#3530: Biograf Continental

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Måndagen den 28 t. o. ml Onsdagen den 30 Aug.

i:
.. 
Musik. -. Första afdelningen. - Musik. i
I T:

Veckans nyheter.  

Dagshändelserna i lefvande bilder.

Det är framtidens tidning vi här göra bekantskap med, d. v. s. då. de lefvande bilderna ersätta det
döda. trycket och da shändelserna lifslefvande upprulla sig för läsarens eller rättare äskädarens blickar.

I veckans ny eter få. vi bevittna de allra senaste viktigaste utländska dagshändelscrna, såsom resident
Falliéres resa till Tunis, intressanta bilder från mordbranden i Shaerbecks rådhus, häst- och velocipe kapplöp-
ningar m. m. och så. till slut ett nummer alldeles speciellt för damerna: det senaste parisermodet i hàrupp-
Sättning visadt af modeller i naturlig storlek. -

Obs. Världshäfndelserna i bilder.

 

 

 

Musik. - Andra afdelningen. -

LIAIVVMQVÅQV 143142V3143143143143143143143142143 lf) V3 M! 142101014314314214314214319 fålfålfålfålfårlklrllzk
f
14: ri
:s H , :i
 e o verrum a e 
w)
Ä; i?
år 22
Å A
år n e 22
Kåt XÅI
rv R.
Vi XÅI
rr 0 rr
:s i:
Vi . . . Vd
(Q En indianfllckas trohet. (5
(fi Äfventyrsdrama från amerikanska västern, med hvita krigare och stridslystna rödskinn, 
(i: misslyckade öfverfallsplaner och oangenäma öfverraskningar, kärlek och (r,
(i: svartsjuka, sorg och lycka. . 
(7; Dramat utspelas under de permanenta indianstridernas dagar.P Major Gladwine, chefen för de (11
(rv, trupper som skola hålla rödkinnen i schack, möter den fruktade höfdingen Pantiacs dotter, Silva en 
;X strålande indianskönhet, och blir genast intagen af hennes fägring och älskliga väsen samt vinner 3,
v: Men rå kommer en ung, förnäm dam, Jane Amherst, pä besök i kapten Hamiltons familj. v:
CV Här blir ma"or Gladvine resenterad för henne, och snart lömmer han sin indianska för den sköna Ck
x i l . .P . . g x i
i; Jane. Han friar och får ja, och förlofning eklateras. Cl
lå En dag när de nyförlofvade företaga en promenad till häst, möta de Silva, som icke kan döl- 
Vd ja sin missräkning och smärta. Gripen at svartsjuka återlämnar Jane nu ringen till Gladwine. yo
1 (7; Emellertid uppgör Pantiac och hans män en plan att genom list undanrödja de hvites tappre V1
(å anförare. Man filar af ett gevär sä att detta kan döljas under manteln, hvarefter man anhåller att 
(å få underhandla med Gladwine ensam. I ett lämpligt ögonblick skulle man då. med geväret nedskju- 
i ta majoren. Å . Q i
(Q Den trogna Silva, som osedd hört när denna lumpna plan uppgöres, varnar dock i tid sin äl- (Q
ir skade som nu bereder de lömska rödskinnen ett motta ande efter förtänst. år
x i 1 . . g J . . . x i
r; Majoren, som afvisar den nu äter kärvänliga Jane1 med, att han e] vill regeras af en kvinnas Ii".
);l nycker, uppsöker nu sin Silva, och nu ubli både Gud och mammon gladau.  

yst I rödskllmens land. i. ri

V)V)V)W4X)V)V)
v

) 5) V) V) W)V)V)V)VI5)V)V)5)V)VIV) V)VIV)VIV)4(V)
(screw: crew welcvzlvelvclw:lfew:wwzvevzvcwwmcwmc:cicvcvzvcowz

h)wfw w w w w)w)w
kvillfål l

z 2 f z
fålfàlfålfålfå

 

 denim

Natur och vetenskap. I

Lika lärorika som intressanta bilder iir det exotiska djurlifvet, tagna medels fjärrfotografering.

Blåkråkan (hvars fjädrar användas som prydnader på. vara damhattar) utei skogen ochisina boniklipp-
hälorna. -- Hvita Hägern, som lefver i oräkneliga skaror pä Nilens stränder. - En af Afrikas fägelvärlds far-
ligaste fiender, Genetten (ett släkte bland de till rofdjurens ordning hörande skunkdjuren ute på jakt efter rof.
- En annan fruktansvärd fiende, leoparden, smygande omkring i det höga gräset och kastande sig öfver sitt
byte, som icke undgär honom. O. s. v.

 

:I
v f då)
yst hennes genkärlek. :Q I

Storslagna bevis på fjärrkinomatograiien utveckling.

 

Musik. - Tredje afdelningen. w- Musik.

I I I
.c o, In.

.Ile .IIQ OI.. bl.. .IIO .I II II oI I. .IIo GI.. .IIO ill. .IDO QII. .II .I
I Iq .I I, .I I0 .I I. QI I. .I Q l I I l I I i .I I. .I I0 QI I9 .I I. .I I. .I I. .I I0 .I Iq Q.Ilå

       

Amerikanskt nutldsdrama.
å John Harris och hans unga fru lefva tillsammans ett synnerligen. lyckligt familjelif, ytterliga-
Io, re förljufvadt af lilla Mary, enda barnet och föräldrarnas aigud. Men så. tror sig frn H. ha fätt an-

. ledning att misstänka sin makes trohet, och från den stunden är det slut med den husliga sällheten.
IIAv Häftiga scener höra till ordningen för dagen, och slutligen flytta de båda makarna ifrån hvarandra,

   

.00. medan skilsmässa förbered-es.

,0" Lilla Mary, som lider mäst af den nya ordningen och som därtill är en mycket förständig

:, flicka, uppgör snart en plan att åter sammanföra föräldrarna. Hon skrifver ett bref till föräldrarna,
z: undertecknadt LLSvarta Handen", den beryktade förbrytarligan. och meddelande att hon befann sig i

:0 nämnda bands våld, men att hon på. vissa villkor skulle frigifvas. Fru Harris, som först mottager

to. Vbrefvet, blir utom sig och sänder bud på mannen, som kommer och hjälper till att verka tröstlös,

.cl Men just under de värsta sorgeutbrotten anländer lilla Mary, som genom sin knepigtjjuttänkta list

:go vuiliinit sitt syftemål: att förena de två, som enligt den gudomliga lagen icke skulle al? människan
I äts il as.

:I- J Säll-delas tilltalande drama.

I

9 I .

...- I I... ...I I... .00- IQ.. I.OI .96. ...I på. I.GI IQ.. .OQI IQÖI .00- I... I.OI IQ.. ...I I... i I I J E E l I.OI lo.. ...I I... l..- I... .00- .96. Io.. I... I..- .00- ...I I... ...I I... ...I I I...

 

Musik. -e Fjärde afdelningen. - Musik.

Jorden sedd i iörhålande ll några ai de
förnämsta himalrropparna.

En lektion i astronomi. Öfverrakanide illusion-

1. Månen kretsar omkring jorden, som i sin ordning rör sig rundt solen. (Månen och jorden äre be-
tydligt förstorade i förhållande till solen). 2. Huru sol- och Inånförmörkelse uppkomma. 3. Jämförelse mel-
lan solens, jordens och månens storlek. (Mänens diameter är fyra gånger mindre än jordens, hvars medeldia-
meter är 12,742 kilometer; solens diameter är 106 gånger större än jordens. 4. Planeterna omkring solen. 5
Solen, de sju planeterna, jorden och månen 6. Halleys komets läge sistlidne sommar.

Lärorika. fyndigt ästadkoinna bilder iir rymden.

 

 

 

.m

Förestàyjnaf. Hvar-dagar kl, 7 och "8.30 c. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och .9 c. m. Sön- och

 

 

llälgdagcw lol. 2, 3,30, 6, l2.30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-

 

 

 

     
 

dagar Ballighetsmatöné. Onsdagar och Fredagar lol. 7,30 e. m. äga bam
och skoltmgdom tillträde för endast 10 öre. Efter lcl. 73301013 Sön- och
Hälgdagar äro bdljetttpröscmia leilm för barn som för äldre.

EILJETTPRISEB: För äldre: Eksta plats 35 öre, 231111 plats 25 öre.
barn under i? air: lizsta ,. åäö? ,, 2:alra ., lä ,,
Till biliigheitsmatineu "mer öre för äldre, 10 öre för halm.
Öppet för biljetdkögi hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
finfin-ritat under föreställningar-ine.

 

 

 

 

 

 I Paooann s öar. r 

 

   

 

 

v asr-:rvik ioi: 1.

C. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain