#3542: Biografen Bio

iografen Bio

vid Grindstugan.

Förevisningar z
Fredagar Kl. 8-10 e.-m.
Lördagar Kl. 7-10 e. m.
söndagar ni. 2-5, 6-10 e. m.

 

 

sarskildt varde med. hansyn till
som nedlagts.

Program.

l diligens genom Nya Zeelands
bergspass (Australien).

Högst intressant resebild.

Säsongens clou!

Amerikansk Konstfilm och mästerstycke af världsmärket AB.

p Drainer ai detta berömda inarke aro alltid underhållande ooh spannande.
För-evarando bild, af fabrikanten

Direkt Expressnyhet!

såsom masterstyoke beteeknad, har dook ett
den omsorg vid inspelningen ooh upptagandet

Jätteskådespel!

"The Golden Supper"

Ett brustet hjärta;

Dramatisk episod!

En Kärlekstragedi efter Tennyson.

Handlingen är i korthet följande:

1. Julian älskar sin kusin och fostor- 5. Han bar Camillzfi till moderns bo-
syster Camilla, hvilken dock gif- stad., dar Camilla, vaknar til] lif
ter sig med liioiiel, van men ri- - igen.
val till Julian. (i. Julian  ut för att taga reda pa

2. Julian  vittne till vigseln ooh liionel, hvilken hållit sig borta,
efter densamma störtar han för- alldeles törkrossad af sorg.
tviflad hem till sin mors bostad. 7. Julian föreslar, att de skola ata

3. Camilla sjuknar helt plötsligt och en afskedsrnaltid, och darvid pre-
förklaras död. i i senteras Camilla lits lefvande :för

4. Julian, uppjagad till sinnet, gar den liapno Lionel.
ned till det mörka grafhvalifvet 8. liionels förklarliga ovisshet, om
för att stanna i ensamheten hos han drömmer eller ej, öfvergàr
den döda. Han lägger sin hand till visshet ooh den mest djupa
Vid hennes hjärta, hvilket till llvoka.

Julians hapnad börjar sla.

 

 

rf Ifirmin llmeriiun Biiurul hur ueiim ienii lilms vilul iiiu iiillliliin sin mistiiiiii. w

En förhäa symfoni-

Komisk.

Indianflicli-ans flykt.

Enastående indiandrama från Vilda Västern.
Direkt hitkommet. Aldrig förr visadt i Uppsala.

1. .lndianlägret I - 10. En räddare i sista stunden. 20. SkottenI höras.
2. Svarta liandens kärlek. 11. En farlig envig. 21. Klart till. strid.
3. Afvisad. 12. Afvapnad. 22. Undsiittning. I U 
4. Höfrlingens beslut. 13. Till bäst.  lndianernas strid for liivoet.
ö. Bortgifven mot sin Vilja. 11. Indianerna varskos. 24. Lugnet. efter den svaraI
6. Flykten. 15. Stridsyxan upptages. striden.
7. Försvinnandet upptäckes. 16. .[akten begynner.
8. Ett svart bergpass. 17. Oliver prärien,- I.
9. LLVill du ei bli min skall 18. En ridt pa l-ii och dod.
du döl". 19. l. r-owboyslåigret.

Max Linders debut på Kine- i
matografiens område.

Skrattsucces.

Denne unge och sympatiske artistsmangahanda inissöden under sina första
larospan pa kinomatograiiens område bil-da en. outtörnlig kalla ai komiska situa-
tioner. Hanvisad. fran den ene chefen till, don andre vet den unge mannen slut-
ligen ej hvart han skall vanda sig, da han andtligen iar genomga ett aigorande
prof, pa sinnina gang som han utsattes för en lika grundlig som obehaglig be-
handling, dar antalet örfilar, kalldusohar ooh kullerbyttor komma honom att
tvifla pà sin kallelse som konstnär. 1 I .i v n f

Tillv råga pa elandet slapas den stackars debiitanten till polisvaktkontoiet a
portvakten, som föga kanner till huru biografsoenerna sammansattas, och som
tror, att den unge mannen ar galen. I n i, I

Till slut klarar allting upp sig, och den unge Max Linder fortsatternsina ki-
nematograiiska öfningar med det resultat, att han i narvarande stund ar en af
kungarna i skrattets rike.

 

 

Nytt program hvarje fredag.

Wihiim.i.1 ioii. K. w. Appetbergs Boka.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain