#3537: Biograf Continental

(MM-.M ...NF-fw.,

 

fan famfmnranf-m mammas rm mn
w

 

ii infödingar begifver sig till den intressanta jakten.
nom
l en

Hundratals amerikanare komma hvarje är till Afrika för att
dessaåväldiga, djur.


der vattnet.

aldrig själfmant anfalla människor, bli, när de anfallas, fruktansvärda

och kullkasta alla hinder.

.li att genomtränga deras hud, och det är med till
man lyckas bli herre öfver dem.

I snär och allehanda hinder ner till Nilen, hvars vatten krusas af
ätt

 

 

 

- f Västervik
i i J. Enanders förra. lokal.)
Program fär Måndagen den 20 t. i. m. Onsdagen den 22 Mars.

   

 

 

Musik. -M Första utdelningen. h Musik.

år rvllinl i

i Våra "slumrcnöe millioner]1

Kirunavaara är som bekant ettrstort järnmalmberg i Jukkasjärvi soil-:en i Lappland. Bergets topp,
LLStatsrådetujj höjer sig 248 meter öfver yden närbelägna siön Luossajärvis yta och 749 meter öfver hafvet.
Detta berg söker i malmrikedom sin like i världen; malmtillgången har beräknats till 500 mill. ton, hvaraf om-
kring 200 mill. ton öfver Luossaiärvis yta. i r I f

Malmbrytningen bedrifves i.v öppna dagbroit på modernaste sätt med arbetsbesparande maskiner och
redskap, och den lönande exporten af Kirunamalm tillför Sverige årligen betydande kapital. 1900-09 brötos i
Kiruna inalles 9,8 mill. ton järnmalm, som exporterades till Tyskland, England och Amerika.

Filmen ger åskådaren tillfälle att följa malmen från det den spränges och brytes ur berget, tills den
i Narviks hamn med dess storartade lastningsanordningar lastas in i ängaren, som skall föra den vidare ut
i världsmarknaden. I
J- . i intressanta bilder från arbets-fältet.

  
 
 

 lllllif 1

 
 
   

   

 

 

  

 . Utförba af kung Sisowciibs banserskor. xijf

 I l en ram, hämtad från det. inre af ett asiatiskt palats, upprullär denna film sirliga, under 
 ormliknande rörelser utförda danser. Danserskornas fantastiska dräkter träda hjärt fram, och den 
 bullersamma musik, somk de flitiga musikanterna prestera., är lätt att tänka sig. Bland danserna 
 framhälles särskildt en solfjädersdans.v Till slutrdeirilerar eu läng rad vördnadsvärda elefanter förbi.

W intressanta ocl] unberbcrc naiurbilber. W"
,- i, 4 . I. .
då: x x -s rs x X K"- K N Xàaààààaaaàààgsààààààaa Xxx x x xg-"all

 

Musik. - Andra aidelniiigen. h Musik.

 brel ochiless lölj er.

i-E i Kärleksbrama i åtskilliga akter.

 

Historien är ej ovanlig, men clock synnerligen intressant.
dra ooh ha beslutat Ivandra lifvets väg gemensamt. Men så kommer till henne ett bref, hvars innehåll med
ens förändrar hennes syn pä framtiden. Hon blir svartsjuk, hon tror sig vara bedragenoch hon bryter med
fästmannen, som icke har annat att göra än - gå.

De båda förut lyckligaL människoma gä nu skilda vägar, men känna sig båda olyckliga. i En gammal
vänlig professor, en god vän till båda, märker deras lidande och söker ställa allt till rät-ta igen. Och härvid

begagnar han sig af en idé., som ger dramat dess spännande karaktär och som h lyckas fullständigt, Ds, unga
förenas ånyo ochkför alltid. 

En ung man och en ung flicka älska hvaran-

R imanen slutar som sig bör med giftermål.

 

 

 

.II-m...

1 Spännanbe lifsbilb.

 

VMusik. ---- fllrrdje utdelningen. en Musik.

 

 

ib öire llilen.

Stor spännanbe jakibilb i 27 afbelnirigar.

.inga I

Floclhästarna gå vanligen i kluriga, till hälften hålla de sig un-

Ett bösskott väcker häftigt upp dem, och dessa djur, som fiykta mot den väntande kulan.

det af infödingarna i land ock styckas.

Endast de moderna. eldvapnen äro i ständ hvars smak är skarploch söt.

hjälp af bössor, som

elefanten och har mindre benägenhet för att gulna.

Vår bild visar huru d .n h It f i. , , "f "f i . . .
e Vi e [lag-dr n med ett talrlkt folle at till rundsköldar, som iärnvapen ek] kunna genomtränga.

Vandringen gär ge-

 

vind, Uti den ryktbam floden synas tamka krokodner, CMS At :ner än vrfuiillgiI Intresse. .

 

M uni li. M

Fjärde utdelningen. Musik.

nyhet från Ganimont, Paris.

Eiilyrknns sivibnrn.

Målarens son.

Det nygifta, unga konstnärsparet lefver i stilla lycka. Att få ett barn är deras högsta önskan, och
den lyckan beredas Vdem i sinom tid. Sköterskan, som det lilla barnet anförtrotts är, snafvar en dag i en
trappa, med detisorgliga resultatet, att den lille .för all framtid blirkrympling. Moderns känslorblför barnet un-
dergar ingen förändring, men lfadern plågas aiI att ständigt se den stackars krymplingen i sin närhet. Han
blir sand till ett-aflägset gymnasium, där han lider mycken spett och spe af kamraterna för sina lyten Kärlek
till konsten Dhar han dock ärft efter fadern, och han ägnar sig med ifver ät att teckna. Sä kommer ferierna
och gossen atervänder till hemmet. Här undergär faderns känslor gentemot sonen en plötslig förvandling, när
han en dag öfverraskar gossen, sysselsatt med målning. Han ser i honom den bliivande store konstnären
och sluter honom ömt i.. sina armar. "

---- Vaclcert och rörande drama.

 

m

PETTER PÅ JAKT.

En munter bilb från en minst scigbt äfveniyrlig jaktuiflykt. Älla ha roligt. f

 

 

 

FÖ),685U?11111"1790I-5 HUamdaynnl lnl, 7 och 8,30 e. m, Lördagar lvl. (i, 7,80 ochI 9 e. m. Sön- ochI
i Hälgdagar 1.11.. 2, 3,30, (i, 7,630 och, .1) (I. Im. OBS! Kl, 2 och 3,30 på Sön
dagar- Billiglmtsmatiné. Onsdagar och Fredagar- li-l. l7 e. mn äga barn
och slroluhgdom tillträde förr endast P70 öfrc. Efter kl. TWO på Sön- och,

Hälgdagafr äro biljettfprtsprnn lilna för barr-n som för äldre.

 

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsla plats 35 öre, "Zulu-:l plats 25 öre..
i lmrll under l2 år. Ezstn 9 25 Q 4-.-v 216m: ,, 15 ,,
Till hillighetslnatinéu 20 öre för äldre, l0 öre för barn.

 

  

Öppety för liiljel-lköp hvarje (lag en [innan] före första föreställningen och pågår sedan

oaf hrut et u li (ler föreslå! l n i ngz: rn c.

 

 

gm, . . . . PROGRAM 5 öRE.

 
 

 

 

 

Obsl Nytt program ändagar och Torsdagar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och.l 9 e. m.

 

  

 
    
  
  
  
  
   
     
 
 
  
    
   
 
     

 

 

 P "R o o R A M. mmm-...wle " 

 

 

  

stillaliggande, dels i rörelse. Skotthället är dock för långt, och för att
drifvaidjuren närmare jägaren,l kasta sig negrerna i vattnet, där de ge-
nom sina rop och rörelser i vattnet komma krokodilerna attförskräckta
När ett djur har skjutits, bogseras
De svarta äta delar af köttet,

Emaljen i krokodilens tänder är vackrare och finare än det hos
Huden användes

 

9-fo man

 

 

 

055.! [lena förslinnssign program visas enlnsi tre dagar.

 

V"Västervik Iin. C. O. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain