#3534: Biograf Continental

7

ä

l
i

 

f...

 

Ci:

 

f

nh=epnagå g-GL

oa-.ANEQ==U=-Å
fnmnåxfx Hcf-Xx fx

Pax"

"låt-(JM

Måla,

 

föregå-11121119 ar.-

 

La

 

B. q i
Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

Program för Måndagen den 24 t. o. ml Onsdagen den 26 April.

-m

Å

 

Musik.

Första afdelningen. a Musik.

Vanbringsminnen
fran Palermo.

j Förtiusanbe vackra scenerier från ben
konstsmvckabe staben.

Eli koslligl aäroplan.

Fynöigt arrangerad, muntranöe bilö,

 

som talar för sig själf. Humoresk.
Musik. - Andra afdelningen.P - Muik.

R  ras

OO

611 gard af tacksamhet.

Rörande uppoffring.

En gripande lifsbild.

atrin fullgör en skolmans strafsamma värt.

De
det bästa slaget.

Städse söka de spela den be-

, det ena värre än det andra n Charles får äfven ofta sitta

vägnar.

En dag, när läraren e
Charles pä en bänk
sig ädelmodig och flit
de att underrätta
än lefvande.

7

tt ögonblick lämn
, sedan de ganska,

lg samt ofta tagit
Watrln, och den

at skolsalen, hitta så
svårt misshandlat honom. Pie
Charles i försvar, delto
ne fann vid sin äterko

pojkslynglarna på att binda
rre Lannay, som alltid visat
g icke i denna bragd, utan skynda-
mst sin son blödande och mera död

Lyckligtvis kommer Watri
mmer underfund med anle
fverlämna
Men han gör de
r ett heligt löfte

n till
I dningen till det
till honom den behöfliga summan,

t med glädje för den ädelmodige
att ej spela vidare, utan genom

resultatet af ett h
Pierres skull.
arbete bli en b

elt lifs sträfva

Enda villkoret är att Lannay afge
ättre människa. i

En god gärning blir aldrig obelönad.

 

En naturbild af rang.

Musik.

 

- Tredje afdelningen. - Musik.

fxffl äzzizrxfcx XÄ

 

.r-Xffa. SAC:- Km

llumla mm sin. villa.

En simpel munk och en modig räddare.
En gripande lifsbild-

Den förnäme godsherrens fagra dotter Martha älskade en. ung ädling och mottog hemli-
gen besök at honom i hemmet. En ondskefull munk upptäcker detta och underrättar hennes
fader, därvid tvingande Marthas tjänarinna att röja sin matmoders hemlighet. Fadern, som
ej gillar förbindelsen, blir ursinnig och tvingar sin dotter att taga slöjan, medan. den unge
ädlingen kastas i fängelse. En abedissa tillkallas och för henne till klostret, men innan dess
har hon lyckats öfversända till sin älskade ett verktyg hvarigenom han kan betrla sig ur fan-
gelset, och ett bref, hvari hon bedyrar sin trohet och anhåller om hans hjälp.

Snart har ädlingen sluppit ut, och han lyckas nu fä ett kort samtal med Martha genom
klosterfönstret. Strax därefter blir den olyckliga nunnan förolämpad afmunken, och dä hon för
att försvara sig slår honom med krusiiixet, angifver skurken henne för kätteri. Hon ransakas
ochvdömes, och man håller just på. att mura in henne i ett evigt fängelse, då hennes älskade, I
som lyckats erhålla landsfnrstens hjälp, befriar henne ur fångenskapen och klostret samt
hemför henne som sin brud.

Oerhördt spännande drama.

Musik. Musik.

Fjärde afdelningen.

diosalie ha: fält plats.

En balsbrvtanbe väg till arbetet.

Hvardagdr kl, 7 och 8190 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

 

n-wfr

 

 

Öppet för biljetlköp hvarje dag en tilnma före första föreställningen och påg

Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 c. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på
dagar Billighetsrnatifné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. aga
och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

.Hälgdagar äro biljetttprtserna liloa för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: 1:sta plats 3.5 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under Igår: Ezstd 25 2zdra lå ,,
Till billig-hetsinatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

9! 9! 9,

år se

oaf brutet under föreställningar-ne.

 

fi,

 

 

Obs! Nytt program Måndagaroeh Torsd

   
 

nlinenlal

m PROGRÅMrmm

Mixin

sub-fxwa

"JK

i)

V&=u=gdgdgda

 

Efter hl. 7,30 pd Sön- och

d

il
:tj

 

 

 

JLNJ crckwg ...I J

 

 

 

 

Dråpligt stycke, som talar för sig själf utan beskrifning. Humoreskl
:was-mä? I"

Sön- och

Sön"
barfn

:lll

 

 

 

 

9- u

7 PROGRAM t öRE. 1 ..-

 

 

Lens

agar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m..

 

Västervik 1911.

C. O. Ekblad år Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain