#3505: Stora Biograf-Teatern

Program 21 öre.

, Stora Biograf-Teatern.

Föreställningar Fredagar och Lördagar från kl. 6-10 e. m.
Söndagar från kl. 5-10 e. m.

 

 

1. lllled inköpt garanterad ensamuppföranderätt
iijngelholm. " I
-.. Italiensk soenisk konst.
.lät-tesensationsskådespelet

Den vansinniga I"drottning Johanna

Konun FilipÅ den skön at Gastilien.

Ett af de största praktverk som utkommit inom kinematografien. I
Utfört af Italiens allra förnämsta skadospelare., och uppsatt med allra dyrbaraste kostymer och

Förord:

Konung Filip af Castilien har gift sig
med den sköna Johanna af Sevina, som
älskade honom öfver allt, och då kun-
gen efter ett krig öfveransträngt sig
föratt komma fort hem, dör han isin
hustru Johannas armar. Folket älskar
sin sköna drottning, och stor var deras
sorg .då kungen dog. johanna miste
förståndet i sorg öfver sin gemzils död,
och då hennes familj skaffade henne
en bättre bostad för att hon skulle blif-

.., g .t k,1. .1.4 .I ll L LL 1.4 ...i-1 u
Vi! frisk, uuuuc imnci du nu" uunn

rekvisita.
10 stora tablåer.

hon af sorg efter sin gemål konung
Filip.
1. Förmälningshögtidligheterna och krö-

att Filip icke är död utan sof-
ver, och Johanna vakar för att
ingen skall störa honom.

ningen af Johanna och Filip den 6. Vid bisättningen följer den vansinni--

sköne af Castilien.
2. Filip den sköne rustar för krigståg
och tager afsked af sin. af sorg
och svartsjuka

ga Johanna tåget, som måste stana
na för att än en gång visa drott-
ningen att Filip sofver i kistan.
tröstlöisa gemål 7. Efter Filips bisättning föres den van-
drottning Johanna. sinniga drottningen till slottet Por-
3. I sin ensamhet sörjer drottningen sin disuas.
gemål så hårdt att det framkal- 8. Folket, som tror att drottningen hål-
lar hallucinationer, i hvi ka konung les fången, st rma slottet Pordisu-

 

inspärrad. Folket gjorde uppror och
istormade slottet samt förde sin drott-
ning till. ett förfallet landthus. Men hon
blef åter befriad och vände tillbaka till
sin fader; folket önskade henne till re-
gerande drottning, men just som hon
skulle befrias för andra gången, dör

Storslagetl

 

 Wludl big UilUngll.
4. Konung Filip återkommer från kri- jer henne i ett förfallet landthus.

get, men träffas plötsligt vid hem- 9. Johannas fader låter befria henne

komsten af ett slaganfall och dör och återför henne till slottet.

i drottningens armar. 10. I en nyhallucination ser hon sin
5. Sorgen öfver den plötsliga förlusten gemåls död, hvarvid hon iåterfår

af sin gemål gör johanna vansin- sitt förstånd, .men strax därpå dör.

nig, hvarvid hon får den fixa idén

. Spännande!

 

088.! Tager en förevisningstid af öfver en half timme.

088.!

De biografer som i hufvudstaden lyckats anskaffa bilden, hafva varit formligen helägrado.

Huru elektriciteten kommer attI utnyttjas i

20:de århundradet.

3.

Mycket komisk bild.

Den vackra damen de Narbonnc.

Historisk tablå af HENBI DE ST. GERMANIE.

Konung René får en aning om Grefve
Bertrand och herdinnan Gilettes förhål-
lande och béfaller att Bertrand skall ta-
ga henne till hustru. Bertrand blir för-
bittrad, men måste lyda konungen. Han
meddelar Gillette att hon inte kan blifva
hans hustru förrän den dag hon själf
öfverlämnar till honom den ring hon bär
på sitt finger och med detta beslut läm-
nar han henne och drager ut i krig. Gil-

lette är ledsen för hans svåra skämt, lofvar honom iskydd af mörkret ett
men som hon vill -vinna honom till sin rendez-vous i slottsträdgården och kom-
make, gör hon sig oigenkänlig och be- mer då i tillfälle att tillegna sig den ön-
ger sig till hans krigsläger. Hiär mfärker skade ringen. Dagen efter står .Gil-
hon snart att han glömt henne för en letrexframför Hiofvet och begär att hen-
annan ung vacker dam, vid namn Lucre- nes man skall hålla hvad han lofvat
se. tiillettt- söker att träffa sin rival och .Bertrand som nu blifver besegrad
och låter henne veta att lBertrand är gift. af hennes trohet öfverlämnar sig gär-
De två damerna komma öfverens .att na åt henne.

lura den lättsinnige Bertrand. Lucrese

4. Tantolines hjärta i lågor.

Mycket komisk och skrattretande.

 

 

Nytt program hvarje Fredag.

 

 

Biljettpriser:

Äldre: heta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn? n n  u- "i n  n

 

engeihmm 11911, Eng. Tran. Tryckeri.

1. ut: J LL t ..-Å i .1. "1.7.
:Åby UUlllUil ulUllillnåt-ll Ukll v60

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain