#3468: Scala

olkets hus.
lördagen d. lll. kl. l-lll & Söndagen d. lll Aug. kl. ll-lll- e. m.

Program:

l. Ungmär all kvinnonaaren.

Lustspel i flera afdelningar.

Fröken Katharina har till granne en gammal tvär ungkarl, herr Brumm,
kvinnohatare, som ensam bebor sitt lilla hus. En dag råka Katharinas små
systerdöttrar under lek kasta en boll in i Brumms trädgård. Då Katharina
hjälper dem att återfinna bollen kommer herr Brumm och utfar i otidigheter
mot dem. Förgäfves försöker Katharina förklara saken för den uppretade man-
nen, hvilken i sin vrede råkar snafva och vricka foten. Katharina vill hjälpa
honom, men han stöter henne bort tills han omsider inser att han mäste anli-
ta hennes hjälp för att komma in i huset. Katharina, som anser sig varai Viss
mån skuld till olyckan, tillkallar läkare och vårdar den sjuke trots hans pro-
tester.

Emellertid börjar den förre kvinnohatarena finna sig i att blifva ompyss-
lad af en kvinna och kan Åslutligen icke undvara Katharinas omvårdnad. Till
och med de unga systerdöttrarna ser han gärna leka inne hos sig. Ja, det går
så långt att den gamle ungkarlen förälskar sig i Katharina och efter sitt till-
frisknande beger sig till henne i friareärende och lyckas trots sin blyghet och
tafatthet vinna hennes bifall; hvarefter de under stor glädje och jubel från fiic-
kosnas sida fira sin förlofning i den grönskande trädgården. Herr Brumm har
upphört att hata kvinnan, han har besegrats Katharinas ömma omsorger och

2. Ginselläu el.

intressanta bilder från ett Wiener strandbad.

jamerlkahsk konstjilm!

 Zepyens huslu.

Spännande skildring ur upproret i engelska Indien.

 

 

En spännande handling, som föl-siggår i engelska Indien och skildrar en episod af de inföddasV
uppror mor engelsmännen. V I.

En kvinnas hjältemod och energi, hälsar en hel härstyrka hvilket är denna filma niotlv.

En effektqu handling som hela tidnn håller askadarnas intresse fängslats. Den största attrak-
tionsfihn som på länge visats i världsmarknaden.

1 Det sjuka barnet- 2. Militärläkaren. 3. Fientligheterna begynna. 4. Upproret. 5. Den
sista tillflyktsorten. 6. Ruiner. 7. Fortet. 8. Angreppet. 9. Endast ntt hopp tillbaka. Den tack-
samma kvinnan söker hjälp. 10. Garnisonen är räddad.

. Ell hes i Dulsluglen.

 

n
Storslagna naturscenerier.

I närheten af Biel, en gammal stad i" Schweitz finnes nagra af de vackraste trakter i detta
land, särskilt berömd är Dufslugten med sina omgifningar. Här i Jurabergens vilda och romantiskt
vackra dal, hvarest Vbrusande vattenfall störta sig i djnpet, är Iurabanan anlagd, Och det måste va-
ra hänför-ande vackert att företaga en resa längs denna bana.

- 5. Rnhlnels ulur.

Kemisk och skrattretande.

Nu är det galet med vår gamle vän Robinet, nu har han blifvit melankolisk. Doktorn gifver
honom det rådet att han skali gå ut i det fria och njuta. Knappast har han satt sina fötter på
gatan förrän en af naturens gafvor visar sig, och det hjälper strax, han känner sig frisk på nytt,
fast ännu fattas det litet af hans mod, men tåla dig det kommer nog, tanker han. Men så börja
hans olyckor och de följa honom troget resten af dagen, och just detta att föl-älska sig i en annan
mans hustru skall man icke.

 

Ändring af programet förbehålles.

Entré 25 öre, Barn-15 öre.

 

Engelholm: Typ. Anstalt, 1911. F. Gustafs-on

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain