#3438: Scala

BigrafScala

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FOLKETS HUS

Lördagen d. 6 Jan. kl. 4-10 e. m.
.Söndagen d. 7 Jan. kl. 4-10 e. m.

1. Ett besök i Smmenthal.

Bland alla de naturskönheter som gömmer sig i Bernes högland intager
Simmendalen en framstående plats, vars underbart gröna ängar omväxla med
barrskog och hänförande små bäckar och vattenfall äro representerade i så-
dan mängd att man rent av häpnar över naturens rikedom, som härmed
glfrnild hand har strött sina gåvor.

 Värmländingarna.

Sorglustigt skådespel med dans i 2 akter och 14 avd.
Bilden är likt ämnet för densamma akt-svensk, utförd å Stora Biograf-

Teaterns atelie i Malmö.. Inspelad av kända Malmö-skådespelare. Danserna
utförda av Folkdansföreningen uNationaldansens Vänner", Malmö.

 

PERSONERNA:
Brukspatronen. Wilhelm, hans son. Lotta, hans dotter. Sven Ersson
i Hult, nämndeman.v r Lisa, hans hustru. Erik. deras son. " Ola i Gyll-
by, förmögen bonde. Britta, hans dotter, lan Hanson vid sjön, torpare.
Annika, hans hustru. Anna, de-as dotter. Anders, deras dräng, Per,
Sven Erssons dräng. Stina, Sven Erssons piga. Nils lansson, kallad
Löpare-Nisse, en äldre bonde. Bondfolk. i

MELLAN nämndeman Sven Ersson i Hult, och torparen jan Hansson, har
sedan flera är rått en bitter fiendskap. Anledningen till densamma är att
lan Hansson vid ett tillfälle vittnat mot nämndeman vid tinget. Saken var
den att nämndernan råkat fälla en del timmer i grannskogen. lan Hansson
ställde nu sä till, att nämndeman blev överbevisad, och var nära. att komma
på arresten i Karlstad men lyckades dock komma ifrån saken med höga bö-
ter. Men skammen kunde nämndeman aldrig smälta. ,

Den rike Ola i Gyllby, var Stor-Svens närmaste granne. Deras marker
lågo omedelbart bredvid varandra. Ola i Gyllby hade en enda. dotter, Britta,
ett inom parentes sagt, mycket bortskämt barn. Nu hade gubbarna gjort upp,
att Stor-Svens son Erik, och Olas dotter Britta skulle ha varandra och därmed
de stora gårdarna förenas till ett, det största. .hemmanet i socknen. Som vi
se ha de gamla tänkt ut det bra för sina barns framtid; och kunde de naturV
ligtvis inte tänka sig en ändring i detta.

Erik, Stor-Svens ende son, som var av ett mycket vekt temperament,
strövade Vofta omkring i skogen. Han träffade då en gång Jan Hanssons vack
raV dotter Anna, som vallade några kor i en dalsänka. De båda unga funno
tycke för varandra, och som de äro okunniga om det hat som råder mellan
deras fäder, är det intet som stör deras idyll. En vacker dag friar Erik i hem-
lighet till Anna och får ja.

3. Getjakt i Alperna. em

sportbild.

4. .Den musikälskande rältsbetjänten

eller-hur den fattige musikanlen slapp ifrån den hotande ulmälningen.
Ytterst komiskt och skrattretande.

OBS! Barn under 15 år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

Entré 25 öre, Barn 15 öre. Engelholm "rm-ann mmm 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain