#3536: Biograf Continental

[F...-.=.....

 

nb-f-n-f -9 Jb h

 

 

 

 

.4.

 

 

 

n nl ttnlintmal

Västervik
(S. J. .Enanders förra lokal.)
Program för Torsdagen den 18 t. o. ml Söndagen den 21 Maj.

 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 etta V41ff ;

akten nde sin desamma.

i k "k . Ett friskt vinterlif på. bobsleigh. u I I n u
å. gdrzäånöithäågnegikä). En med dynamit lastad amigaredspringer;l 1 lufteiti, förstorande en stor mangd
I " " d id ol ckstillfället och fem hun ra sara es svar .
byggnallder. Srrilifciciierslggdr :lll-1: ersndrdernazte kappan, där fickan ersätter handväskan, samt en charmant efter-
middagstoalett. . - - " u ff; tt; fr inska riskerna
i . . H r ieux demonstrerar sin epokgorande uppfinning, som asy ar a o-m i
för luftisegåii-xels Inleppiinàniiigen utgöres at en mindre fallskärm, som bäres at den mroplanet sittande och som
. . .. i u . "k t"ller luftse laren. . D n

vld mtrgäanTtbGi-rgbslåiizasåtgärden), Exprässtäget från Valencia ursparar. Ett 30-tal personer dodade.

6. Revel. En rasande storm härjar vid Ostersjöns kuster. . I I .d

7. London. Kung Georg V öppnar den andra parlamentssessionen under sin regeringen .

Det nyaste från alla vdrldskanter.

Å Muray och Kindy. få

Exentriska clowns.

. . - - - .1" "d ärohelt
0 "f rlä set sklckli a som komiska clownerna-ekvilibristerna Muray och Kin y

visst atlåeräkägablkldd vili-lyfiensg förnämsta ärtister på. sitt område. I De prestationer af de bada clownerna, som

vår film återgilver, äro ägnade att väcka ej blott beundran, utan äfven hapnad.

Lika roande som lintressant nummer.

 

   

 

 

 

Musik. - Andra aidelningen. - Musik.

Cerf-M WGÄXVf-xsik  W mix W

k (Ett ögonblicks förwillelse. J

I
r Dramatisk scen af Beissier. w

UPPTRÄDANDE:

Den äkta. mannen Mr Karlmos. Hustrun lee Didier.
André de Marly . ,, Tréville. Barnet

Lilla. Maria Fromet.

I Leon Lamberts hem råder stor fattigdom. Hans lilla tjänstemannalön räcker ej till det
nödvändigaste, och hans vackra hustru Jeanne arbetar visserligen för en syatelier, men förtjänsten
är ringa. Stämningen i hemmet är under sådana förhållanden tryckt och enformig; enda solstrå-
len är makarnes lilla dotter Maria.

En dag då Jeanne aflemnadt ett arbete i atelieren observeras hon
de Marly, som följer efter henne och söker vinna hennes bevä
af den elegante herrns uppmärksamhet och anser sig ej g
violbukett och en biljett af kurtisören. ,

Olyckligtvis upptäcker mannen vid hennes hemkomst brefvet, och ehuru dettas innehåll be-
styrker hustruns trohet, jagar han henne nr huset. Hemlös och gripen af grämelse öfver mannens
handlingssätt beger sig den olyckliga kvinnan ner till de Marly. När lilla Maria kommer hem från
skolan, finner hon att modern är borta. Hon blir otröstlig, och slutligen tager mannen henne med
sig ut för att söka efter modern. De bege sig till Marlys hem, och här återförenas efter en häf-
tig scen man, hustru och dotter, medan tillbedjaren med filosofiskt lugn begrundar sitt misslyc-
kade eröfringsförsök.

af en rik lefveman, André
genhet. Jeanne känner sig smickrad
öra något illa genom att mottaga en

gammwa

.fof-

fn

 

D-I-I-l

 

 

lll

 

I r r i . i

 

2:dra serien.
Svenska bilder.

2:dra serien.
Svenska bilder.

 

 

 

.se .

Charmanta bilder af svenskt idrotts- och turistlif vintertid.

= vinterns största idrottsevenemang. =

Andra serien.

 

 

 

 

  

1. "Sanning för Tännforsen." I 6. Åkning 1" akia - öfverallt utom på. vägen.
2. En besvärIIg vandring genom fJäIIdz-ifvorna. I 7. På. skidor efter häst.

3. Ett magnifikt skådespel Tennforsen 1" vinterdok. 8. HumIarne och Mullfjälltt.

4. Turisterna vid fallets botten. 9. Intermezzo.

5. Vllda. renar som dragare. 10.

 Gcth

Musik- - Tredje aidelningen. - Musik-

P-MÄ NG) Små  "OÄXVf-Nhix W

bet andra skottet.

Under en parforcejakt sammanträffar löjtnanten baron de Chamoneux och vicomte La Tour.
De upptäcka af en händelse, att samma kvinna är föremål för deras kärlek, och det visar sig snart,
att den unga damen ifråga föredrager baronen. Vicomten, som osedd blir vittne till de båda äl-
skandes rendezvous, svär att hämnas på sin lyckligare rival; under en bal kommer det till uppträ-
de mellan de båda herrarna och följden blir en utmaning pä duell. Tid, plats och vapen bestäm-
mas, och duellen äger rum morgonen därpå i en skogsdunge utanför staden.

Duellanterna växla hvardera ett skott - bom. Så skjuter löjtnanten och lyckas träffa vicom-
tens höga hatt. Nu är det den senares tur, han höjer sin revolver, men sänker den 1gen, förtretad
öfver baronens lugna uppsyn, där han står och röker cigarett framför den laddade revolverns myn-
ning. "Jag väntar med mitt skott", säger han, "tills baronen rökt slut på sin cigarett". "Godt",
replikerar officeren, det andra skottet tillhör er hur och när ni behagar " De båda herrarna skiljas.

Tre år senare inne. vi löjtnanten som lycklig familjefader och då. iniinner sig vicomten - nu
röker inte längre den modige ofliceren cigarretter framför revolvermynningen, han börjar gripas
af en fruktansvärd ångest för sin hustrus och sina barns öde. Själfvande af rädsla döljer baronen
ansiktet i sina händer. Vicomten sänker sitt vapen. "Ni darrade för mitt skott", säger han, "och
därmed förklarar jag mig tillfredsställd."

Spännande och kraftfull från början, till slut.

N
N-UCE-fedx-(J

"(92

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

När Babylas Iid: ärjva en panter.

Komiskt dressyrnummer. "

.Babylas farbroder, menageriägaren, är död, och vid arfskiftet blir vår hjälte ägare till en panter, hvil

ken 1 sin nya .tillvaro visar sig synnerligen skämtsam och "uppseendeväckande", ästadkommande allehand
galenskaper, som icke här kunna speciiceras, utan måste ses !

 

Ovanligt skämtnummer.

v
B

 

...w

Kontraster: StenåIdei-four och bostonålderns bag.

f asaawfiasaaaas

 

 

FàkesiàYlningaf:

Hvardagar kl, 7,30 och 9 e. m. Lördagar kl. 7,30 och 9 e. m. Sön- och
Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 pd Sön-

 

 

 

Öppet för biljemköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan

dagar Bllklghetsmatiné. Onsdagar och-.Fredagar kl. 7,30 e. m. dga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 pd Sön- och
Hdlgdagar äro blljetttprflserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre; lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: izstn ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billiglnetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

oaf brutet under föreställningar-ne.

 

 

 

    

 

   

PROGRAM 5 öRE. 

 

 

OBS! säsongen.

 

Västervik 191 I.

C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain