#3511: Stora Biograf-Teatern

Program 2 öre.

Stora Bigrai-Teatern. W

Föreställningar Fredagar och Lördagar trän kl. 6-10 e. m.
Söndagar frän kl. 4-10 e. in.

l. .Hur man uppiostrar blinda vid
ett modernt blindinstitut.

Högst intressant oeh sevärd verklighetsbild.

2. Positivspelarens dotter.

Spännande dramatisk verklighetsskildring i 24 atdelningar.

1. Den. gamle pesetivspelnrenocnl S.. Gatmnsikanternas kvarter. 16. Dotterns beslut.
ihlanls, datter. 9 Positivspelarens hem. 17. På. vagt till den rtölilvades Stör-
2.l Ben-diterna på spaning. 10. Has .polischeien älldrar.
3.. Öllveritallet. ll. Detektiven tar hland om saken. 18. Spianiniglarna tlriulkttlrölsa.
4. Posetivs-.plelaren på. platsen. 12. l banditernas hlåla. 19. Boilvarnta plå. spåren.
5. -Barnljluntgtlruns förtvitlan. 13. Positivsplellarens misstanke. 20. Ett kritiskt ölglanlblfick.
6. Föräldrarnas oro. 14. Ett nzapipatag. 21. Hand upp.
7. Utpressningtsttörsiölk. 15. Hunden till händer och iiöttesr. 22. Fänlgrsllafde.

3. Petter köper gärdvar.

Konstfilm!

Roligt.

Mästersängaren.

Konstfilm!

är

Vackert, dramatiskt konstverk i många afdelningar.

l sll;)ttet La Martoux är hetlälhnt-
varen. för lilvakten förälskad islatts-
hiä-rslklarinnan Jch atvalttar en lamp"
lilg stund att tå förklara sin kärlek.
Denna blir tippbragt ötlver belälhat-
varenis. djärllret och belaller att han
skall atvisas trån slottet.

Belällralvaren, sam icke vänlizitsig
denna utgång, svär att hamn-as och
söker linnet ett tillfälle lrärtill. Mi;-
sters-lånlgaren Paul, ledsagad :rt sin
slysäter, .anländer till Slottet och Lin--
håller llå sjungia. för slottets härskar-
inna. Borghlerrn, som1 vill bereda
prinsessan en glad 1ö-lverraskning, hi-
faller deras anhållan.

Prinsessan, som finner behag i
konstnärens töredratg, skänker Paul

 

sin hyllning. Detta gitver den
rhiämdgirige 1beta"lhaivaren ett upp-
slag att kunna nämnas Heli :mklsig-.Iir
prinsessan och master-sångaren lör
lborgherrn. Borgheirn, som har ett
häftigt temperament, tror på. ankla-
gelsen, låter tängsla mästersåingaren
och. dömer honom till hungersdfi-
den. Mästersångtarens syster beslu-
tara tt hämnas sin broder Panl.
re sin död bekänner betällratvaren
sin talska .angilvelse, 1hvarpzå mäster-
sångaren blir trigitven och lämnar
med sin syster, rikt belönade slut-
tct La Martaux.

1. Beträlhlalvaren hör litvakten -lörv-
klarar sin kärlek lör prinsessan. 9

Du
l L)-

Mästerså-.ngaren ochl hans syster trät-

 

la 1litargtlrun. 3. Betälihlatvaren här
liivakten, som lör andra gången blir
tillbakavisad ni prinsessan, svärntt
nämnas. 4. Mästersångarlen anhåller
.att itä. gitva en. serenad hör slöttets
hlärskarinna. 5. Betiälhlatvaren ilör
lilvtarkten itörstöker upipväcika barg-
hlerrns Svartsjuka. 6. Borghterrnbe-
 iiöarlklaring af sin fru. 7. Mät--
stersångaren blir fängslad på grund
al 1belällratwtrens anklagelse. 8.
Min. 1hiälmnd skall blifva fruktansvärd.
9. Mästerllsåinlgarens syster htälminas
sin broder. 10. Betlälllratvaren till-
står tlörräderiet och lmtästersånzglanen
blir 1Mig-liven. ll. Mästersångaren
ochl hans syster taga afsiked.

5. Herrn i huset är imisshumär.  

Nyhet!

Skrattretande.

Nyhet!

. Anarkis helägrinuen i London.

 

 

Nytt program hvarje Fredag.

 

 

Bil jettpriser:

Äldre: heta plats 85
Barn: 25

H H "

Engelholm 1011, EngI Tildn. Tryckeri.

öre, 2:dra plats 25 öre.
15

H l! 7! U

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain