#3531: Biograf Continental

n-nman-n-En

  i 1 uni .I minnn

I! Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.) 

 

.V
.A

Program för Torsdagen den 24 t. o. m, Söndagen den 27 Aug.

 

 

Fi-
U

 

0,-,----- 

.

 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.
P I. k  I
Komedi. Inte så galet som det ser ut. Komedi.
Herrskapet Jones skall resa bort, och omtänksamma som de aro skrifver såväl herrn som frun, ove-
tande för hvarandra, han till sin van mr Hall och hon till sin väninna mrs Young med anhållan att de resp.
adressaterna godhetsiullt måtte efterse den Ioneslska våningen under bortovaron.
Följden blir en del iörvecklingar med öfverraskningar och svartsjuka och scener, tills herrskapet
Jones, som råkat ut för ett automobilmissöde, återvänder och finner paren Young och Hall i särdeles betyd-
ligt upphetsad sinnesstamning.
Nu uppklaras så. småningom situationen och man kommer underfund med att det ej var så. galet som.
:ir det i hastigheten föreföll. Och så blir det frid och försoning och förfriskningar.
iiI

Ett oförargligt skåmtsamt nummer. I
.3

 

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

 

Endast biografen kan uppvisa ett sådant skådespel.
lsoensättning ooh utförande till dato ouppnådt.

Det är ju kändt att kinematograftenl när det gäller uppförande af dramer förfoga öfver medel och möjligheter, hrilka teatern
alldrig kan tillgodogöra sig. Aldrig tillförne har dock denna öfrerlägsenhet framträdt så imponerande som i
detta skådespel, hvars utförande också kräft tre års tid och enorma kostnader.

I.
Homer-os besjunger hjältarne i trojanska kriget.
Menelaus, spartanernas konung, tager afsked af sin gemål Helena.
Paris, Priamos, son, kommer som sändebud till Menelaos hof.
Paris förklarar Helena sin kärlek.
Paris bortför Helena med gudinnan Afrodites hjälp.
Slafren öfverbringaxr till Menelaos underrättelse härom.
Grekerna besluta ett härnadståg mot Troja för att aftcå skymfen.
Trojanerna tillbakaslå. grekernas sista anfall.

II.
Grekerna rusta sig till uppbrott och lämna kvar utanför Troja en jättehäst, som skall
skydda deras hemfärd.
Trojanerna glädja sid öfver grekernas affärd, och
För att tacka gudarna släpa de hästen in i staden.
Hästens storlek tvingar trojanerna att nedrifva stadsporten.
Greken Sichaeus ser detta och skyndar tillbaka till grekiska flottan.
Staden stickes i brand.
Grekerna eröfra Troja.
. Paris död.

Åsedclaren sleall saléerl mea7 intresse se, har har genom verkligr konst cell färgrika
scen-erzer framåallals en enastående earllefnll cell storslagen åzlelserzie.

W En kinemalograjiens triumf. W

Filmens längd år 2,005 fot. 088.! z min. paus mellan första och andra akten.

 

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.

 

 

Musik. d Fjärde afdelningen. - Musik.

siersunb-Siorlien.

ll 
V En vinterfärd i höga norden. i .
Storslagna naturscenerier i vinterskrud.
G
i

 

lllllll lll llllll lll llllllll lll .

Det olycksaliga flugpapperet.

Skämt af Max Linder.

 

 

 

Forestàylnjngar.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
" .Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS! Kl. 2 och 3,30 pd Sön-
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7,30 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Söni- och
Hälgdagar äro biljetttpriserna lika för barn som för äldre.

 

 

mv

   
  

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dr:t plats 25 öre.
barn under 12 år: Izsta ,, 25 ,, szrn ,, 15 ,,
Till billighetsmatinéu 20 öre för äldre. lt) öre för bum.

  
 
 

Öppet för biljettköp hvarje (lag en tinnma före första föreställningen och pågår sedan

 

ouf brutet under föreställning-arne.

 

 

 

PROGRAM 5 öar-z.

 

  

 

 

Nytt program w dndagar ololt Torsdagar.

 

 

västerut 1011. c. o. Ekblad sl cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain