#3532: Biograf Continental

gg! ut

.ir

 

 

 

  

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Programiför Måndagen den 1 t. o. m. Onsdagen den 3 Maj.

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Musik. w Första afdelningen. - Musik.

   

hatenohiltäadlnen e Värtan..

 Wanna ast."

I Svenska -motorklubbens hastighetstälian å Stora Värtan i söndags å. d. deltogo 23 vagnar. Sår-
skildt utmärkte sig Prins Wilhelm med sin Benzvagn, hvilken utom tälian gick 1 kilometer på. 36,6 sekunder.

Filmen återger förträlfligt den spännande täflingen å den jämna banan, hvarjämte man på köpet fär
se ett flertal isjakter och skridskoseglare kryssa omkring på isen. Åskädarne äro särdeles talrika .och öfver det,
hela hvilar frisk nordisk vinterstämning.

Till isist har man nöjet att återse det populära Sörmlandshärtigparet, härtigen i sin snabba bil Och
prinsessan Maria till fots på isen.

  
  
   
   
 
     
  
   
 

Nordiska idrottsbfllder.

---.-

 
 

  

 

 

 

Lustspel

IInspeladt af American Biograf.

Mr Peck har länge saknat sin spelafton med sina gamla vänner, men såsom en gift man må han ly-
da frun paroll, u.No moreu. (icke. mera). .Men Peck får en dag lof att gå till en sjuk vän. . Kl. 10 är du här
igen, säger Mrs Peck. Men just vid den tiden är. det LLhögt tryck"l och Peck kan ej komma. Mrs Peck anar
oråd och beslutar att uppsöka sin man. Hon börjar på Pecks terna stamkafé. Peck är just där. Han hör sin
hustrus röst och skyndar ut bakvägen. Di Mrs Peck slutligen kommer hem, ligger hennes man i djup sömn,
men innan han gick till sängs ställde han klockan. fram ett par timmar. "Kvinna" var har du varit intill denna.
sena timmau. Mrs Peck ser på klockan och blir förskräckt. Nåja, säger Peck, om du lofvar att hädanefter
icke förbjuda mig att besöka en sjuk vän, så. må detta vara glömt, Och därvid blet det ock. Men ännu i dag
kan Mrs Peck ej förstå var tiden blef af den kvällen hon var på jakt efter Peck.

 

  
  
       
          
 
  

iuusik. - Andra afdelningen. - Musik.

Wik 50:; fo-NEN Wm

lhid hroltels tröskel. Q N

Drama.

föras till ungt, lyckligt. hem, som n

jen. Den lille är naturli tvis a as och
mamma vägar icke ens slå .p pp i mammas Ogonsten

Trött faller den unge fadern i

l
i

(x.

W

    
 

I En inbrotts-
I revolver, fär han lugnt inne. sig hvad där

 
 

 

wJV krckx)

   

Äfven till det inre rummet vill emeil td t t " I I
:gel- annat att Om än med b f eri ju.l ven utsträcka sin ransakning, och fadern har
mbmttshngens ogon med den a vande håg öppna dorren dit. Men inför den syn, som där möter

 
 
 

unga makan ömt vyssjande sitt barn,

hans egen mor, och hans ädlare känslor ha a l" I vaknar hos honom minnet af
.. ., ot l t t
och lamnar ater de stulna pängarne utill dån liille.i lg O verhanden.

Han drager sig tyst tillbaka
Polisen har emellertid varit t. f " " " " "

I u 4 o u v ju ven pa sparen och nar han lämnar huset blir h "
och föä undersokning ateriord till platsen för brottet. Själf gripen af tjufvens,rörelsemlg(ii-iiltåiehileillf
rutt l en någe mannen intet ansvar gällande mot honom, och polismannen blir själf rörd af be-
a e sen om et skedda, och lamnar den tallne fri att beträda upprättelsens väg.

Mu J

RoTTERDAM

Sedt från Hvita husets utsiktstorn.

I q Uppe från Hvita. husets ku ol ta " u u- . i
llgger på högra stranden af Maäsfioden. p ga vi en "rundskue blld på den stor

r liga ångbåtstrahk bär synl för sägen.
alla delar angöra dagligen dess kajer.
ligger staden endast 2 timmars väg frå
liga framsteg och är nu en af Europas

 
  
   
  
  
   

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  
  
  
  
 

n hafvet. Rotterdam har sedan
mera betydande handelsstäder;

    
 

Blick pà en stor handelsstad.
M

 
 

  

Musik- - Tredje utdelningen. - Musik.

 

  

  stenen

KoNsTFILn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gripande skådespel, framstäldt of italienske. premiärskådespelere.

w Hufvudpersfmer: Grefvc Ruggcri, häradshöfding Alberti och dennes hustru. 1
Handlingen försiggär i vara dagar.
5

 
  
  

Grefve Ruggeri har sina vänner samlade hos sig på sitt magnifika slott, då. Alberti plötsligt blir
sjuk och för-es hem. Läkaren konstaterar, att endast en längre tids vistelse vid hafvet kan rädda ho-
nom. Men hvar taga medlen härtill? I sin förtviflan ber hon grefven om ett möte och erhåller af
denne en större summa. Alberti blir frisk och får genast hand om en vinstgifvande process. Hustrun
vill nu återbetala skulden till grefven, som bestormar henne med sin kärleksförklaring. Gräckad hotar
han begagna sig at hennes oskyldiga bref, då. Alberti träder fram och visar ut fridstöraren.

  

 

 

 

 

Muik. - Fjärde aldeliiingeii. -- Musik.

Lehman ps biogrefteaitem. 

En särdeles lustig historia

om en uteblifven premie, en lurad kamrat, en glad familj. en missriktad uppmuntran, en ursinnig bagare, en
fripassagerare på biografen, en rasande publik, ett rasande hus, en dryg skede-ersättning och -- en ljus pojke.

Skrattsucces.

 

 

 

 

 

 

Hvar-dagar lol, 7,30 och 9 e. m. Lördagar lol. (i, l7,30 och 9 e. m. Sön-

 

 

3:
i-l,
G
i
i

 

 

 

 

 

Föreställningar.- . Och
I L Hälgdagar hl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS..I Kl. 2 och 3,30-på Sön-
dagar Billighetsmatlné. OnsdagarI och Fredagar lol. 7,30 e. m. äga barn :I
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter lol. 7,30 på Sön- och
. Hälgdagafr äro biljetttpriserna- lilea, för barn som för äldre.
BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: Msn-l ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,, 
Till billighetsmatinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn. 1:!
Öppet för biljettköp hvarje dag en tilnma före första föreställningen! och pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne. I
i=q J

  

 

 

D-vimlgriRs. q
Obsl Nyttprogram Måndagar och Torsdagar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

OBS-l Tiden för föreställningarne ändras från och med i dag
till 7,30 och 9 e. m. a

 

Västervik igu. C. O. Ekblad 8: (2:0.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain