#3552: Rullans Biograf-Teater

gry-

 

 


min

Upsala 1911, j. Aug. Petterssons tr.

PROGRAM 5 ÖRE.

Rullane -

Biograf-Ceater

förevisningar under Oktober

 

 

 

Hlla dagar från hl. 7 till io c. m.
Söndagar-från hl. s till 5 e. m. - 6 till- io e. m.

1  PROGRAM 
Första Hfdelningen.

sANnHAMNsREGATTA 1911

Den stora anslutningen till årets regatta har också gjort,
att bilden fått ett imponerande karaktär.

1.

 

ToTo UTAN vATTL-:N I

Kemisk.

ÄEänclra Flfdelningen.
A.-B.

Violiiiens = Budskap.

Spännande och vackert drama, spelat af A.-B:skända och
omtyckta skådespelare.

 

 

 

l västra delen af New-York bodde tvenne familjer, trots att föräld- T
rarna icke voro bekanta kom dock deras barn en flicka och en gosse
att blifva lekkamrater. deras barndomstycke utvecklades snartb till en
varmare känsla, "kärlek". A

Då gossen vuxit upp visar han ovanligt stora anlag för musik och
fiolen blir hans käraste egendom.V AVHan är dock fattig och detta hindrat.
honom från vidare musikstudier, allt vad han och modern kunde skrapa
ihop förstöres af den supiga fadern. Flickan däremot lefver i lyckliga-
re förhållanden, hennes föräldrar äro burgna, arbetsamma och ordentliga
människor.

De unga älska dock varandra och en dag beslutar sig Harry att hos
Viktorias föräldrar anhålla om hennes hand. Samma dag erhåller hen-
nes fader en telegrafisk underrättelse om, att man, päl den farm som han
nyligen köpt, funnit oljekäller och han blir här-igenom en rik man. Un-
der sådana förhållanden nekar han att samtycka till de ungas förening,
men lofvar dock sin dotter att göra besök i hennes kärastes hem.

Vad han där får se en drucken fader, som liggerrhjälplös och oredig
i det torftiga hemmet, gör att han ännu mera bestämt motsätter sig för-
bindelsen mellan de unga. I

Af en händelse får en framstående musiker en dag höra den unga
mannen spela och då han strax förstår att här finnes ovanliga anlag,
beslutar han sig för att på sin bekostnad låta Harry utbilda sig till mu-
siker.

Viktorias föräldrar har flyttat till ett större elegant hus och hon själf
är sänd till ett pensionat för att få sin uppfostran fullbordad. En följd
afår ha gått och de unga ha icke träffats sedan den dag då hans frieri
afslogs. Hon är nu hemma efter fullbordade studier och hon uppvaktas
af enP skara beundrare, den mest gynnade synes vara en baron", icke på
grund af kärlek, utan för henne är det hans namn, som lockar och för
honom hennes förmögenhet. Det är bestämt att deras förlofning skall ,
firas med fest och bal. I den orkester som skall spela,medverkar Harry
som solist. l ett solonummer spelar han hennes älsklingsstycke sedan
barndommen och först nu känna de unga igen hvarandra. Deras gamla
kärlek, som aldrig varit död, väckes nu till nytt lif under lyckligare för-
hållanden, följden blir att baronen får draga sig tillbaka.

Tredje Hfdelningen.
Hunden som hämsko f-

Amerikanskt Lustspel.

I. Robert älskar Florence. 6. Dagliga försök.

2. Florence älskar Robert. 7. Efter en vecka.

3. Hunden. 8. lntet hinder möter nu.

4. Florence ger Robert sin hand. 9. Hunden får nu maka åt sig litet.
s. Enfidé. I

 

505.! Barn hafva tillträde till Biografen endast emel-
lan 3-"5 Söndagar, saint emellan 7-8 hvardagar, såvida

de ej äro åtfölida af foraldrar eller äldre personer, Som
hafva tillsyn öfver dem. "

 

 

BILJETTPRISER:
Första plats 50 öre.
Andra ,, 35 ,,
Större barn under 14 år 25 ,, j
Mindre ,, IS ,,

.dee
:Nää

Fredagen den 20 Oktober JL? 10

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Information

Title:
Rullans Biograf-Teater
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain