#3528: Biograf Continental

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Teretlagen den lll t. e. in, Sntlaaen den 20 Aug.
m PROGRAMW

Musik. w Första afdelningen. - Musik.

Intressanta scenerier från en lshafsexpedition.

  

 

 

 

 

 
 

 

   

   
  
    
    
    
    
  
    
  
  
  
  
     
   
 
 
 
 
  
   
  
   
    
   
   
   
      
  
    
   
     
    
  

Man inskeppar sig i. den nordnorska hamnen pä expeditionsfartyget, vinkar farväl ät LLvänner på
stranden", och sä vändes stäfven mot Polarhafvets ogästvänliga ismassor. Snart fär man i sikte den vilda
Björnön med dess rika fägellif - stormsvalor, borgmästaremäsar o. s. v. - men vidare gär färden. Man
passerar väldiga, tusenåriga isberg, som ligga där likt flytande fästningar. Så ser man framför sig Spets-
bergens karaktäristiska prohl i stämningsfull belysning. Men man landar ej här, utan går alltjämt längre
upp i köldens regioner. I

Nu är man inne i isen, och det går endast med svårighet framåt genom de vakar som kunna beredas
i isfältet. Expeditionens medlemmar göra små utflykter, därvid de ömsom fara i båtar, ömsom släpa dessa
öfver isen. Nu man vid Frans josefs land, målet för färden, och här får man se midnattssolen i all
sin glans. i

Storslagna polarbilder.

 

Ett lustspel:

Lord Y. för stort hus, och hans präktiga slott inrymmer bl. a, en hall, som prydes af riddarrustningar,
som tillhört hans gamla anor. F ör öfrigt har1 han också en förtjusande dotter, som just fyller aderton år och
trolofvas samma dag med en ung man.

I Den där hallen med dess romantiska stämning tycks vara särdeles ägnad för kärleksmöten. Den
omständigheten har blifvit betjänten Bobs olycka, ty när han under den nämnda födelsedagsfästen nojsade
här med den vackra kammarjungfrun Bess, råkade han slå omkull en ståtlig riddarrustning. Rustningen tog
dess bättre ingen skada, men stället bröts sönder. Att skaffa ett nytt sådant gick ej i hast. Bob hade en
god vän jack, hvilken han genast kunde hämta och hvilken med tjänliga medel förmåddes att tjänstgöra som
rustningsställ. Sä att, när lordens dotter och hennes käraste ha sitt möte här, märka de ingenting utom ett
egendomligt rassel i rustningen, när ömhetsbetygelserna bli för starka.

Emellertid skaffa sig ett par bofvar genom knep tillträde till fästen och stjäla det dyrbara halsband,
som den unga ladyn fått i födelsedagspresent. Detta skola de sedan gömma i den meromtalta hallen, men
därvid lyckas "riddaren Jack" snappa till sig det och håller sedan bofvarna il schack med en revolver, tills
gästerna komma till och ertappa dem. i j

Den unga iadyn är öfverlycklig och äterfår sitt härliga smycke, och hon och hennes älskare låta
numera ej alls störa sig af "riddar Jacksu rassel med harnesket.

 

 

 

Musik. -- Andra afdelningen. - Musik.

 

 

Det dyrbaraete eeli erektfellaete skådespel, 
" någonsin skådat.

f
Man får härjbevittna en högt uppdrifven dressyr af elefanter, lejon, tigrar mil. bestar.
Mycket klara och liffulla bilder.

Mrisitr. - Tredje afdelningen. -A- Manila.

 ut 

Barnets makt.
Amerikanskt drama. Amerikanskt drama.

Ville och Sally Bent bodde i en torftig koja ute i vildmarken. Det unga paret lefde lvckligt
men utkomsten var knapp, ehuru Wille sökte förbättra tillgångarna genom att smuggla in vvhisky,
som han gömde ute i skogen och sedermera afyttrade till dem som ville köpa. i

En dag anländer bref från Sallys kusin Pauline, att hon ämnade komma på besök. Pauline är
ung och vacker, och Sally känner sig därför orolig, men hon har ju inte annat att göra än mottaga
kusinen. Det gär emellertid som hon fruktade. Wille blir kär i Pauline, som kokett och tanklös
för sitt nöjes skull uppmuntrar honom på bästa sätt. När Sally förebrår mannen hans kärvänlighet
mot kusinen, blir han härd och brutal mot hustrun, som nu städse fär stå tillbaka för rivalen. fv-

I sin förtvifian går nu Sally till tullmyndigheterna och anmäler Wille för smuggleri. Hon
ledsagar tullmännen till. gömstället i skogen, sä att de själfva fä öfvertyga sig om att hon talar .
sannt "- och följden blir att Wille häktas och dömes till ett års tukthus. Pauline, som med ett i
hänskratt besvarat Willes afskedshälsning, jagas ur huset.

Ett år senare öppnas åter fängelsets portar för Wille, Han är fri. Hans första tanke är hämd
på hustrun för angifvelsen. Han skyndar hem, träder in i huset och star just i begrepp att utföra
sitt uppsåt, då hans hand sjunker. .. Det är blicken ur ett par oskyldiga barnaögon, som afväpnat
honom. Sally har blifvit moder, och. det är hans eget barn som förskrämdt blickar upp pä den
främmande mannen. Nu blir det åter försoning, och lyckan blir bofast i.den torftiga hyddan, tack
vare barnets makt.

 

 

  

 
 

Spännande! Vildmarkslifl

Flusik. -e Fjärde fildelningen. - Musik.

 

etta.

eller

    
  
  
 
 
 

 

Hvad en iiiekslyna kan ställa till.

Mycket putslustig och skrattretande skämtbild.

 

 

 

 
  

Ir Föreställninoar: Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och Q c. m. Sön- och
Ö Hälgdagar kl. 2-, 3,30, (i, 7,30 och S) c. m. OBS..I Kl. 2 och 3,30 på Sön-

 

 

 

c-j dagar Billtghetsmatmc. Onsdagar och .Fredagar hl. 7,30 e. m. äga bam
I och skolungdmn tillträde för endast 10 Örc. Efter" kl. 7,30 på Sön- och

i

Hälgdagar äro biljetttprtscfrna lfilca för barn som för äldre.

ej BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:11ra plats 25 öre.

Il barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
ä Till billighetsimatiuéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet förbiljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
nal-brutet. under föreställningar-ne.

...141. PROGRAM 5 öRE. 

 v l- -wff li:-,Ä.,:e;-, ...fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt prograåndagar 0 Torsdagar.

Första föreställningen Torsdagen den
17 Aug. kl. 7 e. m.

 

 

vast-ervik inI. C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain