#3539: Biograf Norden

än "b

0 O
t? få
:I n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFNORDEN

FOLKETS HUS, Boxholm.

Lördagen den 15 September kl. 8,15 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgötelms boktryck-eri, 1911.

 

 

 

 

 

 

El IJ
9 v 0
. oo oo
"DIE" nl:l 59
O 0
0 O
I-"I i
l AFDELNINGEN.
- 0 3 d f " cs Ä" "
mzm  d 62 OP l C wQIZ.
Vackra natur- och badortsscenerier.
af feSeren In a aS.
Stormande skrattsuccés.
ll AFDELNINGEN.
I! En II Il I H En ll
I nunnannngnngnngnngnngnngnngnngnnänngnngnngnnnnnnnn
IEIBIEIII IIII HD H . I En III IIIEIIIIDD
åå aa
nu 4. Amerikansk konst- och succésbild! gg
En HU
En IE
III . En

nu  . Il

Ill III
Il III
lll IIII

II r .I IE

III 1 IE
Ill En

EE nu.
II [III
III El

II En

II . II
lill , IE
:III I!
"I si i - d kåd 1 I 5:
II i Of fl an e S CS e .

En g p p III
IIII . . . . .. . . .. . .. lll
nu En historisk tidsbild fran Wilhelm Erofrarens tid sin efterföljare bestamt Wilhelm, hertig af Normandiet, HI

nu är bakgrunden för ett vackert och stilfullt kärleksäfven- men det engelska folket har valt Harold till kung. En

nu tyr från gamla dagar. Wilhelm af Normandiet kallad wEröfrarem. nl
nu Det är ett äfventyr om den stolte riddaren, som Harolds kröning. III

nu icke fick lof att gifta sig med den kvinna han älskade En kung har ingen ro. . En
nu och som därför drog i krig för att glömma sina sorger, På folkets uppmaning äktar Harold Edvins syster. II
nu som här visas. Spelets kraft och handlingens hela Edits offer. nu

:I dramatiska verkan, ställer denna bild högt öfver de Ett äktenskap utan kärlek. nu

IE historiska skå-skespel, som man är van vid att åse. Wilhelm xEröfrarem landar. II

gg i Innan kampen. En

nu Ett sista farväl. i III

nu Edit och Harold. Kampen vid Hastings. Wilhelm är segrare. Ill

En Trolofningen. Edit söker efter Harolds lik. v II

III Kung Edward wBekännarenw är död. Han har till Fred. nu

HI Ill

IIIEIIIIII II II II I II Il IIIIIIII
I nunnnnnngnngnngnngnngn:En  :En:gungnngnngnngnnnnnnnn I
II II I I E I II Il
Amerikan-Biograph. Amerikan-Biograph.
5. E I I k "
n S] U Va II-
Amerikanskt lustspel.

Herr Peck har alltid haft för vana att gå ut om kvällarna en uppsyningsman med hög stämma presenterar hennes man.
till tidsfördrif. Ehuru han är gift, har han icke blifvit i stånd Peck, hvilken är i andra ändan af rummet hör sin frus röst, och
att fullt återhålla begäran efter ett litet pinockle parti. . Hans gär ut genom en bakdörr, ilar hem under det hans fru söker
hustru plågas mycket af dessa regelbundna spelparti och vet icke efter honom. Han går till sängs, efter att hafva vridit fram
hvad hon skall göra för att rädda honom. Kicke meraa. Peck klockan, och sofver redan då hans hustru återkommer. Väckt
vill emellertid till sin klubb och griper därför till den verksamma af hennes inträde, säger han med värdighet: Kvinna, hvar har
undanflykten ((En sjuk väm. Det går, och han får tillåtelse att du hvarit till denna sena timma. Han gör sig på detta sätt fri
stanna ute till kl. 10 men skall då säkert vara hemma. Kl. 10 och gör henne skyldig för samma utelif som han, och som hon
har spelpartiet först blifvit lifligt och att sluta nu är alldeles icke är i stånd att gifva ett öfvertygande skäl för sittuteblifvande
omöjligt. Fru Peck har emellertid börjat tvifla på historien om blifver hon alldeles förkrossad och lofvar att aldrig hindra Peck
den sjuke vännen, och går för att söka rätt på den försumlige i hans tidsfördrif.

Peck, spårande efter närmaste café. Inkommen hör hon att
lll ÅFDELNINGEN.
I I . o
Storslaget Amerikanskt skådespel i flera afdelningar.

Herr Power har lämnat sitt vackra hem, sin unga hustru tighet, och fru Power och hennes lilla barn synes redan vara
och sitt lilla barn för .att tillbringa ett par behagliga-whiskytim- dödens byte.
mar hOS Sina Yännef 1an af de modemål, klubbarnalNeW-Yofk- Plötsligt får den olyckliga kvinnan se telefonen och med

Undä tiden mktraffar ertl :fuktanävällrd katlfsfrof Idhelmmef- dennes hjälp får hon utmanat sin man och brandkåren.

Barnets le amrat atten s ö er i u en rinnan e ampa. c . .. . . .. .
sm  en     se   D. ...tassar ar tär 322Vmättar.:sakägare
Eldsvådan som är mycket effektfull och icke som pa manga  hemmet ett flammande eldhaf
andra bilder af kinematografisk effekt, breder sig med stor has- O
7- n b. t .d tt

,. 0 IIIB 80111 l PO Small.
Stormande skrattsuccés. "

Vår vän Robinet har hört att det skall vara nyttigt att icke sådant som han tänkt sig, han kände sig betydligt sämre
öfva vintersport och då han icke mått väl på senaste tiden, har efter den kuren.
han föresatt sig att pröfva lite sådan sport, men resultatet blir

I I
a t"
04 P
oo l 
I? Ingen bör försumma detta tillfälle utan "kom, se och döm". in
Klara och tydliga bilder.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

I 35 öre för äldre.
 0 25 ,, för barn under 12 år. V.,
. 50 ,, för reserverad plats. ordsamt - 
. .
Program 5 öre säljes i blljettluckan. B l o g f N O  n
I
I - - .. . I
Li F. BERGER, Lmkopmg. jul

Information

Title:
Biograf Norden
Printed year:
1911
Place:
Boxholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain