#3533: Biograf Continental

i-i-iMi-i-

lllll ll .I

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen den 2? t. o. m. Söndagen den 30 April.
wJ-W PROGRÅMWZ- ä

Musik. - Första afdelningen. M Musik.

veckans-.Nyheten

omfattande öfver ett dussin nummer, bland hvilka må nämnas:

   

 

 

 

 

j

Rumäniska parlamentets högtidliga öppnande.
Från Camorra-processen i Viterbo.
Fäst i Jekaterinburg, till 50-ärsrninnet af lifegenskapens uppnäfvande i Ryssland.
Karnevalen i Rio de Janeiro.
Parismoder.

 

Musik. - Andra afdelningeii. - Musik.

1 Hittebornet.

Sol i hemmet-

Makarne Welton äro ekonomiskt välsituerade och ha. allt hvad de vilja önska sig af lifvets

goda, men de ha det dock trist och tråkigt. De ha nämligen inga barn, som lifva upp deras
em och dem själfva. .

En dag får fru W. läsa ett tillkännagifvande, att barn kunde erhållas upå. profu från en
asyl, af aktningsvärda föräldrar, som önskade adoptivbarn. Hon .sätter sig i förbmdelse med asy-
len, får löfte om en gosse på 14 dagars prof och afhämtar med mannens samtycke lille Ernst, en
vacker, välartad sexåring. Fru Welton fäster sig dag för dag allt mera vid gossen, medan man-
nen förhåller sig mera kylig. När de fjorton dagarna äro till ända, vägrar Welton, Ihvars misshag
Ernst ökat ytterligare genom ett pojkstreck, att adoptera denne, och med sorg i hjärtat mäste fru
W. återföra den lille älsklingen till asylen.

Många dagar äro dock ej gångna, innan sorgen förbytes i glädje. Welton kan ej se sin
hustru lida, utan hämtar i hemlighet tillbaka Ernst och för honom 1 den öfverlyckliga adop-

f tivrnoderns armar.

k

Ål"me

JBL

Ledsnad. - Glädje. - Sorg. - Dubbel glädje.

 

Vi äro redan i dag 1 tillfälle att visa bilder från de sex löpningarna,
hvilka förlggingo utan olyckor och gåfvo en hol del präktiga roultat.

Bilderna tala för sig själfva.

 

Musik- h Tredje afdelningen. M Musik-

Mit! ,w3==1 pwm

 

American Biograph Company. 
ll

  Summaruäslan.

Skådespel.

Annie är hemmets solstråle, alltid glad och leende och alltid redo att hjälpa sina gamla
föräldrar. Hon är förlofvad med Tom, en god och hurtig ung bonde, och de skola snart
hålla bröllop. Då händer det att en sommargäst slår sig ned i närheten af hennes hem.
Då han är elegant, rik och den lycklige .ägaren af en automobil, är det ej så. märkvärdigt,

  

Å

att Annie känner sig särdeles smickrad, dä han visar henne litet uppmärksamhet.
En dag kommer han hem till hennes föräldrar, presenterar sig som Harry Spown och i
ber om tillåtelse att få. köra Annie en tur i automobil, och då. föräldrarne anse honom för

Ä

en lin och nobel herre, samtycke. de. I
Fruktansvärdt missbrukar han deras förtroende. Genom fagra löften om äktenskap loc-
kar han den lättrogna och förälskade flickan att följa honom till staden, där han inom kort
öfvergifver henne. Utom sig af sorg och blygsel vill Annie ej återvända till föräldrahemmet.
Hon försöker skada sig arbete, och efter många misslyckade försök erhåller hon slutligen

VML

plats i en affär. Då chefen i denna en dag är närgången mot henne, flyr hon skräckslagen
och vet nu ingen annan utväg änatt återvända till sitt hem. Med glädje mottaga föräl-
drarna sin olyckliga dotter, och solen lyser åter i det gamla hemmet.

Wi-.NWQX W NZ käft-saa

Musik. H Fjärde afdelningen. -- Musik.

fdr-q
L

FLoRAs LUSTGÅRD.

Unberbart vackra blomstergrupper i naturliga färger. Ogonfägnab.

Pennsionalel

eller ell nallligl xäijvenlyr.

Bland vde många skämbilder som visas tillhör denna säkerligen den allra roligaste kategorien. Kärleken
är naturligtvis med 1 spelet och förorsakar den fruktansvärdaste katastrof i ett eljest lugnt och allvarligt
skolhem för unga man.

 

 

 

Öfverdådigt komiskt.

f=h-E20-nn=h!nn-I 

"k

I
l
i

 

B.

Föreställningar.. Hvardagar kl., 7 och 8,80 c. rm.. Lördagar Irl. 6, 7,30 och 9 c. m. Sön- och

k .Hälgdayar kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBS..I Kl. 2 och 3,30 på Sön
dagar Biltighetsmatifné. Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. äga. barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öar-c. Efter lol. 7,30 på Sön- och.
Hälgdagar äro biljetttpriscfrfna lika, för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
ll " barn under 12 år: Izstd ., 25 ,, 2:dra ,, 15. ,,
ll Till billighetslnatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en tinuna före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under töreställningarne. I

 D=U1ngri R E- Y ris-
.f , Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar.

 . Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. rn.

 

 

t

 

 

 

 

Västervik Igii. LL (J. Ekblad L; om.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain