#3487: Stora Biografen

Fredag och Lördag kl. 6-10, Söndag kl. 4-10
K onsffilmen
I Heltimmesskådespelet

D et f

eller I

Dryckenskapens trbannels .

socialt drama af Ennnn.

Den sannt konstnärliga bilden är

   

   

 

daren. Alkoholen eller, som den i res i elände, blir mången gångtjuf,

en den mest enargis-ka ochl öfver-
tygande p-rotest mot alkohollmissbru-
ket. ln idetalj realistiskt skildrar
den några i dry-ckenskapsljasten djupt
sjunkna och därigenom så olyckliga
människors öde samt är genom sina
gripande scener och den tragiska
upplösningen en bild, soml gör ett
ovanligt mäktigt intryck på åskå-

sin farligaste lform benäfmlnes, ab-

sinten, edet gröna giftetw, är så som

vi veta ett af människosläktets far-
ligaste fiender.

Genom? att öfverlälmna sig åt den-
n-a last undertecknar alkoholisten sin
moraliska :af-sägelse. Han förlorar
känslan af sin. familj ochl sin plikt
samt får aflslmlak för arbetet ochl fö-

till och; med mördare, såfraimt ej
den sista etappen blir dårhiuset.
I detta drama få vi bevittna edet
.gröna giftetse verkningar: Ett äkta
pars skilsmässa ,hte-mlmets upplös-
ning, familjefladerns förfall och h-u-
ru de försumlmiade och utsvultna
barnen -h-änäge sig åt- utsväfningjar
eller falla offer för tuberkulosen.

Denna bild är en social lärdom, är beundransvärdt väl iscensatt och mästerligt utspelad af framstående aktörer:

jean är en hederlig och duganvde
kontorist, har sin chefs fulla töritro-
ende och sina kamraters amning. I
familjen råder välstånd och lycka.
Beg-året efter sprit tager dock så
småningom! öfverhan-d och alkohol-
4missbrukets olyckliga följder in-

 

lisla afdelningen:

Il. Ett :lyckligt hem.

Brefvet från brodern: rMotta-

-ger med nöje inbjudningen att

fira årsdagen afl Edert bröllop.

Palulx.

En vacker familjeinteriör.

Kontoristen vid sitt arbete.

Simlak för restaurlantbesöken.

Det första glaset absint.

l vänners :glada lag.

Vin ochl spel.

På det sluttande planet.

jean blir slapp och slö vid sitt

arbete.

11. Hustru .ochl barn få förgäfves
.v-vänta h?usfadern till middagen.

12. En förfarande upptäckt.

13. Sex månader senare.

EQ

.OtoPoFlPlPlrh-f-W

p-L

Alkoltolisten jean
jeans bror
EJacqfues

Pen lilla Marie

Herr jacques Normand.

Herr Hanterive.

Lille Lascombe ochl Hr P. Laurent.
PLilla Lilly.

Handlingen är denna:

ställa sig. jean blir afskedad från

sin plats, försumlmtar sin flamiljsamt
sjunker allt djupare och djupare.

Hans hustru, Louise, sträfvar mo-

i diglt med att försörja och -upptbstra

sina båd abrarn, jacques och Marie7

men otillräckligt närda och. utan fa-

14. Absinten får ännu en olycklig
till sitt långa register.

15. Slupbröder.

16. Lyckan ifamfiljen hiar flytt.

17. Paul, jeans broder, som är en
duktig och skötsam arbetare,
kommer på besök.

18. Böner och1 tårar hjälpa ej.

19. Efter en utflästad natt.

20. Alkolhlolbefgäret blir
öfvermläktigt.

2.1. Endast en a-bsint.

22. Öfverraskad afl kontorschefen.

23. Rapporterad.

24. jean blir afskedad från sin
plats.

25. Familjen får del aff den sorg-
liga händelsen.

26. En drinkares ed.

honomf

 

De olika tablåer-na: f

 

derlig ledning falla de snart offer
för faderns last. Jacques kommer i
dåligt sällskap och lilla Marie angri-
pes af alkoholismens lönndslförvant,
tuberkulosen.

jeans bror, hvilken är en nyttig-
ochl flitig arbetarez försöker förgäf-

.27. Första steget utför.

28. I brodern Paulus hem.

29. Bjärta kontraster.

30. Brodern måste förskottera hy-
ran.

31. Slaf 1under lasten;

32. På krogen.

33: Ett sista försök.

34. Vräkninlgen.

34. Utan hem och bröd.

2:dra afdelningen :

36. Åtta år efteråt.

37. l kyflflet.

38. Beröfvad lfiaderlig .uppsikt rå-
kar sonen jacques iallt säm-
re .och1 sämre sällskap. .I

39. Sista resursen att på hederligt
sätt förtjäna en slant.

Äldre: 1:sta plats 85 öre, 2:dra plats 25 öre.

 

ves att rycka de olyckliga undan
det fförskräcklilga öde, som; väntar
delml. Besegrad i sin hopplösa kamp
miot lasten fattar Louise ett flöritvif-
ladt beslut.

Alko-holistens öde blir det mest
sorgliga.

i .I .- n-

, 40. Tuberkulosen hlar angripit den

lilla Marie.

41. Doktorns ordination.

42. jeans broder, som genom1 sitt
t-rägna arbete kommit i väl-
stånd, måste kofmsmla sin svä-
gerska till hjälp.

43. Vid den lillas sjukläger.

44. En moraliskt fördärflvad son.

45. Uppsliten under lastens följder
fattar jeans håustru ett förtväf-
ladt beslut.

46. Drinkaren vandrar hlemlåt.

47. jean finner dörren till sitt
vin-dskyflffe låst.

48. Alkoholisten berättar för sina

W supbröder .om sin olycka.

49. Det sista glaset.

50. Sllutet.

Biljettpriser:

Barn: H 7,  u Vi u  u

 

Barnföreställningar

efier ett utmärkt proram

Fredag och Liirda kl. 4--6, Söndag kl.
Entré: Äldre 25 öre, barn 10 öre. V I

Engelholm 1911, Eng. Tidn. Tryckeri.

2--4.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain