#3521: Biograf Continental

l
l

 

 

   
  
    

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen den 14 t. o. m, Söndagen den 17 Sept.

 

mmm pROQRÅM;t-y...--:---wMs

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 

é Veckans nyheter.

lelyclfade bilder till de mest uppseendeväckande dagshdndelserna.

l. Melborne: Regeringens guvernör bevistar med sin svit en större högtidlighet.
2. Paris: Några nya hårmoder. Att observeras särskildt af damerna!

3. Breslau: Tyska kronprinsparet besöker universitetets lOO-årsjubileum, ett evenemang i Tysklands
lärda värld. .

4. London: Från hamnarbetaresträjken.

8. Hamburg: Efter en ödesdiger ångpanneexplosion.
9. England: Jättesträjkerna anta allt mer hotande former. Transport under militärbevakning.
10. Bryssel: De bekanta rösträttsdemonstrationerna, i hvilka 100,000 människor deltogo.

ll. Specia (ltalien): Pansarkryss. "Conte di Cavour", ettfaf världens största slagskepp, löper af stapeln.

Samtliga bilder mästerverk i sitt slag.

Zigenerskon.

En roman i dans.

 

 

 

 

Intet är- väl intressantare att åse än verkligt öfverlägsen plastisk dans. Denna film återger prestationer
på detta område af en dansös, som tydligen har hunnlt långt i sin konst och som i sina plastiska rörelser
åskådligt återger kärlek, tvifvel, svartsjuka, lycka o. s. v., som tillhör en välsorterad romantisk historia.

Kolorerade, synnerligen vackra bilder.

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

iw
6. London: Den stora eldsvädan 1 cariton noten. Uos.1 linnen tagen Kl. 11 pa artonen. en Iortranng
framställning. I i

7, Paris; Från den stora brandmannakongressen. Intressanta öfningar 1 samband med kongressen.

 

 

 

 

 

  
 

 

bara sniglar.

 

 

 
 
 
 

 

 

  

  

   
     
   
      
   
  
  
  
  
  
  
    
   
 
     
   
  
 
  
  
  

Fransk illdustrihilcl.

 

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.

Ett biografiskt mästerverk.

En historia från puritanernas hexförföljelser i Nord-Amerika.

  

Statistiken visar, att under den kristna tiden nio millioner människor offrats genom fanatiska
reformatorers nit. Religiös fanatism är i de iiesta fall orsaken och ofta offras många för att till-
fredsställa personlig hämnd. Puritanerna bilda i detta fall intet undantag. En mängd puritaner
utvandrade för några hundra år sedan till Nord-Amerika och det är dit vår bild försätter oss.

Den unga, vackra Mary bor ensam med sin fattiga, men mot sjuka och hjälpsökande välgö-
rande gamla mor. Mary älskar den evigt oroliga Oceanen och hennes största nöje är att uppe-
hålla sig på strandens klippor och låta hafsskummet stänka upp i sitt gyllene hår. Hon kallas
också allmänt för "Hafvets dotter".

En dag, då hon som vanligt med drömmande ögon betraktar det vida hafvet, blir hon upp-
täckt af den unge, hurtige invandraren, hvilken genast gripes af kärlek till den vackra flickan,
som skrämd flyr vid hans djärfva kyssar. De träffas dock ytterligare, då Mary af sin protestan-
tiske beundrare får ett halsband med korsets symbol. De unga förstå att de tillhöra hvarandra
för lifvet. v

En mäktig puritan har länge kastat sina blickar på Mary, som dock bestämt afvisat honom.
Då detta ännu en gång upprepas, svär han att hämnas. Det enklaste sättet är naturligtvis att an-
klaga fiickans mor för heXeri. Hon samlar helande örter, det är bevis nog, och kortleken i hem-
met är ytterligare ett stöd. Hexan och heXans dotter släpas bort, anklagas och dömas att ä bål
brännas. Annu i fängelset försöker den mäktige puritanen öfvertala Mary att välja honom framför
döden, men flickan är ståndaktig. Bålet är redo. Mary ledes ut och bindes vid pålen. Rishögar-
na tändas -- - - - i

Då kommer hjälpen. Den unge invandraren, som fått veta sin älskades hemska öde, har ilat
till sina vänner indianerna och lyckats att efter någon tvekan öfvertala dem att befria den unga
flickan. Som en hvirfvelvind komma de öfver de vid bålet församlade och innan puritanerna hun-
nit hämta sig efter förskräckelsen, är den dödsdömda flickan långt borta, räddad från den hemska
döden i lågorna.

Vid det skummande hafvet lofvar uHafvets dotter" den unge mannen kärlek för lifvet.

Ett enastående vackert och spännande drama med tidstrogen omgijntng.

Musik. - Fjärde afdelningen. --- Musik.

BYXKJULEN PÅ ÅKTENSKAPSIVIA- ADEN.

Pappa blir mycket välkommen i familjen, när han delger den en tebjudning till en mycket god granne
med besked att hans båda döttrar där också kunna få friare. Det är bara ett aber: Damerna ha inga byx:
kjolar, som hvarje elegant dam nu måste uppträda i.
har, och lyckas till sin egen belåtenhet, men just icke till pappas, hvars originella hämnd gör en snöplig
ända på frieriet. Och tyvärr är det inte bara pappa, som är mindre välvilligt intresserad för det nya modet.

I m

 

 

FÖ-I,està71njngaI,-: Hvar-dagar lol, 7 och 8.301e. m. Lördagar Irl. (i. 7.30 och. .1) e. m. Sön- Och
L . Hdlgdagar lol. 2, 3,30, 6, 7.30 ochy 9 e. rm. f OBSJ Kl, 2 Och, 3,30 på Sön-

 

dagar Bflllighetsmatflné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. fm. dqd barn
och. .srlaolnngdornl tillträde för endast 10 öre. .Efter kl, 7.301,12, Sön. Och

Hdlgdayar äro bflljetttprffsrrrnd [til-ra, för barn som för äldre.

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre., 22:41:11. plats 25 öre.

bal-ll under få! år: livet-l ,, 25 ,, 2xdra .. I."
0 y.-

Till lrillighetmnatåuéu 530 öre ftir äldre. 10 öre för barn.

Öppety för lniljenkögr hvarje dag en timma före första: föreställningen och [mg-ar gay-dm,

oafhrulet. under föreställningar-ne.

 

l De mäst storartade världsnyheter visas i detta program.

Del söka emellertid reda sig med de resurser huset

 

 

 

 

PROGRAM .5 öRE.

   

 

15,5, .ge-v... u- 
.. H.. LIV, NW. ..

" ma rie öirga bilderna atthlifve alas förtjusning.

Köp biljetter i god tid., Utsåtla hus;-

 

Vastervik IQI I.

C. O. Ekblad 81 Czc.

 

 

 

 

 

 
  

 

Och kom-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain