#3529: Biograf Continental

trä-Hmmm
f I lnlvlummennl

ästervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Måndagen den 21 t. o. mI Onsdagen den 23 Aug.
Musik. - Första afdelninge:  Musik.

w Sport eombeter duga.

Surfing - en nationalsport på Havai.

 

 

 

 

 

 

Det redskap, som erfordras för denna slags sport är endast en vanlig, tämligen lång bräda,
hvilken användes såsom en sorts kanot, på hvilken infödingarna stående eller sittande med rasande
fart låter de kraftiga vågorna drifva sig fram genom hafsskummet. Det fordras både sinnesnärvaro,
mod och påpasslighet för denna slags sport och icke minst - efter hvad det vill synas q förmåga
att hålla balansen.

Präktiga strandscenerier. ä Oförfärade splortsmån.

 

J
o

ett. :2

i V V U V V v Q V
.v Mr Mi- Mo- w w i? "v fw Wi
1,... Ng! ägg-gl hsa! MW? MN! få! år ul- ååttif MM!
m l o l 5 M l t 000 oo 0 o. 0.0

 

 

 

Abnjwmzdwa meäym.

Sn intressant larv

. eller
" .oo u
tornen, poppan och hat-uten.
I Natur och vetenskap. Kinematografi i färger.

 

Den mest intressanta ochY lärorika naturbild som den- moderna kinemato-
grafien åstadkommit.

053.! Endast 3 dagar. 088.!
AÖäY åwwwaiumk! JMWU

 

 

     

 

-..- u... -..n wQ-O iv.- "Q- O O O "O-
xows :men :mot :han :man 0. o. o. .Inst 1
ygogtong 59.9! 19,9! 19,03! gaggw 19,9! nga! gu .w in om yr. ag från! flow
nu s." vw v" ...I ...I u o 1,00 0,00 b .300 000 .Oo 1
ågtgå 44:33? 52:36 4423:45 44:23? 44334? 13:21? 4433,? 43322? 432,? "låtit" 433.3? i 
i M i "wo .nn-...Ilm-...Il-I-l-l-l
Musik. - Andra afdelningen. -- Musik.

 

[Inside and-nl sann.

Slaget vid Hastings. 
Gripande historiskt drama.

När danskarnes välde i England tagit slut, kom åter en konung af den gamla anglosachsiska
ätten på dess tron, Edvard bekännaren. Denne hade fått sin uppfostran i Normandie, hans moders
hemland, och själf utan son utsåg han därför till sin efterträdare härtig Vilhelm II af Normandie
sVilhelm Eröfrarenw. Men när Edvard år 1066 aflidit grepo den mäktige jarl Godwin och hans sori
Harald till vapen, och riksförsamlingen valde Harald till konung. Mer än andra är emellertid fol-
kens härskare bundna af politiska hänsyn, och för Harald gäller det att offra sin ungdoms kärlek och
bryta med sin trolofvade Edit för att ingå ett af rikshånsyn påfordradt äktenskap. Hans sinne upp-
reste sig däremot, men Edit gör det stora offret, lämnar frivilligt sin kunglige brudgum och går i
kloster. Vilhelm Eröfraren år emellertid ingalunda hågad att så lätt uppgifva sina anspråk på Eng-
lands krona. Når han i ett dryckeslag i sin riddarsal mottagit underrättelsen om Haralds val svär
han att häfda den med makt, och om någon tid landstiger han med 60,000 utvalda krigare på )Eng-
lands sydkust. Harald skyndar honom till mötes, men innan han drager ut till striden återser han
för en sista gång sin ungdoms älskade i hennes säll och tager från henne ett rörande afsked, i för-

känsla af hvad som skall hända. Så utkämpas det berömda slaget vid Hastings, på hvars slagfält
Edit sökande bland fallne kämpar till slut finner den ålskades lik. --- - är

 .um

 

 

Präkt-ig iscensättning.

Musik. - Tredje afdelningen. --- Musik.

   

lll En djärf ooh vådlig färd. lll

x- Mr Thomas är anställd som ingeniör vid ett banbygge långt borta i Västern. Där 
 lefver han, allt under sträfsamt arbete, lycklig och glad i skötet. af ett blomstrande hem, som 
 innesluter en kärleksfull maka och några ömt älskade späda telningar.
 Emellertid uppstår slitningar mellan jårnvägsbolaget och dess arbetare, när dessa af 
 direktören vägras begärd löneförbättring. Strejk förklaras, och ingeniör Thomas gör gemen- 
. . sam sak med sina arbetskamrater. Trafiken på järnvägen stoppas och ej ett hjul röres där. 
 Då mottager direktören en oroande underrättelse från sitt hem; hans enda barn ligger svårt sjukt, i
 kanske för döden och hans maka ber honom genast komma. Omöjligt! Intet tåg får gå. 
  ens för en sådan sak vilja de af förbittring mot direktören upptånda strejkarne göra 
 något undantag. Men här bryter ingeniör Thomas med dem; han vet hvad en faderskänsla 
 i ett sådant ögonblick betyder, och mot deras protester ger han sig själf ögonblickligen af 
 för att förskaffa direktören, önskadt närmare besked. 
 Det är dock strejkbryteri och skall vedergällas, Upphetsningen växer och man beslu- 
 tar sticka en träviadukt i brand när Thomas) lokomotiv, som han själf för, skall återvända. 
I I En springpojke har emellertid obemärkt åhördt rådplägningen och underrättar Thomas, 
 hustru, som sänder honom att tillkalla gendarmer och själf skyndar efter de strejkande till 

 

 platsen för dådet för att förhindra detta. Det är i sista stund som olyckan hejdas. 
Slå Ytterst spännande händelseförlopp! Dramatiska situationer! 
- x-x-x-x-x-x-x-xxxauxxx-x-x-x-x.x-xx-xx.xxxx-xxaxakaquM-x-xx-xsf

:wwwvwwwvawwsawwwwwwawwaswaswawawawwvwvvI

 

Musik. H Fjärde afdelningen. - Musik.

ettere lilla knep.

Komisk scen af Timmary, spelad af Prince. Särdeles muntrande stycke.

 

 

 

mä? w v

 

 

 

 

Föreställningar.. Hvar-dagar lol. 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,39 och 9 e. m. Sön- och
k y.Hållgdagar kl. 2, 1,30, 6, 7,30 och 9 c. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar- Bflllighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar lol. 7,30 e. m. äga barn
och skolunydom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgdagafr äro biljetttpriserna lika för barn som för äldre.

 

"17

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre., 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: Lsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan

fr,

oaf brutet under föreställningarne.

I...l-g ? PROGRAM 5 ÖRE. q
iv

Nytt program Måndagar och Torsdagar.
Köp biljetter i god tid. " 

vastervlk IQII. C. O. Ekblad & C20.

 

 

  

 

 

 

b-QEL--d-ÅD

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain