#3555: Pathé

Biografi! I

 

J.

 

gitrer å Västerviks Teater

Fredagen den 20 och Lördagen den 21 kl. 8,15.e. m.lsamt
Söndagen den 22 Januari kl. ö och 8 e. m.

Stora föreställningar med ett stort och intressant

 

 

 

 

 

PROGRAM:

 

 

 

 

 

 

[OI

 

1. En ölvergilven moder.

Gripaude drama.

Ingen anade att den vackra guvernanten var moder och hade en
son. Det var hennes hemlighet, men på samma gång hennes olycka,
ty den unge grefven hade på allvar förälskat sig i henne och friat,
och hon hade sagt ja. Men samvetet plågade henne och hon hade
fiera gånger orden på tungan och skulle säga honom allt, men hur det
var så uppskötllhongsinibekännelse., Först på bröllopsaftonen omtalade
hon sin hemlighet. Han jagade bort henne och hon blef utstött af allla.
Då kommo tankarna på själfmord mörka för henne, men kärleken till
sonen besegrade de elondaå tankarna och barnets fosterföräldrar togo
hand om henne. Tiden gick och gossen växte upå och blef ett vac-
kert barn. Han är nu sju år och allas gunstling n dag går han .på
vägen och ser en automobil komma med stark fart. Då fara förelig-
ger för en sammanstötning med expresståget gör han energiska tecken
och lyckas fåfaran afvärjd i sista stund. I automobilen sutto den un-
ge grefven och hans mor och de kände genast 1gen guvernanten-som
nu var- mycket glad öfver att hennes son fått utföra denna räddningsa-
bragd. Grefven bjuder pengar därför, men hon afvisary tacksamt. Da
.kommer den gamla kärleken åter och hon blir hans hustru.

  

da Iuckornaf gömde.

Synnerligen gripande och spännande skådespel
1 en mangfald h.atäelnnigar-
Framställcl af American Biograf Co-
Deltvà syskonen. Charles och Agnes tillhöra en gammal fin
familj och bodde med sin moder i en liten amerikansk stad. Medan
Agnes var en be åfvad och älskvärd ung flicka, var Charles en skryt-

sam lätting, begi ven på dryckenskap, DåI det amerikanska inbördes-
krigetffbröt ut, slöt sig Charles på Agnes7 inrådan till sydstaterna.

I generalljliees:högkvarten Den unge mannen afreser till
general Lees högkvarter medförande en af Agnes förfärdigad fana.

Ett viktigt uppdrag. Af generalen får Charles sig anförtrott
ett mycket viktigt upp-drag, nämligen att till en aflägset stående arme-
kår öfverbringatnågraädepescher. .

Enffeg budbärare. Det är en farlig färdl och på vägen gri-
pes han af rädsla och för att få mody berusar han sig. I detta tillstånd
styr han kosan mot hemmet. Då modern och Agnes få se hans till-
stånd bli dejåförtviflade öfver den vanära han dragit öfver deras gamla
namn.

  En hjältemodig kvinna. För att utplåna skymfen fattar nu
Agnes ett djärft beslut. Hon påtager sig Charles uniform, företar den
farliga färden i -broderns ställe och aiiämnar depeseherna, men på .hem-
Vägen råkar hon komma in i en pågående drabbning och far hasten

skjuten under sig.

En hjältinnas död. Hon deltager modigt striden, men vid
återtåget är regementets fana. nära att bli tagen. Da springer Agnes
fram på bröstvärnet och griper tanan, men sjunker i detsamma ned
dödligt same af en kula. Aila beundra den fauna tappra Soldaten
utan att ana att det icke äråCharles.

Ett sorglig-ta budskap. Man sänder nu underrättelse om
Charles död t-ll modern, och Charles inser nu med sorg hvilken feg
och föraktlig man han är. tModern fordrar nu att Charles skall stän-
digt förblifva dold för världen för att ingen skall få veta att hans sy-
ster dött för att frälsta enigpultron.

Huset med deIsttingda luckor-na. Luckorna stängas för
fönstren och huset blir stängt för alla. Flera af Agnes7 barndomsvän-
ner återvända från kriget för att hälsa på Agnes, men modern nekar
dem att se henne af den händelse att hon blifvit vansinnig af sorg
öfver broderns död. ren gå, men i det mörka dystra huset lefver
Charles ett sorgligt lifåoch får ända till sin död lida för vsin feghet.

s. DET ÄR ELD.

Efter sedan Lafrousse varit utsatt för skorstenseld har han en
förskräcklig rädsla för elden. Om han ser någon tända på en tänd-
sticka eller ser sina vänner lugnt äta en brinnande plumppuding, så
rusar han hastigt på de oförsiktiga. Hans offer komma en daggöfver-

rea då C.

ens om att roa sig på hans bekostnad och straffa honom. Man tänder
på iengaliska eldar under hans fönster och den förskräckte Lafrousse
Hyr. Knappast har han öppnat dörren", förrän han mötes af en riklig
syndaiiod, men Lafrousse tår helt lugnt emot strömmen och sätter
därigenom gycklarnas skämt på spel."

4. Clpp till vapen.

Denna utomordentligt vackra bild är inspelad af världens förnäm-
sta fiilmsfabrik, det af publiken välkända A. B. Films och är ett af de
största arbeten, som blifvit utsläppta. Bilden har kostat i uppförande
5,000 kr. och anses såsom ett mästerverk af första rang. I Amerika
har denna bild visats för fulla hus med stormande bifall.

Ingen period i världshistorien är så. tilldragande som medeltiden.
Den var sä uppfylld af pittoreska romanser att blotta namnet uppkal-
lar tanken på den tidens tappra krigsmän, nobla kvinnor, kärlek och
nppoffring, men liksom genom hela tiden, hade äfven nu det goda att
kämpa mot det onda. Moralen i denna bild är enomandad af det
mäktiga inflytande girigheten hari "på människan. å dumheten tager
öfverhanden är det sällan några bättre böjelser som förmå. taga öfver-
handen däröfver. i

 
  

 

  
 

li

 

. g.. . t,  .. con l samma ögonblick tornen
öfverlämnar t sin nyvordna maka den gamla släktklenoden aDen sto-
ra rubinen af Irskaat". i
Kusinen stod som blandad af ädelstenens prakt. Han beslöt sig
att äga den till hvad pris som hälst.
Ser allt!

Vt allt!
5- Nytt från hela uörlöen.

Paris. Den nye ryske ambassadören; excellensen lsvolsky.

London. Engelska premiärministern, Mrl Asquith, liberalernes le-
dare, öfvertygar sig om sin popularitet.

Barcelona. I Kataloniens hufvudstad pågå f. n. vissa arbeten med
stadåans förskönande, hvilka till en början afse arbetarekvarterens ord-
nan e.

Finska. viken. Ångfartyget Murmenetz sjunker till följd af de
skador, som tillfogats detsamma af isarna. Några få ögonblickäefter
olyckan synes af fartyget endastlskorstenen.

Set Petersburg. En del af den ryska flottan med kryssaren Diana
i spetsen råkade lör en tid sedan fastna i isen. Tack vare den hjälp,
om vid detta. tillfälle lämnades af världens kraftigaste isbrytare, Jer-
mak, kunde krigsfartygen taga sig fram till St. Petersburg genom Mor-
skajakanalen.

Liverpool. Internationell hockey-match. Det franska och det skot-
ska laget utkämpade härunder en särdeles intressant strid, som ändades
med seger för det skotska laget.

London. Från den internationella fredskongressen. De flesta eu-
ropeiska äfvensom en hel del af stater i Nya Världen, voro där repre-
senterade. Tyskland företräddes "sålunda af Molkenbuhr, Förenta Sta-
terna af W. T. Hills, Belgien af F. Wanderwelde.

St. Julien" en Genevois. Från berget Salcy störtar en smutsilod
ned i dalen och utbreder sig öfveride lågt belägna dalarna i dess om-
gifningar. Det af förödelsen öfvergångna landskapet företer anblicken
af - - buskar och vinrankor försvinna fullständigt under slammet.

Rio de Janeiro. Matroserna ombord å krigsfartygen Minois Gre-
rars. Folket strömmar till de hotade punkterna, hvarest detfimed in-
tresse följer försvarsanstalterna, På Pharouxkajen.

f- e. Resande cirkus.

Inspelad af de skickligaste ctrleusaa-tfister.

i En gyclartrupp visar inför en förvånad åskådarehop i en by sina
primitiva konster. Smäftpojkar göra halsbrytande konststycken. Pelle

öns söker genom sina tricks sätta publikens skrattmuskler i rörelse,
en lindansare utfört sina prestationer på en högt spänd lina i Glans-
numret och udirektörensLL stolthet är den LLklokaLL och samtidigtgden
enda hästen som äfven inhöstar rikligt bifall.

1. Lehmann vet bot för allting.

Som vanligtggtarfvar Lehmannsbilderna ingen vidare förklaring,
då ju namnet borgar för att bilden är en oafbruten följd af tokrolig-
heterzaf befängdastejartifrån början till slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af kapellet NONAN.
ENTRE: Salongen 50 ör, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre. i

Biljetter säljas TÅfrån in. 1-2 samt in.

7e.m.

Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta 0bs.l till 6- eller 8-töreställningen.

Högaktningsfullt

Biografen --..Pathé.

 

 

 

 

 

 

Västervik 1911.

C. O. Ekblad år (2:0.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain