#3520_1: Stora Biograf-Teatern_1

naiturligtvis mycket gläder sig låt hans
besök. Emellertid .har Geheimeråd-et förr-
sökit att få den stackars Ebba att afstå
hvarje fordran pi hans son med altt er-
bjuda henne en större penningsumma,
men hon afvisar hans tillbud med för-
aklt. Gnåltande går hon hem ocih sör-
jer öfver sin vän, men en olycka. kommer
sällan ensam. Nästa dag meddelar Eb-
bas principal henne, att hon må söka sig
en annan plats, då han, ihennes ,nu-
varande tillstånd, igke längre kan be-
hålla. henne.

Djup-t förtviflad gömmer sig den un-
ga flickan iden stora staden med sin
s-org och sin skam ultan att höra ett enda
ord från honom, föir hvalrs skull hon nu
lider. Edgar har dock icke gliöimlt henne.
Ankommen ltill lhofjiägmästaren har han
genast anförtr-ott sina bekymmer till sin
goda väninna, Lilly, och hon har, prak-
tisk och flörståndig som hon är, hjälpt
honom med råd och dåd, ehuru det
gjort hennes lilla. hjärta förfärligt ondt
att höra, att han 1älskade en annan.

Edgar har sändlt det ena birefvet efter

det andra till handskaffären, där Ebba
var anställd, men hvarken han eller Lilly
kan förstår, lhvarför hon icke svarar. De
ana ju icke, attt hon längesedan iir bort-
jagan därifrån, och att geheimerådet
dessutom har ltnäffat aftal med affärsinne-
hafverskan, attt hon skall till honom öifN
verlämna alla bref, som Edgar möjli-
gen sänder till Ebibla.
i En vacker dag kan Edgar emellertid ei
längre uthärda denna ovisshet. Han
måste in "till sta-den föir att se, .hvad
som har blifvit af hans lilla .käresta,
och1 hans Itrofasta väninna Lilly hjäl-
per honom att komma iväg, ehuru hon
hälst behållit honom :hios sig. l hemmet
väcker hans ankomst stor bestörtning,
men om Ebba. kan föräldrarna ingen Lin-
yderräittelse lämna fhionom. Han sölker
öfver-allt - i affären, på gator och grän-
der -- men förrgäfves.

Utom sig af sorg sitter han en dag

i siltt rum och stirrar slött plåt "tidningens -

ainnionsspalter, då hans öga plötsligt1
fångas al len annons från barnblördshuselt.
- Store Gud! Detta. namn! - Är det
möjliglt? Förtviflad griper han sin hatt
för attt störta iväg, då han idöirren
möt-er Lily, hvars längtan efter honom
har -drifvi-t henne till staden.

De skynda bägge äsltad till hiarnböirds-
huset, men .komma tyvärr icke i tid för
altt se Ebba i lifvet. Där ligger lhon
blek och skön, och vid hennes sidal
ligger ivaggan den lilla varelse,,siorn
tog all hennes kraft. -Srnyftandeknäböier
Edgar vid hennes lik, och så blir han
liggande, tills Lily, som tagit bars lilla
dotter på armen, gör honom uppmärk-
sam på ,attt man för de döda icke må
glömma de lefvande. Mildt och kär-
leksfullt räcker hon honom handen och
lofvar honom, altt hon skall blifva som
en moder för hans barn. Då förstår
han, hvilken oegennyttig och upipoflrain-
de väninna. han har ihenne, ooh här
vid Ebbas bår lofvar han, att han skah
göra sig förtjänt af hennes kärlek.

 

 

 

.s Stora -v-
BIOGRAFEN

 

 

 

 

Ungdomssde
Ett blad ur kärlekens bok
(1 den kvinnliga hufvuamuen

fru CLABA WIETH

PERSONERNA z"

Geheimerådet ....  ........ .. Herr Th. Rose
(Det Kgl. Teater)

Hans hustru ................... .. Fru la Cour

Edgar, deras son ............. .. Herr Carlo Wieth
(Folkteatret)

Ebba ............................... .. Fru Clara Wieth
(Dagmarteatret

sa

 

 

 

 

ling. Tidn. TrÅ 1911.

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern_1
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages