#3491_3: Scala_1

deltaga i en supé, samtycker han strax. Detta bref faller i handen pä
hans hustru, hvilken blir utom sig af sorg, dä Bob Martin, en gammal van
till familjen, anländer. Dä han fär reda på orsaken till hennes sorg fun-
derar han ut en plan för att kurera Fred från hans förälskelse. Denna
plan gär ut pä att betala honom tillbaka med samma mynt, nämligen: att
Fru Wallace besöker caféet i Bob Martins sällskap, och hycklar en sorg-
lös tillvaro och sä att säga: UTa, skon på. annan fot.H Motbjudande som
denna plan är för henne, är hon likväl nödsakad att samtycka, då det
afser hennes lycka. Fred har anländt till caféet där han mött den unga
flickan, och de ha just lämnat caféet, dä hans hustru och hans vän an-
lända. De följa efter Fred och hans vännina då de försvinna i ett annat
lins. Det dröjer inte länge innan Fred hör klingandet af glas, och en
munter stämma, omisskänneligen hans hustrus. Obemärkt drager han gar-
dinen, som skiljer rummen,. åt sidan, Och synen som möter honom kom-
mer honom att stelna, han ser sin hustru med ett tomt vinglas i sin hand,
synbarligen i ett tillstånd af svag berusning, i sällskap med deras käre
vän. På ett ögonblick blir han ursinnig af svartsjuka. Hans hustru pä
en säd-an plats drickande med hans vän, upprörande. Men hon uppskat
tar ännn inte det oerhörda i sitt uppförande- Förande väninnan in i ett
annat ruin med en ursäkt, rusar han in för att öfverraska det som han
tror skyldiga paret. Förmanad af vännen fortfar hans hustru att spela
sin roll ehuru hennes hjärta är nära att brista. I detta ögonblick inkom-
mer den unga flickan efter sina handskar, hvilka hon hade glömt och får
nu veta att han är en gift man. ., . I

Hon föraktar honom ännu mera än hans hustru tyckes göra, och
aflagsnar sig och hustrun gär pä samma gäng. Lämnad allena, tänker
Fred pa sitt skamliga uppförande och pä värdet af sin hustrus kärlek,
hvilken han tror sig hafva förlorat. Som han sitter där ensam och tän-
ker pä sin förtviflade ställning får han syn på ett vattenglas pä bordet
fylldt med vin, och nu är det klart för honom. Hans hustru drack inte
utan slog vinet uti detta glas men låtsade sig vara berusad för att visa
honom hans fel. hvilka han nu ser alltför klart. Hvilken stackare han varit.
Hvilken adelsten till hustru han har, som uthärdar kränkningar för hans
skull. Rusande upp frän bordet, skyndar han hem med den föresatsen
att bättra sig och lofvade sin hustru den kärlek hon längtade efter.

3. Sergeanlen.

Dramatisk skildring. Strid mellan inbyggare och indianer4

Westley hade en enda dotter, hvilken var det enda milda inflytan-
det i hans vresiga natur. Vi se henne då hon tager sin vanliga ridt öfver
fälten ättöljd af Robert Adams, en sergeant hvilken fätt tillåtelse af hennes
fader att följa med för hennes säkerhets skull.

Detta kamratskap mellan dessa båda människor mognade snart till
kärlek, och oaktadt skilnaden i Adams och hennes ställning blefvo de lik-
väl förlofvade. I början af historien se vi dem båda rida bort från posten.
Dä de anlända till Nevada Falls, deras favoritplats, lämnade de sina hästar
där för att fortsätta till fots och na en mera förmånlig höjd frän hvilken
de hade en mera härlig utsikt. Under tiden tager en indian deras hästar
och lämnar dem ensamma flera mil fràn deras hem. Kvällen närmar sig
då de märka sin förlust och under deras försök att finna sina hästar förn

lora de vägen och äro således nödsakade tillbringa natten i vildmarken.
Nybyggaren är orolig och sänder ut en del folk för att söka efter de för-
svunna. Då sergeanten anländer till sin post blir han satt i arrest ehuru
han förklarar orsaken till dröjsmålet. Knappt en manad efter se vi under
en sanirnandrabbning med indianerna hurusom nybyggaren och hans dotter
komma bort från det öfriga folket och tillfångatages af indianerna. Det
 i denna stund som Adams visar sitt mod genom att göra ett oförväget
slag genom tiendernas linier och ehuru svärt skadad befriar nybyggaren
och hans dotter från de grymma indianerna.

Hans tillfrisknande och utnäninande till förste löjtnant följde snart
efter och dä nybyggaren snart samtyckte till bröllopet slutar historier]
i glädje.

4. Mefliririalràdel Bieclermanng
lsnedspràng.

Lustspel i flera afdelningar.

Herr Medicinalrådet Joseph Biederrnann är mycket sträng
mot sin nevö Hans som är anställd ä hans kontor. För hvarje
dag finner Hans denna onkelns häftiga stränghet mer och mer
oangenäm. Med morgonposten erhåller han en biljett af följande
innehåll. " 4
((En brunett, hvilken har stort intresse för Eder, väntar
Eder i afton till dine hos Sektpinski Nzo 7,).

Naturligtvis vill Hans gärna lära känna denna lilla brunett,
men tyvärr äro hans fickor tomma och att det icke gärq att
vigga de nödiga ioo kronorna. af onkel joseph är lika säkert
som amen i kyrkan. Hans öfverlägger hvad som är att göra.
Kanske lyckas det genom en list och på samma gäng hämnas
på onkeln för hans snålhet.

Efter en stunds funderande lyckas han iinna en utväg.
Hastigt skrifver han på skrifmaskinen ett kuvert till Herr Me-
dicinalrädet Ioseph Biederrnann personligen och sticker in den
lilla biljetten däri och lägger brefvet på onkelns plats.

Onkel joseph kommer in genomser posten och finner bil-
jetten. Ett leende går öfver hans anletsdrag.

Om aftonen uppenbarar sig onkel Joseph i frack och hvit
väst och han föregifver för sin äkta hälft, att han skall gå på
ett stort diplomatsammanträde. Fru medicinalrådinnan kan dock
icke förstå, att han därför behöfver vara så parfymerad. Hon
börjar ana oräd. Knappt är hennes gemäl borta, förrän hon

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages