#3527: Biograf Continental

[Fn-iii [nnlinnnl

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Måndagen den 25 t. o. ml Onsdagen den 2? Sept.
" Å P R O G RA M:

Musik.

 

w"

 

 

.R-

f-l

Musik. - Första afdelningen. -

Vattenfalli norge.

Turisternas land par preference är ju Norge, hvars säregna vilda natur gifvetvis är föremål för den
liiiigaste beundran. Ett framträdande drag i det norska landskapets karaktär utgör som bekant vattenfallen,
hvilkas mäktiga inslag i naturens skönhet är synnerligen påfallande. Vara bilder ge en utmärkt föreställning
om de gigantiska vattenmassor, som brusa nedför de norska flällens ryggar eller lekande smyga sina "brud-

 

 

 

 
   
    
 
     
      
   
     
  

slöior" lodrätt ned mot sjöar och vattensamlingar.
Storartade naturscenerier!

 

4 - dödas nu tomma säng.
IOK

 komma de till Mrs Westons villa.

 

Musik.

 

En roman

. -39-77;772,www29-97asawåavaawswsaaasw-sf-å x-

Å lnspeladt af American Biograph A. B.

i:
i ll!
P Å Si!
Si!
Si!
I I W
ll!
Si!
 Mrs VVeston, en förmögen änka, mister i en tärande sjukdom sin enda dotter. Med barnet 5)

.x har också lifvets solsken försvunnit ur Mrs Westons lif.

 I de fromma klostersystrarnes hem för föräldralösa barn anländer en man med två moderlösa 
 flickor. På barnens rop efter mamma, svara systrarna att deras mamma är i himlen. En dag då 
 barnen äro ute i trädgården, skynda de ut genom den öppna porten, de vilja till sin mamma. 
 Alla som de möta fråga de efter vägen till himlen, men ingen kan visa dem den vägen.
De finna den sörjande kvinnan i trädgården.
himmelriket, här är så vackert, och är icke vår mamma härP" Mrs Weston skakar pä hufvudet. 

 

 De bäda små taga hvarandra i famn och gråta bittert. Då tager fru Weston dem in och lägger 
 dem i sin döda dotters säng.. Och en sträle af hopp och lycka lysa ur de tres ögon. Ii:-
"å w
. , :I
Musik. - Andra afdelnmgen. - Musik.
I
II II
HUlldBll BOb SOm fOPValldllllgSkOllStllal".
Öfverlägsen djurdressyr.
Bob, tydligen lika humoristisk som intelligent vovve, uppträder som patriot, uböneman", fyrtorn, lin-
dansare, glada änkan, dibarn, rökare, jockey, världsmästare, chaufför, gammal kokett, "Herrn Isak", vivör, å
slaktare m. m. - som synes en ganska omväxlande repertoar. Och allt gör han förstklassigt.
Enastående skämt- och dressyrnummer.
å - o .0 o I o oo
I o w V
.1, Naturens nycker. -
V (Manliga sydländska scenarier. 1
Medan vi så godt som saknat snö här uppe i Bores hemland, har medelhafsländerna så i Europa som
Asien - ja äfven Afrika - denna vinter haft synnerligen godt om drifvor. Snöbollskastning i Jerusalem
har ju omtalats vid fiera tillfällen. Och i Italien har man idkat vintersport när man här 1 Västervik vadat
i gatudyn. Vår film visar Turin med dess vackra byggnadsverk och dess utställning klädd 1 genuin vinterskrud.

Synnerligen efektrika bilder.

- Tredje afdelningen. -

Praktfulla vattenkaskader!

 

.xM-xMNx-x.x

."I

Dag ut och dag in står hon vid den 

Slutligen 
"Är detta inte 

Musik.

 

 

Klippnergen.

Bröllop tili häst -- Cowboys sem vittnen.

 

 

Dick Sterling, en ung guldgräfvare, räddar en indian, Red Fox
(((Röda Räfvenff), som öfverfallits af tre tvetydiga mexikanare, och
förvärivar sig därigenom "rödskinnets" tacksamhet. Men meXikanar-
ne, särskildt Juan Mendoza, svära att hämnas. Snart kommer Juan
underfund. med, att Dick arbetar i en claim, som den unge mannens
fästmö Sallie Barton upptäckt, och de tre mexikanarne träffas ute i
skogen för att öfverlägga om huru hämnden skall utföras. Emellertid
råkar Sallie vid tillfället befinna sig på samma ställe i skogen, och
1uppkrupen i ett träd hör hon de tre bofvarnas samtal. Så snart dessa
försvunnit ilar hon åstad för att varna sin älskade, men i hastigheten
råkar hon att halka utför ett berg, därvid hon skadar foten sä att
Y:hon ej kan gå vidare.

Äfventyr i Vilda Vestern.

 

 

 

 

Genom revolverskott påkallar hon hiälp, och snart infinner sig
Red Fox, som tager henne med i sin kanot och underrättar traktens
cowboys-om mexikanarnes brottsliga afsikter.

Mexikanerna ha nu hunnit öfverfalla och bortföra Dick. Sedan
de bundit honom vid ett träd i skogen hasta de bort på stulna hästar.
De uppbädade cowboys äro dem dock för snabba, och snart äro de
infängade. Man står just i begrepp att skipa rättvisa öfver hästtjuf-
varne pä amerikansk sed, då cheriffen kommer och fordrar att få dem
åt sig öfverlämnade.

Red Fox har nu upptäckt och befriat Dick, och så sammanvigas
de båda unga af sheriffen, hvilken under akten, liksom brudpar och
vittnen, sitter i sadeln. 1

Spännande, äfventyrsrild, älda amerikanskt vildmarketlrama.

 

 

 

dagar Btlltyhetsmatiaté.

BHLJEETTPRH SER:
hann under 32 far.- funna

 

 

 

 

 

så. irsn

One? ingen

C. O Ekblad 8: Czc.

 

.i .i sfervile JQi i.

En brdplig historia om när .vår lille Fritz skalle visa lsin
vän från Berlin alla morseilles mörkvörnigheter.

Viistervikspubliken torde minnas huru som lille Frits, då han under mars månad gästade hos Continental i
glansnumret 66Lilly och Frits som clietektiver,66 knep allas hjärtan.

Alla böra nu förnya bekantskapen med lilie Frits.

 

Fo--restà-llnjngär.. Hvarciagar M, 7 och 8.30 e. fm.. Lördagar kl.. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
i Hälgdagar Int. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 efm.

och slnolufngdom tfitlträde för
Hälgdagar äro btljetttgirterrna Milia för barn. som för äldre.
För äldre: hata plats 35 öre, feminin plats 25 öre.

rfiliiiii hiffighetsnnretiinnénl knä iir-e för äldre, Mi öre fiir interna.

näppe-ft för biljettlaiigo hvarje dag enn iirurnna fiina törsten föreniåtihiiugeu nell! pågår nedan
enfiirutet under förestäfininngmrne.

2 Pannnnrn n öar.

 

 

OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
Onsdagfar och Fredagar fel. 7 e. m.
endast 10 öre.

äga barn
Efter kl. 7.30 på Sän- och

,, 25 ,. Emira ,. .få ,.

 

 

 

 

f"

  

 att se detta program.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain