#3504: Stora Biograf-Teatern

Program 2 öre.

Stora Biograf-Teatern.

Föreställningar Fredagar och Lördagar från kl. 6-10 e. in.
Söndagar från kl. 5-10 e. m.

.En resa längs Englands sydkusl.

085.! Senaste nyhet!

lndianernas hämnd

eller Rödskinnen skipa rättvisa.
Spännande drama från nybyggarlifvet i västern i 20 afdelningar.

1. Den1 stackars indianflickanI blir aner på spaning. 7. En liten skär- 15. Med döden för ögonen. 16.3an-

grymt .nedskjuten
indianerna. 3.

ret. 4. Cowboys ana oråd.

2. Rapport till mytsling.
AllarmW i indianläg- trädgrenen.

8. En vild jakt. 9.

13. Ett

la ut och röka en papyrossw. 6.1ndi- värdt skott . 14. Vid tortyrpålarne.

3.

WMilly Konsten-nr i i

Mycket komisk bild.

På den lossas.
10. Genom strömmenÄ tan.
5. al 11. På lif och död ivattnet.
skydd af detta buskage kunna vi hvi- Tillfångatagna.

17. På väg till grot-
18. [väntan på sitt grymma

12. Oiöde. 19. lnrökta. 20. En förfärlig,
fruktans- men rättvis hämnd.

Rör på benen.

Ny Konstfilm!

4. Trogen in i döden.

Stort gripande drama från 30-åriga krigets dagar.

En blomstrande tysk köpstad har
nyss blifvit intagen af den grymme
general von Wolfeck, och dess borg-
mästare knäböjer ödmjukt tid por-
ten, 1omgifven af några bland de
förnämsta borgarna, för att till seg-
raren löfverlämna stadens nyckel.

Öfverrnodig och utan att lyssna till
hvad de uppvaktande ha att andra-
ga, mottager generalen deras uttryck
af underkastelse. Men iihans adju-
tant, den ridderlige och människo-
vänlige Egon von Waldheirn, finna
de oroliga borgarna en person, som
åtminstone vill svara på deras ilriga
frågor om stadens blifvande öde och
som1 söker lugna dem. i

Bland. dessa borgare befinner sigI

äfven den ansedde köpmannen Mey-
er med sin hustru och sin sköna dot-
ter Gretchen. 1Väl hemkomna få de
veta att Egon von Waldheim skall
ha sitt kvarterl hos dem. och idet

 

dröjer ej länge efter hans ankomst
förrän -Gretchem betagen af hans
ädla skick, varma hjärtelag och ståt-
liga yttre, lofvat honom sin tro. Men
då han för ett ögonblick lämnat hen-
ne ensam, intränga ett par rusiga
knektar irummet och söka bemäk-
tiga sig den unga flickan. l sista
minuten kommer dock. Egon tillstä-
des och kör knektarna på porten.
De aflägsna sig motvilligt, lofvande
hämnd.

En afton, då Egon och Gretchen
ha ett möt-e i parken, föra de spio-
nerande knektarna dit generalen,
som genast upptändes af kärlek till
den sköna Gretchen och beslutar att
hon skall bli hans. Han låter kalla
till sig flickan och hennes föräldrar,
framställer sin önskan, bjuder pen-
gar, hotar, men allt förgäfves, den
gamle Meyer vägrar. Dål rusar E-
gon in, sliter sin älskade från gene-

 

ralen och hotar denne med värjan.
Ögonblicket därpå är han arresteradY
kastas ifängelse och dömes snart
af krigsrätten till döden.

Gretchen, som vet hans öde, be-
slutar att rädda honom till hvarje
pris. Hon beger sig till generalen,
men stoppar dessförinnan på sig en
giftflaska. Den omänsklige Wyolfeck
meddelar henne, att priset för den
plycklige Egons räddning ärP hon
själf . Han öppnar fönstret och vi-
sar henne ,hur soldaterna syssla med
förberedelserna till afrättriingen, och
inför denna anblick faller -Gretchen
förtviflad till föga. Men då gene-
ralen aflägsnat sig, efter att hagif-
vi-t henne benådningsbrefvet, häller
hon giftet i en bägare och tömmer
denna. Med uppbjudande af sina
sista krafter skyndar hon så till E-
gons cell, räcker honom. benådnin-
gen och dör ihans armar.

Alla höra se detta historiska och väl inspelade drama.

5. Huru mamma behandlade Minas friare.

Mycket komisk och skrattretande.

 

 

Nytt program hvarje Fredag.

 

 

Bil jettpriser:

Äldre: 1:sta plats 35
Barn: ,, ,, 25

s

 

Engelhoim 1911, Eng. Tndn. Tryckeri.

öre, 2;dra plats 25 öre,
i 15 ,,

I! 4I U

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain