#3525: Biograf Continental

:menar

 

 

gifver storartade biograllöreställningar iFolkets hus vid Eds bruk
Lördagen den 3, Söndagen den 4 och Måndagen den 51uni kl. 8 hvarje afton.

Sommarens inte

- Doe en svensk ehollofeholoni. -
Ljusa sommarminnen från Åhus skollofskoloni sommaren 1910.
Speciellt upptagen serie för Biografen Continental.
-I Utoordentligt intressant. -I-I-I-

1. Åhus skollofskoloni. 2. I sömnens armar. 3. Klockan 7 på. mor-
gonem-Tuppen har gal1t. 4. Morgontoalett i det fria. 5. Flaggan itopp,
6. Pogkarnas morgonbad. 7. Kaifetären den bästa är. 8. Flickornai
dans. 9. Vägornas vildinnor. 10. Gemensam middag. 11. Lekar och
nöjen. 12. Bref från far och mor. 13. En festtlag i skogen. 14. uLefve

sommaren".

iller ohateena Onani-löda

Enaståenoe prestationer.
Uppträda för närvarande i Köpenhamn under stormande bifall.

Stockholm.

a Briljanta situationsbilber från "ben
sköna synberskan" i sommarslernb.

A Från egen atelier. Å

När man är för blyg.

- En munter friarehistoria. -

Historien är om en stackars yngling, som söker sig en ledsagarinna.
genom lifvet, men har förfärligt svårt att få. fram bekännelsen om sin kär-
lek. Med goda ord och åthäfvor lyckas det dock till sist och publiken har
nöJet att gratulera ett nyförlofvat par.

Lärorikt för ungdomar, som tänka förlofva sig i juL

Inträde; För äldre so och ss ere.
Förbarn 25 öre.

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad 8: Czo.

 

mwääeät

Idrong m :
Evistidstangen.

Ett gripande drama från Sing-Singfängelset
i Newyork.

Sällan eller aldrig har ett sddant mäktigt gripande

drama visats som detta utan att dock vara" raff-

lande. Det charmanta spel som de öfver kela värl-

den berömda lfVitagraphs skådespelare här fram-

ställer är rent af förvänansvärdt, se blott den lilla.

flickan som endast är sex-dr och spelar sin roll
sä att ingen kan anmärka den.

Vi känna alla till den gripande berättelsen om
den arme liistidsfängen, som till sällskap och tids-
tördrif dresserat en liten råtta, det enda lif, som
hyllade sig till honom och som han kunde kalla sin
egendom. Hur grymt, meningslöst grymt var det
icke af den nye, brutale fångknekten att rusa in i
cellen, taga djuret, kasta det på cellgoltvet och med
ett hänskratt ihjältrampa det. Icke kunna vi förvå-
nas, öfver att den arme fången, som ser sig beröfvad
det enda väsen, som var vänligt mot honom, ivrede
kastar sig öfver den härdhjärtade fångknekten för
att strypa honom. Olyckligtvis för fången hade fäng-
knekten rätten på. sin sida. Ställd till ansvar för sitt
uppförande, kan den arme fången endast berätta,
hvad som skett. Guvernörens hustru och lilla dotter
blifva rörda af fångens enkla ord, och på den lilla
iiickans bön blir straffet det mildaste som kan ådö-
mas honom. En vändpunkt har inträffat i lifstids-
fångens andliga lif och med det också hans uppfö-
rande, och tack vare det intresse guvernörens hustru
och lilla dotter fattat för honom, får han snart lof
att arbeta i deras trädgård. Under denna tid blir
han i tillfälle att lära känna goda människor och får
en annan syn på. lifvet.

En dag då. han arbetar i trädgården får han se
skyhöga eldflammor uppstiga från guvernörens hus.
Han skyndar dit och iår veta, att guvernörens lilla
dotter är instängd i det brinnande huset. Gång pä
gång har man försökt bringa henne hjälp, men af
eld och rök blifvit tillbakadrifna. Lifstidsfångens
blick lyser till af glädje, glädjeI öfver, att försynen
lagt i hans hand att genom uppoffrande at sitt lif
rädda den, som hade haft barmhärtighet med honom.
Han skyndar in i det brinnade huset, uppsöker rum-
met hvarest flickan ligger halfkväfd af rök, tager
henne i sina starka armar, rusar åter in i eldhatvet,
kommer ut i fria luften, där han mottages med höga
bravorop, nedlägger sin börda på. marken och segnar

till jorden. Nästa scen visar oss lifstidsfängen liggaV

döende at sina brännskador, under det den lilla
flickan lägger sina runda armar om hans hals.

 

stages-assesme

e Obs. Alla dessa bilder äro de bästa, som under säsongen äro ntsade U? ästeeotls. e

OBSl Bilderna visas med samma apparat som i Västervik. OBSl

meaaameasm

2 sinlnlalnr i ll weir.

En ai de vackraste naiurbilder, som någonsin
blifvit iramvisad.

lmp. film. lmp. film.

Hmerikanskt lustspel.

1 l Å

len nr lllnnle lilln.

Oskylbigt mebspelare i en biogratleorneoi.

Säsongens bästa komiska
nummer.

 

 

I Sång och Musik å en ovanligt stor grammolon.

 

 

Vörbsamt

Biograf Continental.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Edsbruk
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain