#3547: Rullans Biograf-Teater

PROGRAM 5 ÖRE.

"r Ita
I.

I . .ft
Rullane W  
Biograf-Ceater

Förevieningar under December

 

 

 

Hlla dagar från kl. 7 till no e. m.
Söndagar från kl. 3 till 5 e. m. I- 6 till to e. m.

4fåiPROCrRAlXÄ22N
För-sta Hfdeiningen. , H
r

Det onda samvetet.

DRAMA.

UPPTRÄDANDE:
Herr Komm Ransakningsdomaren.
Herr Saillard Valin.
Fröken Dermoz Fru Valin.

l Leon Rickard, domare i Pont-sur-Claire, älskar en af sina vänners
Pierre Vahn, hustru. När han utnämnes till ransakningsdomare i ParisJ
lämnar Roberte sin man och följer honom. . i

Den olycklige Valin kan ej bära sorgen öfver sitt sköflade hem ut-
an forsjun-ker 1 dryckenskap och elände. l Paris, denna vidsträcktzftill-
flyktsort för så mycket elände och nöd, gripes han en natt såsom lös-
drifvare.

I Under tiden har Roberte fått skilsmässan och gift sig med Léon
Richard. Denne utnämnes till riddare af Hederslegionen och båda njuta
som .bast-af sin smekmånad, när Valin föres inför domaren anklagad för
losdrifverl. i i

Vld åsynen af den fordom så lycklige mannens förfall,vartill han bär
skulden fattas domaren af samvetsförebråelser och tycker, att den an-
klagade förvandlas till domare samt faller ned, träffad af slag under det
att den stackars Valin blir vansinnig. I

ii andra sanningen. (i
Det törtlutnas hemighet.

Dramatiskt skådespel af Frontignan.

UPPTRÅDANDE:
Herr Dieudonne Fader Rénfy.
Herr Coquet Sonen.
Fru Patry Fru Rémy.

b Herr och fru Rémy, tvenne gamla makar, som åldrats Q ensamhet
utan att förunnas glädjen att få några barn, tillbringa hela timmar i de
offentliga parkerna med att betrakta de lekande småttingarna.

Emellertid har fader Remy i sin ungdom, medan han ännu var ogift,
känt faderskapets glädje. Hans son, som hustrun ovetande uppfostrats
på hans bekostnad, har under årens lopp vuxit upp och gift sig, samt
har i sin tur blifvit familjefnder. Ej underligt alltså, om gubben Rémy
ifrigt längtar efter att få se sina barnbarn och trycka dem till sitt hjärta.
I En vacker dagl finner hans hustru en packe bref jämte några gamla
portrett, hvilka för henne uppenbara det förflutnas hemlighet.

Den präktiga gamla kvinnan förlåter och upptaget såsom sina egna,
icke blott den redan försvar-ligt gamle son, som slumpen sänder henne,
utan äfven hans båda barn, hvilka Inn kastar i farfaderns armar4

v Tredje Fffdefningen.
Kärleken skyr inga hinder.

Komedi. American Kinema.

:FJ-

En frisk idyll utvecklar sig invid en brandmur mellan tvenne ung-
domar, Charles och Kittie. Kitties far öfverraskar dem, och den föräls-
kade ynglingen, som tror detta vara rätta ögonblicket för en förklaring,
anhåller om sin älskades hand, men får ett obevekligt nej.

Den afvisade friaren förtviflar dock ej, och fastän Kittie är strängt
bevakad, lyckas han enlevera henne. .

Kitties far ger nu ändtiigen med sig. Härigenom se vi ännu en gång,
att kärleken liksom lyckan vinnes genom djärfhet.

 

Musik-kapell börjar i dag.

Barn under 15 åriäga ej tillträde.
i Statens Biografbyrå.

 

BILJETTPRISER:

 

 

 

 

 

Första plats 50 öre.
Andra ,, ss ,,
l Större barn under 14 år 25 ,, j
g - Mindre ,, IS ,,  å
ä 7 Rätt att ändra programmet förbehålles. .Älg

 

få

WWW I NI

Upsala 1911, J. Aug. Petterssons tr. Fyedagen den 29 Dec. M 1

XI

Information

Title:
Rullans Biograf-Teater
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain