#3541: Biograf Continental

ae.

 

 

 

 

 

 

 

Bleelur urinen-rn.

ess LINKÖPING. ses

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9e. m. Sön- och Helgdagar kl.
2, 3,30 6, 7,30 och 9 e. m. 085.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

fe., i raosmenEn...lill

fr. e. m. Lördagen 9 t. e. m. Fredagen den 15 September.

l. MUSIK.
I AFDELNINGEN.

2.  åBadorl i åcäweiz.

Vackra natur- och badortsscenerier.

När reserven inkallas.

Stormande skrattsuccés.

ll AFDELNINGEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

.f
"3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I I I I i I I I I I I .
nunnanungnngnngnnäuugnngnngngnngnngnngnngnnnnnnnn I
IIIIIIII II II I I II II IIIIIIII rf

n n I I
"i 4 A "k 1 k k e h f b-ldv "u
nu . men ans OHS - OC SUCCCS l . II
n n I I
n n I I
n n I I
I I . " Q b n n
I: n I U
n :I I U
I: n U I
I: I: U n
I I . I I
n n I U
I: n U I
n I I
En I I
:I n I U
n E . , 1 I I
u . I I
I I I I
I I I I I I
Ill Stort gripande skådespel. "I
I I I I
I I II I
I I " En historisk tidsbild från Wilhelm Eröfrarens tid sin efterföljare bestämt Wilhelm, hertig af Normandiet, I I
I I är bakgrunden för ett vackert och stilfullt kärleksäfven- men det engelska folket har valt Harold till kung. I I
II tyr från gamla dagar. Wilhelm af Normandiet kallad wEröfrarenw. I I
I I Det är ett äfventyr om den stolte riddaren, som Harolds kröning. I I
I I I icke fick lof att gifta sig med den kvinna han älskade En kung har ingen ro. I I
I I och som därför drog i krig för att glömma sina sorger, På folkets uppmaning äktar Harold Edvins syster. II
I I som här visas. Spelets kraft och handlingens hela Edits offer. I I
I I dramatiska verkan, ställer denna bild högt öfver de Ett äktenskap utan kärlek. I I
I I historiska skådespel, som man är van vid att åse. Wilhelm wEröfrarens landar. I I
n 5 Innan kampen. I I
I I i Ett sista farväl. II
I I Edit och Harold. r Kampen vid Hastings. Wilhelm är segrare. I I
I I Trolofningen. Edit söker efter Harolds lik. I I
I I Kung Edward wBekännarenw är död. Han har till Fred. I I
I I I I
IIIIIIII II II I I II II IIIIIIII
I nunnnnnngnngnngnngnngnngnugnngnngnngnngnngnnnunnan
I I I I I I I I I I I I
Amerikan-Biograph. Amerikan-Biograph.

5.

En sjuk vän.

Amerikanskt, lustspel.

Herr Peck har alltid haft för vana att gå ut om kvällarna en uppsyningsman med hög stämma presenterar hennes man.
till tidsfördrif. Ehuru han är gift, har han icke blifvit i stånd Peck, hvilken är i andra ändan af rummet hör sin frus röst, och
att fullt återhålla begäran efter ett litet pinockle parti. Hans går ut genom en bakdörr, ilar hem under det hans fru söker
hustru plågas mycket af dessa regelbundna spelparti och vet icke efter honom. Han går till sängs, efter att hafva vridit fram
hvad hon skall göra för att rädda honom. ((Icke merae. Peck klockan, och sofver redan då hans hustru återkommer. Väckt
vill emellertid till sin" klubb och griper därför till den verksamma af hennes inträde, säger han med värdighet: Kvinna, hvar har
undanflykten eEn sjuk väna. Det går, och han får tillåtelse att duv hvarit till denna sena timma. Han gör sig på detta sätt fri
stanna ute till kl. 10 men skall då säkert vara hemma. Kl. 10 och gör henne skyldig för samma utelif som han, och som hon
har spelpartiet först blifvit lifligt och att sluta nu är alldeles icke är i stånd att gifva ett öfvertygande skäl för sitt uteblifvande
omöjligt. Fru Peck har emellertid börjat tvifla på historien om blifver hon alldeles förkrossad och lofvar att aldrig hindra Peck
den sjuke vännen, och går för att söka rätt på den försumlige i hans tidsfördrif.

Peck, spårande efter närmaste café. Inkommen hör hon att

lll AFDELNINGEN.

I I I
i? fi TELEFON EN. fått-åt

Storslaget Amerikanskt skådespel i flera afdelningar.

Herr Power har lämnat sitt vackra hem, sin unga hustru tighet, och fru Power och hennes lilla barn synes redan vara
och sitt lilla barn för att tillbringa ett par behagligaiwhiskytim- dödens byte.
mal" hos Sina Yännef inen af de moderna; klubbarnalNeW"Y0fk- Plötsligt får den olyckliga kvinnan se telefonen och med
Under t1den mtraffar en fruktansvard katastrof 1 hemmet. dem-les hjälp få, hon tillkallat sin man Och brandkårenI

Barnets lekkamratf katten! Stöter i kun ell brinnande.latnpa" Både moder och barn blifva räddade i sista ö onblicket
Strax uppstar en exploslon Och kort efter Star hemmet l lager"  Då brandsoldaten bär bort den medvetslösa kvinngn är hela

 

 

 

 

 

 

Eldsvådan som är mycket effektfull och icke som på många
andra bilder af kinematografisk effekt, breder sig med stor has- hemmet ett flammande eldhaf"

I I é 1
7" Robinet som idrottsman.

i Stormande skrattsuccés.

Vår vän Robinet har hört att det skall vara nyttigt att
öfva vintersport och då han icke mått väl pa senaste tiden, har
han föresatt sig att pröfva lite sådan sport, men resultatet blir

 

 

 

 

 

 

icke sådant som han tänkt sig, han kände sig betydligt sämre
efter den kuren.

 

 

8. I Utgångsmarsch.
Nytt program hvarje Lördag.

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å

alla platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och:Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPRISER: Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25löre. Barn under l2 år:
1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
PROGRAM s öRe.

:IIIB .i jul

Linköping, Östgöteerns boktryekeri, 1911.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain