#3538: Biograf Continental

l-i-imi-im-...q

llllnl llnllnlllllX

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen den 30 t. o. m, Söndagen den 2 April.

 

 

 

 

"Ås-"fr- PROCI RAM: 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

En tripp genom Berlin.

Denna förtjusande film visar oss några af de vackraste och intressantaste partier från Tysklands
hufvudstad. Vi se några af Berlins finaste gator och torg med dess rörliga trafik. Kejsar Wilhelms monument
visas oss från alla synpunkter. Sedan fortsätta vi till en. af Berlins mest berömda. parker med dess ståtliga
, alleer, ett annat stort monument. Fontäner utkastande sina vattenstrålar, och vackra blomsterplanteringar i

förtjusande trädgårdar. Till slut visar bilden oss det-gamla Berlin med dess gammalmodiga byggnader och
alfarshus och många andra gamla partier, som 1 förening bilda en sammansättning af de mest intagande och
intressanta talior.

Herr Leohet är rädd lör vallen. I

flirt mob iungfrim. Stormcmbe muntert.

 

Musik. - Andra afdelningen. -- Musik.

  

l l I .x , Å m LI
W i N

vKonstfllm l,

 

En stor mästares kärleksroman.

Skådespelare: OLYMPIA . . . . . Frk. Jeanne Laurent.
CELLINI. . . . , . Hr Laumonir.

i Belvenuto Cellini. Åg

POMPEO. . . . Hr Bonballet

Belvenuto Oellim var som bekantI en stor italiensk guldsmed, medaljgravör och bildhuggare,
som forde ettN mycket växlingsrikt lif. Bl. a. var han under två perioder anställd hos påfven "
Klemens VII, for hvilken han utförde åtskilliga, konstverk. Efter ett besök i Paris kom han tillt
Florens, där han bl. a. för härtig Casimo utförde en bronsstaty af Persons.

Det är 1 Florens detta drama försiggär. Oellini är sysselsatt med skulpterandet af Perseus-
statyn, då han får besök af grefve Geocimo och hans dotte
trapperas af hennes skönhet och skänker henne ett dyrbar
häftig kärlek till honom.

Men hon är trolofvad med en rik ädling, Pompeo,
åtgärder för att bli af med den lar-lige rivalen. Olympia

, anslaget och skyndar till Oellini1 som dä öfvervakar
honom. Härvid tillstår hon också sin kärlek för honom, och de älskande besluta att fly tillsammans.

Till .sist hona vi Benvenuto och Olympia hos päfven Klemens VII, som slutligen ger dess
N förbund sin välsignelse.

 

  

r, den sköna Olympia. Konstnären

t smycke,I och hon å. sin sida fattar I

  

som gripes af svartsjuka och vidtager
I blir af en tillfällighet underkunnig om
gjutningen af Perseusstatyn, för att varna

Fängslande, tidstroget utfördt skådespel.

:x fx. r] X fx- " A f" .f- ,- -. f.- f- I g l,- X. il
 - s. där 

---

  
 

Musik- - Tredje afdeliiingen. 7- Musik.

 vieplill Zanele.,

Imponerande naturbilder frän Schweiz. 

. Filmen återger scenerierna under en järnvägsresa mellan köpingen Visp eller Visbach och byn Zermatt i
i schweiziska kantonen Valais. Järnvägen gär längs lloden Visp, en vild glacierström, som upprinner på. Gor-
nerglacieren och strömmarggenom den vilda Zermattdalen. i 

Storslagna vyer från den evigasnöns regioner.

Wwvg , wwflwf .Kv I 1,13?ch ÅJ ,, I A X?- .

eller Tågsammanstötningen vid. New Wales, Colorado.
(Drama, bämtabt ur lifvet.)

Guverncörens" lilla .dotter Olarie har varit pä besök hos sin gamla tager öfverhand och han stapplar ut på. banvallen med flickan i sina
farmor och atervander i sin sköterskas sällskap till hemmet. Det är armar. Hans ädla handling går spårlöst förbi, man igenkänner straff-
nagra timmarsgarnvagsresa mellan de båda platserna, hvarför det gäl- fången och skyndar att sätta honom i säkerhet.
ler att passa pa expresstoaget. Med. detta skall likaledes strafläugen 99, I hemmet har fängelseguvernören varit allvarligt orolig öfver sin
en ung man, som af nagon handling kommit i kollision med Straffla- lilla Claries långa dröjsmål, som till hans stora förfäran blir utförligt
gen. Fastlankad med sin väktare kommer han af en händelse att sitta klargjord vid sköterskans och dotterns ankomst. Med tårar af tack-
ivsamtma kupe som lilla Olarie, hvilkens näpna ansikte han redan fäst samhet sluter han sitt barn intill sig.
slg Vld ute Pa Perfongen- En månad gär. Den lilla Claries har godt hiärta och hon mun-

" Expressen kor med våldsam fart och passagerarne betrakta det trar upp fångarne med små blomstergäfvor, då. hon i sin fars sällskap
växlande landskapet utan att ana, hvilket hemskt öde som Väntar dem. en dag besöker fängelset. Men hvem är där? Det är ju mannen, som
l Genom, misstag harI ett motgäendel täg blifvit afsändt frän en när- räddade henne vid järnvägsolyckan. Beslutsamt skyndar hon till fa-
ligganide station. "Kollisionen är oundvikliga En banvakt söker förgät- dern och ömtalar hvad hon sett Det konstateras lätt att fången be-
Veus gora Slg bemarkt- Med urSllmlg fart rusa tågen mot hvarandra. funnit sig på. tåget och då. hansI brott är af mindre allvarlig art blir
Dod Och sillllror thl-rt ögat vändes. fribrefvet genast utskiifvet.

 De I sarade bäres ut på-banvallen, bland dem Olaries sköterska. Hvem som är glad, det är lilla Olarie. Hon stormar bort till
Sjalf ligger barnet bland spillrorna, hotadt att omkomma af eld Och fångcellen, hvars dörr den förbluHade vaktaren måste öppna.

rök. Straflången 99 vaknar upp frän sin bedöfnin och finner si fri. w 1
Vaktaren är död. Men bredvid ser han till sin färskräckelse blå-net, btmffången 99 blef en bra karl.

som nyss leende betraktat honom och hela världen. Skall han begag-

n. .in fn... ...h i., al.. .kan h... ...1.1. ...mer hm.. lrlpamle vurllliilnlsslillilnu, sun lillen lol inlellala all se.

 
   
 

 

 

 

   

 

ffà anaXWP-Xixäff-xixärxfflxnff ixähffl Näffäxrxffl XX
V WMWMWWXGE-gdgww

Musik. w Fjärde afdelningen. -F Musik.

Sikenkm lupp.

(i Säsongens mest komiska bilb.

dh

Alla som vilja skratta och hafva roligt i biografen böra se

G Sickien lupp. 9

 

 

 

 

ar.. Hvar-dagar hl. 7 loch 8,30 c. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

k .Hdlgdagar ht. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,80 pd Sön
dagar Btllighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kt. 7,30 på Sön- och,
Hdlgdagafr äro btljetttpfrfiserna ltlea för barn som förI äldre.

 

 

barn under 12 år: lzstu ,, 25 ",, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en tilnma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutety under föreställningarne.
U-u v PROGRAM 5 S J

El
1 BILJETTPRISER: För äldre: bstn plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.

 

 

 

 

Pf-

 

 

 

Obsl Nytt program Måndagar och Torsdagar.
Hvarje LördagI 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. in.

055.! En intressant, vackert ocbvnöis-ami program.

Västervik igiI. C. O. Ekblad 8: Czo.P

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain