#3522: Biograf Continental

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Måndagen den 3 t. o. m, tisdagen den 5- Apri.

m P R O G R A M; 

Musik. w Första afdelningen. h Musik.

sPathéS Veckobladw innehåller bl. a. bilder från:

Karnevalen i Fiume, Italien. Den stora eld-svådan 1" Kuskundjik, Turkiet, hvarvid
110 hus nedbrunno. EXplosion och brand i Git järnvägståg i närheten af Perm, Ryssland.
Samt af särskildt intresse i betraktande af de här förestående flygningarna: Flere Luftseglings-

 

 

 

 

  

  

 

bilder dels från Renaux färd ParisACIermont-Ferrand, hvarigenom han vann ett på :00,000
francs, dels från en ballongresa af grefve de la Vaulx, där man samtidigt med ballongen får
se ett aeroplan susa fram genom luften. Parisrnoder m. rn.

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

 

 

 

 

Ämerikaask Konstttlml

   

v Briljant spelab kärlekshistoria.

Fröken Argbigga är ett riktigt naturbarn, sin mosters förtviflan. Och då den förnåme gods-
ägaren, fängslad af hennes skönhet, gör henne till sin maka, blir det synnerligen ej bättre. Ideligen
försyndar hon sig mot etiketten, och uttråkad på allt ger hon sig till slut ut på en utflykt med man-
nens brorson.

Men rendez-vouset aflöper högst illa för denne, och botad för sitt egensinne återvinnes hon
till sin man, som så gärna tillgifver henne.

 

Musik. - Tredje afdelningen. H Musik.

 

Gamma

några praktexemplar af en del af de mer än 2,000 olika sorter - hvari denna vackra prydnads"
våxt utvecklat sig efter sitt införande till Europa från Mexiko 1784. Den första dubbla georginen
uppdrogs 1808. I växtens hemland användas rötterna som födoämne.

 

 

 

  
 
 
  
 
 

 fx "v H 11 Lee-1
,-  

önsskölet. H

Hur en gammal tamilietvist löstes.

Jack har-lyckligt tagit sin doktorsexamen och hyllas af kamraterna vid universi- 

tetet.V Under järnvägsresan hem lär han känna en vung flicka, Rosa, som likaledes är f - ---

pä väg till de sina efter slutade studier. De komma i samspråk och erfara, att de äro

" grannar. Dessvärre råder bitter fiendskap mellan Jacks far och Rosas tant, på grund

i af gränstvist mellan egendomarne, och fadern ville icke veta af någon förbindelse mel-
lan de unga. Desse trotsa: dock förbudet och träffas i den omkringliggande trädgården,

där de öfverlägga om bästa sättet att få slut på de gamlas träta.

De ha snart funnit sättet. I ett par bref, som de skrifva och lägga på bemärkta
platser i respektive trädgårdar, omtala de att Jacks far länge älskat tanten och denna å
sin sida under lång tid burit på ömma känslor för grannen. Båda bli angenämt öfver-
raskade, men se icke deA ungas ystra munterhet strax bakom.

Vid gränsskälet träffa de gamla ovännerna snart på hvarandra, och försoning
kommer till stånd under ungdomarnas stormande jubel. Vi se dem till sist alla fyra
samlade till en glad familjefäst, där den skälmske Amor naturligtvis är hedersgästen.

; Vacker och munter bilb. Storslagna naturstenerier.
- t t gr r- af- ter-.grät "Ba-Lä; f. ff;- .- k I.,i=.fy.;;-.irfe):..regna ff: "z
 f  dig? -

Musik. - Fjärde afdelningell. -e- Musik.

M .l .fan-au, AWUGN M, W

  

N

    

 

 

 

 

v Storslagna siöbataljbilder.

Tyskland är som bekant Englands ende farlige medtäflare manövrer i den upprörda sjön, se amiral von Hol

tzendoff på

om herraväldet på hafven. Båda dessa länder kapprusta beträf- sDeutschlandss kommandobrygga, flottan i slagordning, signal-
fande sjövapnet på ett lika storartadt som dyrbart sätt, men så tjänst, manövrering vid ljuskastare, sUpp till kampla, arbetet om-
kunna de också uppvisa flottor, som imponera. bord under kampen, skottlossningen ur de grofva pjäserna o. s, v.

Vår film visar en serie bilder från tyska flottans öfningar, Det hela är ett skådespel, som är värdt att se och som länge
hvilka visa de kolossala resurser sDas grosse Vaterlandw förfogar dröjer kvar i minnet.
öfver på detta område. Vi se de väldiga slagskeppen utföra sina Det moderna Sjökrigét.

KI-

rXf-x Kamp-Nam frn-ämm: jmf-x: r-Xr-X (-er r-Xh

TVÅ ÄLSKANDE. i 

Kärleken gör blind.

Jack är upp öfver öronen kär i iskönsl Lucy, öch hon å sin sida besvarar hans kärlek i
lika hög grad. Detta gifver anledning till en hel del muntra situationer." De båda älskande se intet,
Il höra intet, tänka icke på annat än sig själfva. Uppvaknandet är dock litet obehagligt.

En munter skämthild. f

Föreställningar.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar lcl. 6, 7,30 och, 9 e, m, Sön- Och

Hälgdagar kt. 2, 3,30, (i, 7,30 och 9 e. Im.. OBSJ KL, 2 och 3,30 på Sönv
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar lat. 7 e. m. äga ban-fn
och skolfwngdorn tillträde för endast 10 öre. Efter Id. 7,30 på Sön- ochI
Hälgdagafr äro biljetttpriserna lölea för barn som för äldre.

  

 

 

 

 

 

BILJETTPRISER: För äldre: lata plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: hstd ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timlua före första föreställningen och pågår sedan
öafbrutet under föreställning-arne.

 

 

 

 

 

y-ng Y PROGRAM 5 ÖRE.

 

 

  

Obs! Nytt program x.åndagar och Torsdagar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 ooh 9 xxle. m.

Västervik IQII. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain