

 

 

   



 

3zdje afdelningeii.

På slafauktionen säljes Onkel Tom jämte en mulattkvinna vid f"
namn Emeline till farmaren Legris. Legris transporterar sina slafvar 
till sin farm, hvarest han lefver tillsamman med en LLhvitLL negress 
Oassie, som förestär hans hus-.Å- vHon besitter en lremlighetsfull makt
öfver-.den räe ochfförsupne plantageägaren, som till gengäldinärhan I
hetsat upp sig :med starka drylieker hämnasgenom atty sända vahenne
pä härdt arbete i bomullsplantagerna. Under arbetetii dessa göra
Onkel Tom och Oassie hvaraiidras bekantskap, och blifva goda vänner.
En dag se de huru en ung, sjuk negerflicka dignarnnder det. o-
mänskliga arbetet. De hjälpas ät att fylla bomull fi hennes korgtför
att hon ej skall fä pisk när slafvarnas dagliga arbeteFW kontrollei-as.
Vid inspektionen visar det sig dock att korgens innehåll är otillräck-
ligt och hon dömes till pisk, och Onkel Tom blir befalld att verk-
ställa bestraffningen. Han nekar därtill och Legris befaller därför
de omänskliga slaffogarne att piska Onkel Tom.4 i

Oassie och Emeline besluta att flycch därtill begagnar Cassie
en list. Hon vet att Legris mördat en kvinna på. Vinden och inbillar
honom nu att dennas välnad brukar visa sig. En kväll Legris är
drucken visar lsig den som spöke utklädda Emeline och Legris blir
utom sig af skräck och tror pä Gassies historia. Nu--försvinna de
och dölja sig i spökkammaren i och .jlne 

Nii- tidenqihri-e I

 

 

andet.
för kvinnorna att iiy, och de vidtala Onkel Tomäatt följa medh men
denne vill inte;W Han Avälsignar dem båda och die-lyckas undko lla.
Dä Legris misstänker Tom att hafva hjälpt kvinnorifi ,. ite-dill
bekänna, blir han piskad till döds. V i I i
Just somidetta försiggätt anländer, Shelbys-son för att friköpa
Tom. Men han kommer för sent och träffar Tom liggande i döds-
kampen, men innan han dör igenkänner han dock sin fordne herres
son och erfar .att denne kommit för att äterköpa honom. Ett sista
lyckligt leende förklarar den gamle mannens ansikte vid tanken pä
att hans kära som ihägkommit honom och med en hälsning och Väl-
signelse utandas han sin sista suck i den unge mannens armar.

 

 

 

 aning-ån:

   

 

 

 

ö Okt.

 

 

 

 

kl. 8 e. in.

 

 

 

 

 

 

,
-p

Y .1

Hin-.1

 

 

   

Söndagen den 29

Information

Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain