#3524: Biograf Continental

b- b-

 

 

 

w

 

I...

Musik. -

löpningarna 1" Bryssel (segrarna).
hästar, dels med renar.
Sabini i

Toulons hamn.

rue St. Paris.

Musik. -

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

-fmlivinnor

på gammalt hederligt svenskt vis i skogen.
Så långt är allt godt och väl.
program visa sig.

måltidskalas på innehållet i klubbens skafferi.
nerna måste anropa männen om hjälp.
hans vänner, som

kringliggande bärg, äger cirka 20,000 invånare.
föddes därstädes den 15 Augusti 1769.
fyra bröders statyer.
stadens
flyktsort för sjuka.

Musik. -

 

(S. J. Enanders förre lokal.)
Program för Måndagen den 10 t. o. ml Torsdagen den 13 April.

A-m PROG RAM: .fu-w-s

Första afdelnin gen. H

Deckansjllyheler:

Domstolspresidenten Van Maldechems jordfästning (Bryssel).
fransmän och engelsmän, de senare segrade efter hård kamp (Paris).
Parisermoder: härkladsel, visit-toaletter. Eldsvåda I teXtIIfabrik 1l Barcelona. Från terräng-
Kappkörning Vid MOSkWa. mellan trojkor, förspända dels med
Roddöfning af Oxfords studenter i Bourne-End (England).
Franska. förstärkningstrupper till Marocko fullborda sin utrustning i

 

Andra afdelningen. -

i. vx. (vi I" l Ir, l [att lj-IAX, i

En lärorik historia i emancipaiionens iibeljuri.

Frank och Kajsa äro förlofvade och allt andas fröjd och lycka för de unga. Men när Frank
talar om, att man har för afsikt att bygga en rmännens teateru, dit ingen kvinna får sticka sin
näsa, så blir Kajsa förolämpad å sitt köns vägnar, hon protesterar; protesten urartar till me-
ningsutbyte och sist till gräl, som slutar med brytning - Kajsa lämnar tillbaka förlofningsrin-
gen. Upptänd af helig vrede omtalar hon männens påhitt för några vininnor och så bildas ett,
tu, tre den märkliga rmanhatarklubbenu, hvars uppgift skall bli att helt och hållet frigöra dess
medlemmar från allt beroende af de föraktliga karlarna.

Men det dröjer inte länge förrän nackdelarna i klubbens ll W
Utan manlig hjälp blir naturligtvis tältet illa uppsatt, en sak, hvars konse-
kvenser inte dröja med att göra sig -påminta - på ett i hög grad roande sätt för rästen. Värst
blir det emellertid, när klubbmedlemmarna öfverraskas af två lufiare, som göra sig ett präktigt
Då. måste den päkostande utvägen anlitas: kvin-
Och då vill det sig naturligtvis så. bra, att Frank och j
på en kilometers afstånd följt ilickornas exempel och tältat, höra nödropen och K
skynda till platsen, där flickorna halft ihjälskrämda hållas i schack af vagabönderna. f

Nu blir det andra don. Inkräktarna få sin glupska aptit en smula afkyld och de unga
flickorna få något, som säkert faller pä läppen i högre grad än den stulna måltiden.

I O
jaccio.
Bilder från Napoleon Izs födelssstad.

Ajaccio är hufvudstad på ön Oorsika vid en vik på dess västra kust.
Den har sin största märklighet därigenom, att Napoleon Izste
Vår bild visar oss den store käjsarens födelsehus samt hans och hans
Vidare få. vi se Napoleons älsklingsplats, en idyllisk grotta, gatubilder från Ajaceio samt
lifliga. hamn Och redd m. m. På grund af sitt varma .och milda vinterklimat är staden beryktad till-

Intressant och instrument.

Tredje afdelningen. -

"mA-Loe-

liuunl [unlinnlal

Västervik

 

 

 

 

Musik.

FotboHszäfIan mellan
Kapplöpning om Grand Prix (N izza).

Magasinsbrand vid

   

och män.

l

Klubben ger sig ut till landet och tältar

 

A
v

 ------.-,.v UV W-ävpb-F-, -d

Staden, som skyddaszaf

Musik.

 

 

Jälle-konsljilml

Episod från en liten

En gammal lärare lefver sitt lugna lif med sin hustru. Mellan
de båda präktiga och älskvärda människorna råder ett mycket gOdt
förhållande. Läraren kan glädja sig öfver sina elevers tillgifvenhet.
Han förstår dem och de förstå honom och för att glädja sin lärare
äro de flitiga och ordentliga. Hvar morgon gååbarnen med glädle UU
skolan och tillgifvenheten lyser ur lärarens ansikte, när han hälsar med
ngod morgon.u

En dag strax efter lektionens början, kommer skolinspektören.
Under det läraren går ut för att mottaga honom, tecknar Jim, skolans
upptågsmakare, på talfan en karrikatyr af inspeklören. Dä denne får
se detta blir han ursinnig. Hanl jagar eleverna och den gamle läraren
ut ur skolan och föreslår skolrådet att välja en annan lärare, som kan
tukta de elaka barnen och den gamle läraren fär sitt afsked. Barnen
äro olyckliga öfver hvad deras dumma tilltag har förorsakat deras äl-
skade lärare. De gå alla hem till honom. Där sitter den gamla lära-
ren sorgsen i sin stuga. I-lan tycker sig icke vara till någon nytta län-

 

k Succésnummer
fràn Arner1ean Biograph.

lllnrin iller lirar.

"Iälle-konslfilm!

sloö i fjärran uösiern.

Den nye läraren komr: er. Eleverna ha beslutat att göra allt
som står 1 deras makt för att få igen sin gamle lärare. Undervisnin-
gen börjar. I det läraren vänder ryggen till blifver han bombarderad
med äpplen, päron och allt möjligt som barnen ha med sig. Han straf-
far nägra af dem, men så snart han vänder ryggen till, blirE han på.
nytt bombarderad och till sist mäste han ge sig ut ur skolsalen. Alla
barn med Jim i spetsen gå därefter till skolrädet och bedja att få. sin
gamle lärare tillbaka. Deras önskan uppfylles och alla barnen springa
nu t1ll sin gamle älskade lärare. Det minsta af barnen, den lilla Greta,
gifveriden gamla läraren papperet på hans åter-ställning och så bär det
iväg till skolan.

Med kärlek och glädje höra de ånyo hans ord och han uppma-
nar dem att sjunga en psalm till ära för den, från hvilken allt godtl
kommer-instämma barnen 1 sången med sådan innerlighet och värme
att glädjetårarna rinna från den gamle mannens kinder.

gre på jorden. Hans kall var hans skola och han är för gammal att Forra veckans största succésnummer på Amerikas

 

 

börja en ny bana. Rörd tager han emot elevernas: LLFörlåt! Vi me- Och kontinenten-9 förnämsta "WWW"-
nade icke så illa.u
u er ÄV r wv, y . 
Musik. - Fjärde afdelningen. -- Musik-

FoN eTFleDA.

En afskild uppehållsort för människor.

Saint Kilda är len liten till Skotland hörande ögrupp i Atlantiska oceanen, omkring 90 km. väster
om Hebriderna. Gruppen består af en större och flere mindre öar. Huivudön är hög och berg1g samt t-r sig
från sjön synnerligen ogästvänlig, men ger dock hem åt ett hundratal mänmskor, hvilka här, afsk1lda från öf-
riga Världen, lefva sitt eget lif och uppehålla sig af Qns produkter. Szt Kilda har rik gräsväxt samt föder ett
stort antal nötkreatur och vilda får i tusental. , Oborna lifnära sig sålunda med boskapsskötsel, jakt på. de
vilda fåren samt fiske: :ä . I I I

Filmen återger åtskilliga intressanta moment ur dessa isolerade människors hf. Man får se åtskilliga
af öns honorationer, bl. a skräddaren, tvätterskan o. s. v. Man se öbcrna pä jakt och liske -i man fiskar äf-
ven lunnefågel, på hvilken fågelart ön är mycket rik - lifsfarliga expeditioner i lina på de branta klippväg-

garna för att söka fågelägg m. m. . 0
Härd natur och idogt folk.

Å Drömmen i Ädoooplileoo.

 

 

 

 

 

www

Skämtloild.

 

cl
wwasmN--yafj

Föreställningar: Hoafrdagar kl, 7 och 8,30 e. rm. Lördagar hl. 6, 7,30 och 9 e. fm. Sön- och
ö Hälgdagafr kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 c. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billöghetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 76. m. äga bam
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. EfterI kl. l7,30 på Sön- och
Hälgdagar äro biljetttprflserna lilta för barn som för äldre.

 

...4

 

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:11ra plats 25 öre.
25 ,, 2:11ra ,, 15 ,,
Till billiglletsmatinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

barn under 12 år: lata ,,

 

 

-n I-dh

Öppet för biljetlköp hvarje dag eu tilnma före första föreställningen och pågår sedan

q J

oaf brutet under föreställningen-ne.

OBSl Om Torsdag giives 3 Föreställningar

i kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
På Långfredag ingen föreställning.

Västervik 1911. C. O. Ekblad 8: C20.

 

 

 

kd===ll

 

 

Ic
:i

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain