#3535: Biograf Continental

.L .man , .

 
 

i i =iff11f
f l 1 
Meterhatt och tunnbandsijol. i
Lea skall möta sin man vid stationen, och kläder sig enligt nyaste fashion i en kolossal hatt och
I

 

L OBSl

 

-nämt-...al-

lllllll lllllllllllllil

Västervik
(s. i. Enanders förra lokal.)
i Program för Lördagen den 15 t. o. m, Onsdagen den 19 April.

 

 

 

 

Musik. - Förstaaidelningen. - Musik.

 

 

i .. f i" f .i X
f... l f äs I! r.
.1, F A . n
" kr j . 
, .J Rhf Xml

 
 
 
 
 

-f   )
se ål.-fv( har? s-

x

 
 
 
  
  
  
  
 
 

 

tt för dagen l? Telegram!

Karnevalen i Flisan 1911.

Ett evenemang i nöjets värld.

Karnevalerna i södern ha nyligen tagit sin början, och vi äro i dag i tillfälle att-visa yp-
perliga bilder från årets karneval i Nizza, i hvilken stad dessa iåstarrangemoang torde vara mera
storartade än i någon annan stad. Det är också häpnadsväckandeoprot pa uppfinningsrikedom
och kombinationsförmåga man här ser passera förbi 1 ett ändlöst tag med prins Karneval i te-

ten, medan människor i många tusental irån alla jordens länder, glada och begifiia på skämt-
u tå m llra å ömse sidor. . n I .i I. O
Esaramlade kgnngå ejy beskritvas, dessa fanatiska. grupper, dessa måleriska illustrationer till likt och

olikt denna uppsluppna glädje, denna typiskt sydländska fäststänininjg;r måste ses. Och
manyser alltsammans här lika lifslefvande som om man befunne sig midt i vimlet där nere.

Måste ses af alla.

f .f - x gi XX .g .KV f 1211,, i "w vagt; i 4.
X f  ..  X "1. q] x

 ...0,

  

 

 

en tunnbandskjol. Den besvärliga dressen försätter henne i flera obehagliga situationer och hon bereder myc-
ken fröjd åt andra - men ingen åt mannen..

En dräplig illustration till modetokeriet.

 

Musik. - Andra afdeliiingen. - Musik.

En fransk tidsbild från Hugenotikrigens dagar.

I 0 Den .mäktige baron de 7Alen sitter på sitt ståtliga slott Montauron i sin unge sons sällskap, då han
ernaller ettv meddelande at följande innehåll: aTre ai hugenrtternas chefer skola passera här förbi; alla rätt-
trogna katoliker äro redo att hjälpa erft. Med den fanatism och grymhet, hvarmed hugenottkrigen fördes, var

 

den yngste och ståtligaste ädlingen blir sårad i armen, men lyckas älven han genom en hastig flykt undan-
draga sig en säker död.

i Stapplande af blodförlust och ansträngning når han fram till ett närliggande världshus, där markisen
före striden kvarlämnat sin unge son. Denne röres ai iiyktingens hjälplöshet, iörbinder hans sår och döljer
honom under en hög af halm, då baronen med sina vänner återkomma efter sin misslyckade expedition. Oför-
siktigt unog kommer den särade fram för tidigt och upptäckes af den bistre markisen, som dock. låter honom
fly på sin sons lifliga förböner.

I hugenottlägret åstadkommer försåtet stor uppståndelse och de besluta enhälligt att angripa Montaurons
slott. De sättaI oförtöfvadt sitt beslut i verkställighet och inom kort smyga de in på slottets folktomma borg-
ii gård och praktisera sig vidare in i byggnaden.

I slottssalen sitter markis de 7Alen och skrifver, utan att veta att hans värsta fiender dölja sig bakom
hans rygg.I Helt säkert skulle markisen varit dödens man, om icke i sista ögonblicket sonen uppträdt på plat-
sen ochI igenkännes. al den nyss förut 1räddade hugenottchefen. Trots sina meningsfränders ovilja, förklarar
han att icke ett hår får krökas på den gamle markiserisl hufvud, fadern till den som räddat hans lif. I

Tacksamhetsskulden är en verklighet.

Ettstätligt, tidst roget och färgriktdrania.

fALPToPPaRNkM

det helt naturligt, att baron de 7Alen ögonblickligen planlade ett försåt lör sina liender, och då de komma vä-
IV gen fram, hälsas de af en sinattrande gevärssalfva. Två af hugenottcheferna lyckades undkomma oskadde, men
I:

  

ger den jämna .vä-gen slut, och vandringen går vidare öfver porlande ijållbärkar och långa, slingrande gång-
ätigar. Uppe vid Satern ligger ännu snö i bergsskrelvorna, men solen gör vistelsen däruppe behaglig nog.
I"Skallekoni lorses med klocka och så släppes kreatursiiocken ut på sommar-bete, och lifvet på Säter-n går sin
jamnua lunk. Man har iullt upp att göra med mjölkning, smör-tjärning, osttillverkning o. d. för att dagen skall
.bli lang. Transporterna till staden af produkterna bereda då och då litet omväxling.

g 1 En titt upp till Sätern.
i Upp för den branta vägen mot den 1snöhöljda elptoppen föres kreatursiloeken till Sätern. Snart ta-

Intressanta friluftsliilder, storslagen alpnatur.

 

ett uppror i Indien.

Dramutiskt liffulla och mebryckcnbe scener. En hel garnisons unberbcirci räbbning.
Värlbens lön är inte alltib clock.

Allra först föras vi in i en af sepoyernas hyddor där hustrun gråter i förtviilad oro öfver sitt I.
sjuka barn. Mannen vägrar att hämta den engelske militärläkaren, förblindad at hat till utländin-
dingarna, och hustrun mäste till sist öfverge sitt barns sjukbädd för att själf skafla hjälp. Att bör-
ja med Vägrar läkaren att följa kvinnan och vill inskränka sig till en ordination på måfå, men
hans hjärtegoda fru vädjar till deras egna små - läkaren skyndar bort och kommer tids nog att
rädda barnet.

Omedelbart därpå bryter upproret ut. Första angreppet göres på läkarens hus, som nu är be-
röfvadt sin försvarare, och hans familj skulle säkert bliivit infödingarnas offer, om ej sepoyens hu-
stru i tid gifvit varning och fört de hotade i säkerhet. Efter en spännande och litsfarlig fivkt IQ
lyckas den. modiga kvinnan återföra läkaren till hans fru och. barn, hvarpå kosan ställas till fortet,
inom hvars pallisader de ilyende hinna i sista Ögonblicket, ty strax därefter rikta infödingarna ett
ursinnigt angrepp på betästningarna. Situationen blir alltmer kritisk för engelsmännen, och man
väntar att när som hälst se fortet falla i angriparnes händer. Då uppträder ånyo Sepoyens hustru
som en räddande ängel. Med fenomenal Vighet och beundransvärdt mod lyckas hon osedd komma
bort och skada undsättning af ett regemente skottar, hvilka nu falla infödingarna i ryggen och
drifva dem på flykten. Garnisonen är räddad. En Sällsynt Skarp 0011 Vacker film!

wwwäiwdwwå

hm

Musik. H Tredje afdeliiingen. - Musik.
hissrxffl Shixäzmzhixshixshåsm

 

 

BNI" i

Musik. - Fjärde utdelningen. -- Musik.

Nya! I " i- m
 O FV R IVI O LN :. N.
Bilder tagna från observatoriet Vallot å Mont Blanc, 4,332 meter öfver hafvet.

De tallor denna film upprullar är bland de egendomligaste och mast storslagna man kan få se. Själf
placerad på en svindlande höjd ser man djupt under sig det böljande molnhafvet, ur hvilket at evig snö täckta
bergspetsar här och där sticka upp liksom skären i ett upprördt hat. Molnmassorna växla ständigt form. Ari
likna de en ocean i uppror, än glida de lugnt och jämnt fram, än svepa de helt om" bergspetsarna, än öppna
de för ett ögonblick något imponerande alpsceneri. Dessa bilder äro ett nytt bevis för, att den modärna ki-
nematograiien icke längre vet af några hinder i sträfvandet att wvisa all jordens härlig-heta.

Sällsynt intressant sevärdhet.

En misslyckad sl. Mannen e. hans öfverman.

Herr Dufroussard har just mottagit invit till några goda vänner på ett parti bridge, då underrättelse
kommer från hans sväger skådespelaren Lucien Citry, att denne ämnar göra ett besök. För att ej behöfva
törsumma den kära bridgen placerar nu herr Dufroussard vid sitt skrifbortl en figur, så mycket som möjligt
liknande herr D. själf. Samtidigt fäster han på dörrens yttersida ett tillkännagiivande, att han ej får störas
under arbetet. Och så smiter han . . Svågern anländer, och jämte frun iakttager han genom nyckelhålet
herr Dzs oförtrutna arbete. Men så kan Lucien ej afhålla sig från att gå in för att hälsa och så är missdäda-
ren afslöjad. -- Men nu komma de båda syskonen öfverens om att spela den pliktförgätne ett spratt,ooh dråp-
lig är den scen, som utspelas vid-hr Dzs återkomst. En .mycket rolig LL1:6),.221liljeetföon.LL

 

 

 

 

 

FckfcsZàYInlhg 01".-

 

 

Hälgdagar äro btljetttpröserna ltlca för barn som för äldre.

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: llzsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 1.5 ,,
Till billig-hetsmatiuéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningar-ne.

9-9 Q PROGRAM t öRE. g
1:00:

 

 

 

 

f
cr

 

 

J
i

Hvar-dagar let, 7 och 8.30 e. m. Lördagar lrl. 6, 7,30 och 9 c. lm. Sön- och
Hälgdagar kl. 2, 3,30, (i, 7,30 och 9 e. m. OBSJ .KL 2 och 3,30 på Sön-

dagar Billtghetsmatiné. Onsdagar och Fredagar hl. 7 c. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öfrc. Efter hl. 7,30 på Sön- och

J

  
 

 

 

 

döäwf-m-h-md .

  

 

i
i
J
i

 

 

i:

 

F.,
I:

 
 

 

i!
i

  

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. in. h

Påskdagen .ingen töreställning.

6, 7,30 och 9 e. m.

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad 8: Czo.

Annandag Påsk 5 Föreställningar kl. 2, 3,30,

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain