#3523: Biograf Continental

i Am M m AW I
[ggvvsåviävwfidåéäw

 

Den ryske polischefeiis hustru är en kvinna med nobla tän-
kesätt och varmt klappande hjärta för de fattiga och nödlidaiide.
Öfvertygad om deras ärliga sträfvan. för de arinas och förtrycktas
väl, låter hon sig intagas i ett hemligt konstnärssällskap,-som po-
liseii länge haft ett misstänkt öga på. l I

Vid första sammanträdet hon är med på, tränger polisenuin
i rummet, och till sin. fasa upptäcker den fruktade polischefen

1 sin hustru bland de innevarande.
underlvdande I q
bana och flyr i sin hustrus sällskap, förkläde tilllAmerika. Här
ute i den fria västern slär han sig, sin hustru ovetande, fram som
kypare på en bättre restaurant.

 

 

 

 

U Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Torsdagenb den 6 t. o. mM Söndagen den 9 April.

 

 

 

 

Musik. --

Första afdelningen. HH Musik.

  

(lllögfjiiflsnotur. 

S ämningsfulla bilder från norska kusten.

Det är underbart vackra scenerier från fjordar och fjäll, som upprullas. An medfölja vi den
snabbt framrusande turistångaren, "än färdas vi fram på de slingrande landsvägarna, än åter stå vi
uppe på Sätern bland wkossornao. Ofver allt sol, .ljus och storslagen natur, som endast Norden kan
uppvisa och hvilket ock förklarar turistens entusiastiska beundran.

Stämningsbilder af rang.

En rättsbetients missöbe
.eller En misslvr utmätnlng.

Skämtbllb of rang. munter ett] otörarglig.

 

W

 

 

Musik. - Andra afdehiingen. - Musik.

 

 

Amerikansk scenisk konst.

Stort gripenoe skåoespel i 38 atoelnngar..

Hanblingen försiggår, bels i Szt Petersburg, bels i new-york.

mina med heder.

rant, där den grånade kyparen serverar.

Med ett par ord låter han sina
gå, och för att rädda sin hustru bryter han sin .
mäktiga rikets tjänst.
förlorade sociala ställning.

Grip-ande och medryckande.

 

mån-Nike! qJNåJ

 

En historia skilbranbe rysk blspotism.

Åren gå. E11 son som födes växer upp och tager sina exa-
Han blir kär i en studiekamrats syster och
trots faderns önskan att dröja något kommer giftermålet till stånd.
Slumpen vill att bröllopsmiddagen skall afätas på samma-restau-
Sonen vet lika litet som
sin mor om faderns yrke och det kommer till en pinsam scen.
En af de närvarande gästerna igenkänner den gamle mannen,
som han länge förgäfves sökt, och"- har glädjen meddela honom
tsarens nåd och hans medgifvande till förnyad anställning i det
Den gamle kyparen kan åter intaga sin

.rr-N03.. Qithth "käre-w... "samåwfrmm NÅMÄWP-xzwphékä

kål-JJ

 

 

I I kanoter utför fransarna.

 

 

 

 

Gl
f
I
lg!

  

[I

 

Ändionrodd i (fånnodo.

De kanadiska kanoterna äro förfärdigade af näfver, fastsydd vid lätta träspjälar. De manövreras
med en åra och äro synnerligen lätta och starka, så att de tåla vid ganska omilcla grundstötningar.
ff Indianerna äro utomordentligt skickliga i att handtera dessa farkoster. Filmen visar-huru de
styra kanoterna nedför forsar, hvilka synas fullkomligt ofarbara. Med-susaiide fart bär det 1 vag ut-
för Frenchfloden, och det ser hvarje ögonblick ut som om vattnet skulle uppsluka kanoterna och "de-
ras besättningar. Men allt går lyckligt, och snart se vi dem åter i lugnare vatten, for att 1 nasta
ögonblick hinna till en ny fors. u I
Äfven de hvite kanadensarne förstå, säsoni synes, mycket väl att sköta en kanot, om de an icke
besitta indiaiiernas skicklighet och djärfhet.

Amerika!! ski;- sportsllf;

i. ,. Vi :invigt-(ååh i 
. .x I :j . I... f

L 

 

 
 
 
 

    
  

i f. .kärlek 
ä 1,1. " nmw  i lill, t[gi
-sz w: jr  fly;
.V V

M: fxx

.2

If " i
v)

Å J

. X-

 

Konslfilm!

 

 

 

 .I n M: 0 o I
Ja.,

lg: Spannanbe karleksbrcima fran var tio.

fx ff Brandchefen B:s dotter Ellen är förälskad i fadrens sekreterare Jack och afvisar
, ,= därför en förmögen ung man, som anhåller om hennes hand. Fadern

I blir ursinnig och
degraderar Jack till vanlig brandkarl, men Ellen håller troget fast vid sin kärlek. I

ett -bref underrättar hon den älskade om, att hon vet huru fadren behandlat honom7
samt anhåller att han måtte komma till henne. Han kommer, men den afvisade riva-
len får se honom och underrättar brandchefen, som skyndar hem och visar ut Jack.

Men Ellen är besluten att ej ge vika. Hon skyndar till Jacks hem, en präst
tillkallas och vigseln äger rum. Midt under vigselakten kommer den förgryminade fa-
dern in, men han får återvända utan dottern.

Så uppstår eldsvåda i brandcliefens hus. Och nu får Jack tillfälle att utföra ett
hjältedåd, som ändtligen bibringar Ellens oförsonlige far en annan uppfattning om inå-
gen. Hvarefter det hela slutar i lycka och försoning.

Bildserien erbjuder många spännande moment, man ser huru brandkåren rycker
ut, och i vild fart jagar till det brinnande huset. Mau ser huru eld och rök fyller hn-

set, huru brandmanskapet arbetar under oerhörda svårigheter, huru människor räddas i
sista ögonblicket o. s. v.

kch
5

 

.alla

. m 

xN -V ""

 

 

Stol-slagen kinennnatogratlsk kan st.
. till?

fx f- ix f x. .fx , - - , -c en. än. f "x f" " fDXs 
r x ,- f f .ni  l B  .- . i
= I c l .en f ,  ,,

Musik. - Fjärde fildelningen. --

   

 

Musik.

fru Pettersson ålm rullskridslwr.

Ltill-äsliogfo rolig framställning
af huru fru Pettersson vid sina sträfvanden
skobana, blir försedd med ett par rullskridsko
våldsamt muntrande är det.

att öfvervaka sin unga dotter lockas in på en rullskrid-
r och a- --- -ja rästen får Ni själf taga reda på. Men

Hvar-dagar lol, 7 och, 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

Jubelhulnoresk.

 

 

  
 
 

Fàkes iåYlnIlrikg al 1-

 

 

.Hdlgdagow- lol). 2. 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och -y .30 Sön
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar lol. Te. m. äga barn
och silvolunydom tillträde för endast 10 öre. Efteea lelf. 7,30 pd Söfn- och
Hdlgdagam dra biljetttpfr-iserfnay lila-a för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, mun-a plats 25 öre.

25 ,, 211111 ., 115 ,,
Till billig-hetsmatiuéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

barn under 12 år: lzstil ,,

 

 

4-Å if. 

  

Öppet för biljetiköp hvarje "dag en timma före första föreställningen: och pågår sedan
nafbrule-tI under förr-stål]klingar-ine.

 

 

 

 

.1 i imo 

 

PROGRAM 5 öRE. I

 

i osi imiansia ryor. oss! 
I Obs! Nytt program åndagar och Torsdagar.

 

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

Västervik 19".. C. O. Ekblad 8: Czo,

wwwwwwww

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain