#3506: Stora Biograf-Teatern

Program 2 öre.

. Stora Biograf-Teatern. W

Föreställningar Fredagar och Lördagar fràn kl.

6-10 e. rn.

Söndagar från kl. 5-.-10 e. m.

I.

Ensam uppföranderäll.

Arfvingen till Kragsholm.

Detta märkligt gripande kinematograiiska storverk är framställdt i detalj efter historien, men
som återspeglar sig i flera fall äfven i våra dagar.
Ar iscensatt och utfördt af Köpenhamns bästa skådespelare i 2 stora afdelningar.

Den gamle godsägaren är nödsa-
kad till att resa bort, för att på en
längre sjtöresa återvinna de krafter,
som en långvarig och1 hård sjukdom
bertöfvat ihonom. Innan han läm-
nfar godset insätter han sin äldste
sonsom sin ställföreträdare, påmin-
ner honom om de plikter, som fiöl-
jer med att vara släktens öfverhuf-
vud och manar honom till att hålla
släktens gamla traditioner i ära. Den
nye herrns begrepp om plikt och ära
faller ihonom ej ismaken, för den

 

Den dag fadern väntas hemi, har
den unge mannen druckit sig från
sina sinnen ,s.å att den gamle man-
, Vnen får-...yttermera upplefxradenfsorg...
att uppsöka sin ftörvillade son på
landsbykrogen, invecklad i slagsmål
med karlarna, men då: är tålamodet
slut. Harmfull jagar han honom
bort toch förbjuder honom .att vi-
dare visa sig för honom. Skam-
full tumlar den unge mannen åstad,
och ser kort därefter sina gamla

 

Afllelning I.

ena strålande festen aflöser den an-
dra, nätterna går åt till dryckenskap
och hasardspel och dagarna, hvilka
torde användas till arbete och upp-
syn töfver godsets drift, sofves bort.
Allt hvad hans gamla moder och sy-
ster lbeder honom1 .att återvända,
hjälper intet. Speldemonen har sla-
git sin klo i den unge mannens själ,
han Iförspiller natt efter natt och
hvad värre är, flörmiögenheten min-

sensasionem bilavei-ki

tager han det ena lånet efter det an-
dra. Till slut sker då: ocksåy det
som måste ske, det hela ramlar sam-
man. Han förmår icke prestera de
stora afdrag, som han fiörpliktat Sig
till .att betala, och1 då han, fegt. förte-
gat sakernas rätta ställning för sin
moder och syster, är all hjälp omöj-
lig. Ett telegraml, som systern1 af-
sänder till fadern, når fiörst denne då
allt -är försent. Då han anländer

 

skas. Snart år godsets kassa tömld
och, användande sin fullmakt, upp-

Afdelning Il.

föräldrar och sin syster, fattiga och
utblottade på allt, köra bort från
släktens gamla egendom. ledsen
töiv er. .sitt iföra-:pilldae-li fT-vLill-hara--lå ta
en revolverkula göra slut på sitt un-
ga lif, då en ung gårdmansdotter,
som länge älskat honom, kommer
till. Hon inger honom mod och be-
der honom att resa med till et främ-
mande land, för att söka upprätta
hvad han förbrutit samt vill stå ho-

hem1 ha kreditorerna allaredan satt
sig ibesittning af fädernegodset.

Rörd .öfver den tillgifvenhet hon vi-
sar honom, följer han henne, och
genom strängt arbete med flit och

-troifastV V-isarn-rnanhå-llwni-ng -flyekas--Lle-t-l- MV -- -- 

dem att mångdubbla det kapital och
samla så mycket att de kunna resa
hem och frikö-pa familjen från deras
bekymmersamma tillvaro och åter-
lämna till fadern släktens gamla e-
gendoml.

 

nom bi, och pengar har hon också.

2. Hur Lundström tick betalt itir sin räknin

eller

En målare tappar ej hufvuclet.

ning. Jag hoppas att Ni denna gång-Garmin, målaren, en person, som

Min herre!
jag .ber få meddela, att jagi mor-
gon kl. 21 skall infinna mig hos Er
för .att erhålla likvid för min. räk-

icke skall vara bortrest.
LUNDSTPÖM,
skräddare.

ej så lätt tappar fattningen och som
förstår att vända allt, vända de vi-
drigaste omständigheter och händel-

Som af det följande framgår, är hr ser, till sin fördel.

088.! Kolossal skrattsucces.

083.!

3. Ett noturienomen eller Den gàtiulle mannen.

IDen .akrobat, vi här se ftörevisa
sina stycken, är nästan ett sannskyl-
digt mirakel. I ormlika rörelser vri-
der och sträcker han alla lernmar,

som hade benbyggnaden fiörloratsin man är lsannerligen värd att be-
fasthet, och understundom synes det undras.

som hade hans elastiska kropp förlo-
rat sitt mänskliga utseende. Denne

Y4". Bilder från Syrien.

Mycket intressant naturbild.

Lifvet i Orienten visas oss i pano- fiolkning, där man känner igen alla pel, 1mycket sevärda, särskildt för

rama sett från Demas elektriska
spårvägar, som, fulla af resande, ge-
n-omskära staden visande dess be-

5. Iilär Lhem

rasers representanter. Sfom
trast till staden Baalbeck visas Ba-
chus och jupiters miajestätiska tem-

kon- deras byggnaders elegans.

an kom i händerna på polisen.

Mycket komisk och skrattretande.

 

 

Birjettpriser;

Äldre: 1:sta plats 35
Barn: i ,, ,, 25

Åfettfriefiilihfrf1511flitig.l framhåller.

öre, 2:dra plats 25 öre.
15

I! "I H H

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain