#3518: Stora Biograf-Teatern

Program 2 öre.

Stora Biograf-Teater .

Föreställningar Fredagar och Lördagar fràn kl. 6-10 e.

m.

Söndagar från kl. 5-10- e. rn.

 

Hiätr se vi de

x Mont Blanc.

Ny väg för bestigning af berget.

storslagnaste scene-

rier under det turister bestiga Jnfästan otillgängliga höjder.

2. , Gaptivo du

Intressant och spännande.

Raghi. Maro

okanens tango.

Storslagen, dramatisk bildserie i många afdelningar.

1) Öfverfallet. 21) Raghi. 3) Fån-
ge. 4) l hlarem. 15) Man söker nötf-
varne. i6) Muley Hafids rättvisa.

Händelsen utspelas i Marocko.
Hustrun till en ungW kolonist råkar i
mannens frånvaro i ett bakhlåll och
blir tillfångatagen. Röfvarne föra hen-
ne till Raghi, som låter inspärra lien-
ne i sitt hlafem. Den unga euro-
peisklan sätter sig emellertid till häf-
tigt motvärn mot Raglhi, och denne,
som blir utom sig af) vrede öfver det
envisa motståndet, svär att kufva den

trotsiga varelsen. Under tiden har e-
mellertid kolonisten .återvändt hem
och upptäckt kvinnorofvet. Utan en
minuts betänketid kastar Whan sig i
sadeln ochW ger sig ut på jakt efter
röfvarne. l närheten af en brunn
finner han tvänne arabkvinnor inbe-
gripna i ett samtal och får genom
dem snart hela sanningen klar -för
sig. Han lyckas muta dem att
smuggla. in ett bref till den fångna,
hvarpå han lejar några kabyler isin
sold och1 skyndar vidare till sin liu-

Mycket spännande.

 

strus befrielse. Raghi har emeller-
tid ftörbittrad iöifver sin nya slafvinnas
trotts befallt några slafvar att piska
henne, då i detsamma den unge ko-
lonisten med hjälp af sina kabyler
tränger in i hans bostad, tar honom
själf till fånga ocb befriar sin hu-
stru, som jublande kastar sig i hans
armar. Raghi, rasande som en van-
sinnig, måste nu med harm i hjärtat
ses itt offer glida sig1 ur ihänderna
och föras i triumf fängslad bort lat
sina besegrare.

 

. i- Vildmannensilykl.  . 

Mycket komisk och skrattretande.

4.

Lär känna Edert eget Ianol.

Slumrande w millioner.

Ny Norrlandsbild.

Ett besök i Kirunavara och Narvik.
Särdeles intressant bildserie från de väldiga malmfälten med deras
storartade anläggningar för utvinning och fraktning af de slumrande

millionerna.

5.

Den unga fru Clara Fuxen lefver
lycklig med sin man, den rike och
ansedde läkaren, intill den dag, då
hon får ett bref från sin tidigare för-
lofvade, htvari han med ett bestämt
uttryck ber om ett sammanträffande;
den unga frun bränner strax den o-
förskämdes bref, som dock fyller hen-
ne med oro och ängslan. Hon kän-
ner Carl Branners karaktär och vet,
att hon kan vänta sig allt af honom.
Den unga fruns oro :är fullt berät-
tigad; Carl Branner är icke den man,
som låter sig förnärmas. Då han
har väntat på fru Fuxen en tid, sän-
der han ett telegram, som kallar dok-
tor Fluxen till en villa i ett afsides
liggande kvarter, och så snart han
sett honom lämna sitt hem, låter han
anmäla sig för den förskräckta frun.

Intressant ooh vacker industribild.

Gripande skildring.

arbetsrum ochW gifver sig till att till-
tala den unga frun i en hållande
och öfverlägsen ton. Då den stac-
kars frun hämtat sig från sin 11för-
skräckelse, befaller hon honom att
lämna hennes våning. Till svar
drar han upp en packe bref, som
hon en gång skrifvit till honom och
säger: sKyss mig, eller visar jag
din man alla dessa brefa. Dtå han
lofvar att aflägsna sig, om hon upp-
fyller hans begäran, kysser hon ho-
nom på kinden, som om tron med
knifven på strupen skulle ha. velat
kyssa en orm. Han springer upp
och vill gripa henne i sina armar.
Då höres hennes mans automobil
stanna utanför. Ftör intet pris vill

 

hon träffas ensam med denna män--

Han slår sig ogenerat ner i doktorns niska.

 

F ridstöraren.

sGiås, skriker hon, sellertöm-
mer .jag denna flaskan. Men han
ler htånfullt. Hon dricker ut inne-
hållet och sjunker ned, just som hen-
nes man kommer in. Under tiden
har slyngeln gömt sig bakom en mjöl-
bel. Doktorn kan inte tro annat, .än
att hans hustru har lockat honom
bort med det falska telegrammet och
herrhandskarna på divanen 1öfverbe-
visa ju honom. Men innan han hun-
nit uttrycka sin vrede, stöter hans

blick! på4 giftflaskan och1 han anar

strax situationen. Hastigt anskaffas
motgift - men för sent. Medan

skurken obemärkt listar sig ut, sjun-y

ker hon samman i sin mans armar.
De bristande ögonen ochl de bleka
läpparna säga: ajag är oskyldiga)

6. Slaktaredrängens rötvareroman. 

 

 

Nytt program 4hvarje Fredag.

 

Engelholm  ling.  Tryckeri.H

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain