#3502: Stora Biograf-Teatern

i Stra Biograf-Teatern.

Fredag och Lördag från kl. 6-10 e. m. och
Söndag från kl. 6-10 er m.

4 1. - Pathés Veckojournal.

En vagiabond kommer ren dag vförbi
en 1landtgård pdrär han välvilligt bemö-
tes af bonden och dennes son. Bonden
har emellertid haft en tvist med en
af sina arbetare, som i vredesmod gått
därifrån. Arbetaren beslutar att häm-
na-s, och då han tillfalligtvis träffar va-
gabonden vid vägen, meddelar han den..
ne rsina. afsikter och begllir hans hjälp
till dådet, hvilket dock nekas honom.

l 1stället :smyger vagabonden för att
varna bonden (på kvällen, då han vet,
att brottet ska-ll begås. Bonden, som

.brölssor för att möta arbetaren.

Vagabonden.

tror att den lo-ingflygande har indt inom .sin aktning och tillgifvenhet,och
sinnet, skjuter efter honom och träffar det tycks, :som om han ej skulle ha. något
honom ibröstet. Hans förtvillan vel annat att önska. Men vanidrarrelusten
inga. gränser, när han får veta i rivit-ligger i hans blod, och en dagI med.
ket ärende tiggaren var kommen. Den delar han lsina vänner, att han. måste
skadade ägnas nu den största omsorg, lålnma dem. Det ibliir allmän föinsträm-
hvarpå far och son glå ut med sina niin-g ibonldgårrden, man försöker löf-
Denne vertala. honom att (stanna, men intet
påträffas också snart, men maste sträcka hjälper. Afskedet .är svårt å, ömse håll,
vapen och lämna. orten. man skiljes med försäkringar om vän-

Nu fölfer för vaglabonden en lyck- ski-ap och ltillgifvlenhet, och snart be-
lig tid. Hans sår .iir snart läkt, och finner .sig vagabonden åter ute plåt siln
han kan vistas uppe. Alla visa ho-kiira landsväg.

Ryssland. I

På Volga, Europas största flod. Naturbild.

Violga., Europas längsta flod, som på ytterligt lifliga sjölarten under somma- are, hvilkas pittoreska silhuetter afteck-

vårarna har ännu starkare tillflöde län ren.

annars, erbjuder oss här bilden af den

4. lerusalems tyrann.

Fru M assart

na sig mot floden.
På dess stränder se vi persiska sja-

a

Konstfilm!
Fröken .Herta Bovy Sophronie.
Amazonen.
Laumonier Olinde.

Herr

Herr Jacquinet

1. Olinde och hans trolofvade hjälp.

andre den sköna amazoncn som gått den, Olinde svär att åter-taga

vilse.
2. Clorinde
dins konung ar jerusalem förfogande.
3. Konung jag får meddela dlgnatt
de trogna tågar mot Jerusalem, iillåt
mig att strida för dig Clorinde.

.ställer sitt svärd till Ala- sken för att låta trampa på

Kun g i Jerusalem.

4. Musulmanerna taga den heliga bil- 10. För att rädda sina troskamrater

den. anklagar Sophronie sig själf.
5. Aladin låter bära bilden till Mo. ll. Vi .sarracener skicka dig en vac-K
d=en, ker gåfva för att låta dig veta att de

ö. Du. skall icke dräpa! otrogna lalefvo besegrade.

7. Aladins vrede. 12. Till tack för rgjorda. tjänster er-

8. Vi Aladin befaller åt alla Aladins håller Klorinde konung-ens nåd för de
häm n d. ti olofv ade.

5. När herrskapel åkte landem.

En hejdlörst -skrattretande bild, som
säkert, med sina många invecklade och
komiska poänger, kommer att roa den
ära-.die publiken.

 

 

Biljettpriser:

Äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn: H  n "I u  I!

H

 

 1911,  Tildrn. Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain