#3510: Stora Biograf-Teatern

Stora

 

Program! 2 öre.
I

 

ogral-Teatern.

Föreställningar Fredagar och Lördagar från kl. 6-10 e. m.
Söndagar från kl. 4-10 e. m.

. Vin eritlyll tillom-Sverige.

Vacker naturbild.

2.   Hela New-Yrk i uppror.

Halleys komet synlig med blotta ögat.

Kingstowns-astronomen har lyckats att afsänola ett trådlöst telegram
till Mars samt Halleys komet och får svar därifrån.

Häpnadsväckande storslagen kinematografisk bild efter ideer af Thomas Alvar Edison, Jules

1) Kingstowns-astronomen inriktar
den ofantliga sökaren mot planeter-
na och slutligen mot Mars. - 2) Oh-
servatoriet. - 3) Karta öfver stjärno-
himmelen. e 4) Där ligger Mars. f
5) Kingstowns-astronomen iakttager
med stigande intresse lflrändelserna på
Mars.
ver Mars. 1 7) Karta öfver Mars. Vi
S) Astronom mot astron-öm. 9) Tuh
mot tub. i - 10)-Mars-astronomern och
hans dotter. i H 11) Kingstovvns-astran
nomeln afsänder ett trådlöst telegram
från Tellus (Jorden) till Mars. 7- 12)

 

 iÖ) Kinematografisk bild öf- e

Verne och Camille Flammarion.

Svarstelegranr anländer från Mars.

13) Telegrammct från Tellus; :10, Du
dotter af Mars. Du år vacker och fin
som ingen af jordens döttrar. jag
älskar dig med en kärlek så stark,
att för densamma icke finnes något
motstycke. jordens olycklige som.
14) Telegramrnet från Mars: vOm
du vill väga min dotter, du son al Tell-
lus (jorden), kom då till månen och
jag och min dotter skall möta dig
där. Fur, astronom på Marsr-f. f 15)
Kinglsltlowns-astronomen ser isin tub

lö) Storslagna scenerier öfver till--
verkningen af en flygprojektil å pira-
neten Mars. - 17) Härpjnadsväcklande
interiör-er öfver Edisons storslagna ex-
perimentala venkistråder i Amerika.
liS) Tillverkning af jordprojektiilein. -A-

19) Eljcrkftfrisk X-strålkano-n. se 20)
Flykten genom rymden.  21) På
Mars. En oanad naturkraft. e 22)

Teleoskopiska underverk. H 7- 213) Jor-
dens son och Mars dotter mötas å må.-
nen. 24) Bland månens grottor och
klippor. - 25) Final.

 

törheredelserna till afresan från Mars.

Den kinematograliskt storslagna framtidsbilden, hvari fantasi och verklighet gå hand i hand,
har i Newyork gjort ett kolossalt uppseende, och de biografer, som förevisat bilden, ha varit

formligen belägrade.

I f i :HM-emma Magnet.i   -Å 

3. Monsieur Litaurdi tar revance.

Mycket komisk och skrattretande.

i 4. Kärlek och genkärlek.

Adelsmannens son tager afsked af
föräldrarna och beger sig ut på jakt.
Ute i skogen påträffar han en. vacker
kvinna, Oliva, som varit ute och plac-
kat ved. Äldling-en heder kvinnan visa
sig vägen till jaktruinen. lntagen Iaf
den hurtiga kvinnans skönhet flirtar1
han med henne under vägen, och han
föreslår att få hjälpa Oliva håla ved-
knippan, om hon i stallet vill bara
hans jaktgevlär, hvilket hon skämt-i
samt antaget".

Framkomna till ruirnen där Oliva
i bor, stanna dc att hvila. På skämt
skall Oliva för 1ådlingen manövrera

 

Storslaget drama.

med gevåjrct, hvarvid olyckan inträf-
far att skottet brinner af och träffar
äfdlingen. Förskräckt ilar Oliva ögon-
blickligen efter folk, som bara den
förolyckade till Olivas bostad, laka-
re anlräffas genast och såret förbin-
des, hvarrefter Oliva ägnar honom den
ömmaste vård.. Ädlingens trogna
jakthund visar vägen till sin herres
hem och föräldrarna underrättas om
olycikan. Vid den sorgliga underrät-
telsen ilar de tilll sonens sjukbädd,
men som enda läkemedlet är att han
undviker sinnesrörelsor och får vara
stilla, nödgas de hamna honom i Oli-

 

vas vård och återvända hem. Till-
frisknandet går raskt tack vare vår-
darinnans omsorg-er. Kärleken har
under tiden slagit djupa .rötter och
den dag då föräldrarna återkomma
på besök meddelar han dem att han
önskar gifta sig med Oliva. Öfver-
raiskningen och bestörtningen .är stor,
men efter kraftigt motstånd måste de
dock gifva vika för hans fasta vilja
och lämna sitt samtycke. Silutet .af
bilden låter oss bevittna deras ståt-
liga bröllop.

5. Koko pà maskeradbal.

6.

Vi hafva här det n
för vår

publik bröderna
världsmästare i atIetik, under det de

Mycket komiskt.

öjet att presentera

Harrys, måga.

 

Kratiprot utfärda at bröderna Harrys.

ge några prof på sin eminenta för-

 

 

Nytt program hvarje Fredag.

 

 

Biljettpriser:

Äldre: 1:st:a plats 35
Barn: 25

H ll

Engelholm 1011, Eng". Tirdn. Tryckeri.

öre, 2:clra plats 25 öre.
15

H lI 71 I!

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain