#3526: Biograf Continental

4...

Fill-im iilhiiiil  
i

 

 

 

 

Västervik . i
(s. J. Enanders förra lokal.) 

 

 

 

Program för Måndagen denI 23 tro. m. Onsdagen den 25-1 Jan.-

 

Musik- - Första afdelningen. - Musik.

f il iiiiii ni inn niin.

Intressanta fågelperspektivbilder af staden Luzern i Schweiz.

Våra bilder äro tagna dels fråh själfva luftskeppet, dels från marken och äro af synnerligt intresse
Detta ej minst de bilder, sim visa hur man har det ombord på den bräckliga farkosten högt öfver berg och sjö

Bilder up to date.

 

 

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

Under Gleirihaldis tens.

En romantisk händelse under italienska frihetskriget.

En ung soldat i Bourbonernas armé har blifvit så häntörd Öfver berättelserna om Garibaldis bragder i
att han lämnar sin tjänst för att ställa sig under hjältens fana. Emellertid kommer en trupp bourbonska sol-
dater under en officers ledning till den unge soldatens hem tör att återhämta honom. Då de ej finna den ef-
tersökte och dennes fästmö vägrar att lämna upplysning om hvar han finnes, medtaga de flickan till sitt läger.
Hon är fortfarande ståndaktig, och man har beredt sig till att arkebusera henne, då Garibaldi i spetsen för
sina :tusen frivilligaLL uppträder på skådeplatsen och befriar flickan. Samtliga soldater öfvergå. nu 1 office-
rarnes åsyn till Garibaldi

Sedan befrielseverket fulbordats återvänder den forne soldaten, nu en betrodd oEicer, till hemmet
och lyckan.

 

 

Spännande skådespel.

diolgru ina mid fDecagenille.

Intresanta bilder från arbetet ul det fördoldau.

Decazeville "är en fabriksstad i franska departementet Aveyron i en genom sina kollager för mellersta
Frankrike viktig trakt. Decazevillekolen säges vara tämligen dåliga, men dessa brister ersättas genom den
ovanligt rikliga tillgången. Ett af kollagren är 70 meter tjockt och sträcker sig öfver fyra kilometer.

Man ser här huru arbetarna med krutets och hackans hjälp bryta LLde svarta diamanterna", hvilka sedan
med häst- och ångkratt transporteras till vederbörliga ailastningsplatser. Sista tablån visar den egendomliga,
imponerande anblicken af ett kolleger, som brinner sedan 80 är tillbaka.

uDen svarta stadena.

 

 

Musik- 4 Tredje afdelningen. - Musik.

f i"th Äzäiäfxfc.. Wmhinsrxfnl ahr-:Ti
Le Film Esthetique Gaumant. --

Israels barns tåg
m. s mile".-

Estetisk film från Gaumaant, Paris.

 

Det är svårt om icke hart när omöjligt att beskrifva denna films skönhet, den öfver-träffar
alla hittills visade bilder, säväl i inspelning som prakttullhet.

Israels barns tåg ur Egypten är en film som icke har sin make. Den öfverträftar allt
hvad som förut är visat å biograf och lämnar hos åskådaren ett djupt och långvarigt intryck.

De praktfulla dekorationerna, den briljanta framställningen, den öfverlägsna fotograferingen,
allt borgar för denna films enorma succes.

Israels barns tåg ur Egypten är en bild som står oändligt högt öfver till och med de
bästa biograf-film. Den är mera spännande än månget drama samt intressant från början till slut.
Israels barns tåg ur Egypten är en verklig sevärdhet samt förtjänar att ses af alla.

mäläiwwwä

Musik. - Fjärde afdelningen. -V- Musik.

liiiils lans in iii iii Iii.

En energisk cyklist.

Också en sniorthragd.

man ff-"a

 

(inf k
LX) .Jawo ,

k

 

 

Ville Boy skall deltaga i en cykeltälian Paris-Bordeaux, och två. vänner ha föresatt sig att han skall
bli n:r 1. Hvilket han också blir efter mångahanda öden och äfventyr, som icke kunna beskrifvas utan böra
ses. Det är ett under att någon komma fram med armar och - ben för att ej tala om hutvudet - i behåll.

 

 

Humoresig. ---

 

 

 

kas-:Imm- A vad

6811122901-.. Hvar-dagar kl. 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, l7,30 och 9 e. m. Sön- och

L Hälgdagar lol. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 c. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Bllltghctsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 pd Sön- och
Hälgdagar äro biljetttpriserna ltlca för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPRISER:Y För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: l:sta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarna

- Obs-i Nytt Program Måndagar och Torsdagar. I

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1911. C. O. Ekbladl & C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain