#3507: Stora Biograf-Teatern

I
v .i

Stra

Fredag och

   
 

iograt-Teatern.

Lördag från kl. 7-10l e. m. och

vySöndag fràn kl. 6-,-10 e. m.

I1. Pathés vecnjuumal.

Madrid. (Spanien). l Escurial löfver-
var Madrids adel en sikjutning.

St. Petersburg. D. H. Kronprinsen
och Kronprinsessan på väg till Vinter-
palats-et. i 

Wien. Från den berömda kompositö-
ren Mahlers begrafning på kyrkogår-
den vid Cirinzing.

Barriow (England). Från det .s-tyrba-
ra .luft-.skeppet Maryflys startflärd,

Sydney (Australien). Paiketbiåten
.tGi-osser Kurftirstw med ett tusental pas-

En oirklusdirektölr har mördats af vår-
den på det hotell han bott uti. F ö-rh-öret
lämnar ingen upplysning om hur det
tillgått vid dralmlat. Emellertid har främ-
lingens lb-ölrs försvunnit.

En af truppens artister, Tony, miss-
tänker hur det i verkligheten (förhåller
sig, beslutar sig att fiöretaga ett prof

3, H.RH f II4

Rosell-ie, lsom blifvit afskedad af sin

 

husbonde, vill .söka döden. Hon skaf-
far sig en revolver och siktar naipt
nog på :sin bild ispelen... Kulan å-

stadlkomrner ingen annan skada, än att
den krossar spegelglaset. Förtviflad ka.
star sig Rosalie nu framför en spårvagn.

4. En oh

Föreliggande lmimo-dram, som .är ett
verk af den framstående författaren De-
courcelle, tqlkas lmed. .mycken känsla af
Fröken Mistinjguett och Herr Milo. Dess
olikla episoder hafva iall sin tragiska
enkelhet förmågan att outplånligt 
sta .sig i åskådarens Isinne. X

En danserska får infallet att ràöka en
cigarrett, innan hon somnar. Efter att
hafva fått eld på densamma, bortkastar
hon -tändisti-ckan, im-en upptäcker sain-
tidigt till sin fasa ten karl, som görnt
sig! under hennes säng. Ur stånd till
en början att .i .sin förskrläcktelse få fram

iär Mlit w på

sagerare ombord på valg till knöt-tings-
högtidlligheterna i England. , Ungarna i hamnen. i v
Köln. Tysklands yngste lflygrnänniska. Flykt Paris-Madrid-Äst. Sebastian d,
Bruno fullgör sina flygningar för erhål- 23 :maj 11911. Vedrine .inkommer som nr
lande af luftseglarecertifikatet. 1 kl. 10,58 f. m. Efter en glänsande
Bryssel. Belgiske konungen, låtföljd nedstigning med glidflykt landar Garros
af prins Leopold på väg till prisutdel- kl. 11,35.

Nizza. Från de mycket lyckade tät.

ning-len etc. Paris. Från franska (krigsministerns
. Parism-oder. Dir-akter från Raudnitzä begrafrling. Herr Berteaux Lomkom, som
Paris. Det högtidliga .öfverlämnandet bekant genom olyckshändelse .med ett

af 3zdje zuavreglementets fana ägde ny- alernoplan vid starten för täflingen Paris
ligen rum på liwaliderdomens gård. -Nladrid

dödesande.

(Dralma af Georg Mitchell.
t Skådespelare z l

Kon stfilm.)

Herr K rautse lmitatöre n
r) Etiicvant Mtulsilkern
i) Mévisto Värds hus värden

Fru Grilmbia-ch Värdsshusvärd. hustru

och en natt, då brottslingen just .är Detta drama, .som utföres på ett glän-
gripen af sarnvetskval, blir han varse sitt sande sätt af de däri ulpptnäldande skå-
offers .ande M det .är Tony som imite- despelarna, blir helt enkelt gripande ge-

rar direktören. Uslinfgen faller till fö- nom de verkningar, som vildskeptelswen
ga, begär nåd och olmftalar hvar han här visar sig ha m- inatth ondt utan nå-

gölmt bytet. Tony demaslkerar sig och got godt.
den förvirrade värdshusviärden öfverlärn.-
nas i rättvisans händer.

 

Komisk.

Olyckligtvis .svänger denna in på ett glifver sig till en fyrverklare, i hvars
annat spår, lmen R-osalie ,som envisas verkstad hon finner en bomb, som hon
att ilälmna denna jämmerdal, kastar sig antänder. Hon tyckes nu fara rakt upp
då li stället --- ehuru utan framgångi himlen, men faller snart ned igen, och
- ned från ett .slkyddsr,ä.ck. detta i armarna på en poliskonstapel,
Den lefnadiströltta beslutar sig för att hvars ståtliga. rnustascher ändtligen Äå-
pröfva på ett annat dödssätt: hon be-ter.sk.änka henne lusten att lefva.

ehaglig upptäckt.

Draniatisk scen af Decourelle.

U pp triäldande : I

Herr Milo

lnbrottstj uf ven.
Frk .Mis tinguett

Skådespelerskan.

en :närstående dörr, hvarp-å hon lhals
öfver hufvud tager till benen. Vid det
ångestrop, sorn härunder tnänger fram
öfver hennes lappar, skynda tiänarlne
till, [samt .tillkalla polis...

Den isin tur förskrälcrkte inbrottstjuf-
ven söker :sin räddning i flykten, och
nu börjar en spännande förföljelse, hvar-
under iflyktingen lslfutligen beslutar att
söka hissa sig ned till marken .utefter
ett stuprör. Emellertid känner han sina
krafter :svika och .är nära att störta
ned, då någon uppenbarar sig få den
ofvanför liggande terassen. Det är dan..

dan isin :förskräckelse för brottslingen
och å den andra det medlidande, isom
hans nödställda .belägenhet uppvälcker
hos henne, tvekar rhon ej länge. Ha.-
stigt lös-gör hon från väggen ett dra-
peri, .som hon räcker den för sitt lit
kämpande mannen.

På en gång tacklsalm för sin räddning
och .skansen öfver den situation, i hvil-
ken han befinner sig, faller inbrotts-
tjufven på knä inför den, .som så ädel-
fnodigt räddat honom, Äsamt åtverlåimtar
det af honom stulna. godset, hvarpå
han skyndar bort.

l

 

fett ljud, lyckas non .ändtligen öppna

 

serslkan! Ställd i valet mellan å ena siV

5. Romeo hlir handit.

Komisk naturbild spelad af Max Linder.

Romeo och Rosalia. älska hvar-andra,
men .som den senare strängt öfvervaka-
des iaf sin fader, var det svårt för de
två att få träffas. En dag smyger sig
Romeo utefter trädgårdsmuren, där han
skall träffa sin Rosalia, men fadern upp-
täcker, att några obehöriga yfinnes i
trliidgården, och Romeo tar till benen.

Slottsherrn, Rosalias far, går emeller-
tid ut :på jalkt och under tiden förklä-

der sig Romeo jämte några vänner till först befria fadern och sedan enlerem
bandit-er och förföljer slottsherrn in idrott-em. När den bekymrade fadern får
skogen. Där öfver-falla :de och binda veta, att hans. dotter yär försvunnen, an-
honomI vid ett tnäd. tar han tacksamt xRomeos hjälpt, och
Romeo .är ej sen att underrätta Ro- de båda ge sig med bössor på ax-
.salia om Iden plan han uttånkt för att eln ut i skogen. l en ibergsklyfta på-
förmå hennes far att  in på deras träffas dottern .i de finger-ade handiter-
förening. Denna går ut på att låta Rio. nals våld., och det dröjer 11ejlléinlge förr-
salia bortrötfvas loch sedan befria- hen. äjn man lyckas befria henne.
ne. Han .ger .sina vän-.ner i uppdrag att Det .är en vacker och roande bild.

 

 

.Biljettpriserz

Äldre: 1:sta plats 85 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn: 25 15

II II -II II H I?

x

Engelholm1 lQll, Eng.  Trypkeri.

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain