#3501: Stora Biograf-Teatern

x

i Stora

 

 

 

iofgral-Teatern.

rrenag, Lördag nan n. 6-10, söndag, Måndag rr. 3-10 e. m.

 

1. Kvtt tran alla land.
2. Genom kanin till seger.

Den läldlle glrefven .af Arnboise har
.anhxånllit Om ldleln sköna Margareta af
Eminems hand oeln atl såväl henne
som .af ldlen wglaml-e fadern erhållit ja.
Strålandle laf Ilycka vandra lde båda
unlgla 1i. trläldfgrården ej ananlde nåan
olycka.

Jean attl Ambloise har emellertidhen
farlig; rival i hertig-en af Mincaurtoch
sviälr -dlenlne .att lomintetgl-öra förlol-
ningen och latt Margareta :skall bli
hans till hvad plriis som hellst. Han
ölllverfall-er [det intet onlth anande pa"
ret och låter bortllölra; ldem till sitt
slott. M-.a-lrglareta mottages plå .diet bä-
sta unldler det att Jean kastas irlän-
glelsle.

Margareta skall nu tvingas .att blit-
va lhlelrtilglens maka, men vägrar iplå
-dlet 1blestlälmdlaste. Dlä Ilåter den löni-
skfe. hertiglen llöra henne iranrförtän-

 

glelset och låste hur knektarna göra sig

beredda latt 1plå minsta tecken döda till klostret efter en munk tlör ända-1

he nn es lälls kazdle.

Flölr att rädda ho- målet.

Jean, som åhör hertilglens

nom 11glelr hon nu efter för ltertigens bud öfvezrtalar munkarna att hjäl-

fordran.

Jean kvarhålles dock det pla lsig.

Jean beger sig nu törklädd

olaktaldlt tlo-rtfaranldle flälnglsllaid. Trium- till munk förlst till Margaretas tlader
tlerialnlde lö-tver sin frlamglång låter her- för att råd-göra med denne om ute
tilglen tilllst-jällla ett storslaget gäslta- förandet att? hennes befrielse.

buld ,h-v.arunder knektarnas vaksam-

Margareta är nära Xlörtvitllanls

het s.l=.aplp.as ,slå att Jean lyckatsl 4fly. brant, ing-en :synes komma till hen-
Flykten up-pltläcktes [dock omedelbart nes hjälp och nu närmar sig1 mun-

yoch en het-sig jakt upptages,detlyc-kfen :som med kyrkans band skall

kas dock flykting-en uppnå ett klo- ifänglslga henne lllör liivet med klen

ster, däl-r han söker och llilnner skydd -förhatlilge hertigen, :som knållaller

mot millölrlföljalrn-.m hvilka måst: tom- inväntande ceremoni-:ns ptåbörjande.

hlälnldlta lantrada .återtåget

Dlå kastar munk-en kåpan af sig,

Margareta har heller ej varit .0- det är Jean afv Amboise som svingar

vrerklsam, hon. har lyckats kasta

i- en blottad dol-k yöfver hertigen, thor-

t-nån lslg1 ett brefl till sin fader, hvarildrlande lsin brud samtidigt som Mar-

hon omtlalar sin belägenhet.

garetals fader lintrång-er i kapellet,

Hertigen beslutar has-tigast möj- hvlarpå missdådarlen fängslats och de
ligt tillförliäkra sig kyrkans välsig- älskade återskänlklas hvarandra.

nelllse lat lllörbundet och sänder bud

 

,.

3. Toto skaffar huset vatten.
. Svenska Bnyscnnt. i

(Ulls.l ledaren välbekant ennelhnlmare.)

i Hejdlllst knmlskt.

  5.!Den afhrntna saheln.

N" Obs-.l Detta program visas äfven för barn. w

 

 

Biljettpriser:

Elléétnolm 1511; Elg. Tillhfrfyenefn

Äldre: 1:sta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn: ,, ,, 2.5 l, I

"i H  I!

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain